تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته…

استفاده از تأمين مالي,پایان نامه تامین مالی,پروژه تامین مالی,پژهش تامین مالی,تامين مالي,تامين مالي خارج از ترازنامه,تحقیق تامين مالي,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق تامین مالی,ساختار سرمايه,شركت هاي پذيرفته شده در بورس,قانون ساربينز اكسلي,مقاله تامین مالی
دانلود تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته…

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل،در قالب word و در 262 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکيده    مقدمه           فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه    بيان مسأله و علل انتخاب موضوع        اهداف پژوهشاهميت پژوهش     نوع طرح پژوهش   متغيرهای پژوهش  فرضيه های پژوهش           قلمرو پژوهش:      قلمرو موضوعی     قلمرو مکانی         قلمرو زمانی         محدوديت های پژوهش       روش پژوهش       روش جمع آوری اطلاعات     ابزار اندازه گيری اطلاعات     واژگان کليدی و اصطلاحات   ساختار پژوهش       فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش تاريخچه، مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون         مقدمه:   گفتار اول: تاريخچه مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز          متن پيشنهادی شماره 42 (ED42)         متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49)      شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)        بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات       گفتار دوم: مبانی نظری        تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات         شناخت   عدم شناخت         تهاتر      نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم  معاملات مرتبط     گفتار سوم: چارچوب گزارشات مالی       ترازنامه   صورت های مالی اساسی ديگريادداشت های توضيحي صورت های مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام      گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از ترازنامه        آن چه براي انرون اتفاق افتاد؟ تاريخچه انرون      گزارش Powers و Batson در مورد انرون        شرکت های با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلیگفتار پنجم: شرکت ها با اهداف خاص   مقدمه    تعريف شرکت ها با اهداف خاص         ارتباط با تأمين مالی خارج از ترازنامه      گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی       مقدمه    ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از ترازنامه         اقلامي كه افشاء آن ها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است   افشاء اقلام تعهدات قراردادی  شيوه های مورد استفاده در تأمين مالی خارج از ترازنامه        گفتار هفتم: شرکت های فرعی و شبه شرکت هاي فرعی    تعريف شرکت های فرعی وشبه فرعی   معافيت شبه شرکت های فرعی از تلفيق ارتباط شرکت های فرعی و شبه فرعی با تأمين مالی خارج از تراز نامه   گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکت ها   سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود و نه موجب افزايش کنترل       سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود، اما موجب افزايش کنترل نمی شود            سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود    موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاري ها      تلفيق     گفتار نهم: اجاره های بلند مدت          ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای اجاره های بلند مدت      گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار  ارزيابی معامله       اجاره های سرمايه ای          اجاره های عملياتی موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و اجاره آن از خريدار          استاندارد بين المللی حساب داری برای اجاره ها     گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و توافقات بازخريد شيوه حسابداری     گفتار دوازدهم: کالاهای امانی ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا        تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتريآيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟       آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟   موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی    گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم   ارزيابی معاملات    موارد افشاء طبق SFAS شماره 140     موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای نقل و انتقالات دارائي های مالی     گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی     روش های تجزیه و تحلیل    طبقه بندی نسبت ها                       فرض تداوم فعالیت             گفتار پانزدهم: پیشینه پژوهش                        نتيجه گيري          فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي)      مقدمه    اهداف پژوهش      روش جمع آوري داده ها       قلمرو پژوهش       جامعه آماري         نحوه گردآوري اطلاعات       نمونه گيري         فرضيه هاي پژوهش           متغيرهاي پژوهش  تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش       اندازه گيري متغيرهاي پژوهش           روش آماري آزمون فرضيه ها  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش    مقدمه    نتايج تحليل داده ها- سال 80نتايج تحليل داده ها- سال 81نتايج تحليل داده ها- سال 82نتايج تحليل داده ها- سال 83نتايج تحليل داده ها- سال 84نتايج تحليل داده ها- سال 85 فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات     مقدمه    خلاصه اي از كل پژوهش     خلاصه يافته های پژوهش    نتيجه گيري         پيشنهادات           پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهشپيشنهادات براي پژوهش هاي آتي       محدوديت هاي پژوهش       فهرست منابع           فصل ششم: پیوست ها    بخشی از متن تحقیق:مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش، آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از ترازنامه، روش هاي رايج مورد استفاده توسط شركت ها و در نهايت ارزيابي اين كه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تأمين مالي هستند يا خير. با توجه به اين كه معاملات تأمين مالي خارج از ترازنامه، انواعي از معاملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعاليت ها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حساب ها نشان داده نمي شود، اين گونه معاملات باعث تغيير در ساختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهي ها و تعهدات عمده در صورت هاي مالي (تراز نامه) مي شود. در اين پژوهش، ابتدا به مقالات و بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد موضوع، اشاره شده است، سپس روش هاي رايج مورد استفاده از اين نوع تأمين مالي توسط شركت ها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون آماري قرار گرفته است. سؤالات مطرح شده در اين پژوهش، ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبت هاي مالي كليدي و تأمين مالي خارج از تراز نامه، تغيير در ساختار سرمايه در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از تراز نامه و در نهايت به وجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه مي باشد. براي پاسخ دادن به اين سؤالات، ابتدا شركت هاي مرتبط با تأمين مالي خارج از ترازنامه بين سال هاي 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغيرهاي پژوهش (نسبت هاي مالي در نظر گرفته شده) از طريق روش هاي آماري، اقدام به آزمون فرضيه ها شده است. نتايج به دست آمده از آزمون آماري فرضيه ها، حاكي از تأیيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نامساعد بودن نسبت هاي مالي، مي تواند دليل بر استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه توسط شركت ها باشد. لذا به حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبت هاي كليدي ترازنامه اي را جهت تشخيص استفاده احتمالي شركت ها از تأمين مالي خارج از ترازنامه مورد توجه قرار دهند.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
استفاده از تأمين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تامين مالي تامين مالي خارج از ترازنامه قانون ساربينز اكسلي ساختار سرمايه تحقیق تامين مالي پژهش تامین مالی مقاله تامین مالی دانلود تحقیق تامین مالی پروژه تامین مالی پایان نامه تامین مالی دانلود تحقیق

 • نقشه زمین شناسی شهرستان لالی

  استان خوزستان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لالی,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان لالی,شیپ فایل سازندهای شهرستان لالی,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان لالی,نقشه زمین شناسی شهرستان لالی,نقشه سازندهای شهرستان لالی,نقشه لیتولوژی شهرستان لالی دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان لالی دانلود فایل دانلود شیپ…

 • جزوه معماري منظر

  جزوه معماري منظر,جزوه معماري منظر آزاده شاهچراغی,جزوه معماري منظر دکتر متدین,جزوه معماري منظر لادن اعتضادی,جزوه معماري منظر هما بهبهانی,دانلود جزوه معماري منظر,دانلود جزوه معماري منظر دکتر منصوری,دانلود جزوه معماري منظر لادن اعتضادی دانلود جزوه معماري منظر دانلود فایل دانلود جزوه…

 • پاورپوینت تميز كردن نما

  تمز کردن دوده از نما با شستشو,تمیز کردن,ساختمان,نما پاورپوینت تميز كردن نما رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  تميز كردن نما،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:روش تمیز کردن نمای ساختمان تمیز کردن نما با مواد شیمیایی تمز…

 • تحقیق خصوصيات اكولوژيكي و زراعي سيستم هاي كشاورزي پايدار رشته کشاورزی

  اجزای سيستم هاي كشاورزي پايدار,اکوسیستم های زراعی,سيستم هاي كشاورزي پايدار,سیستم کشاورزی پایدار,کشاورزی پایدار,کشاورزی پایدار pdf,کشاورزی پایدار چیست,کشاورزی پایدار در ایران,کشاورزی فشرده,کشاورزی فشرده چیست دانلود تحقیق خصوصيات اكولوژيكي و زراعي سيستم هاي كشاورزي پايدار رشته کشاورزی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع خصوصيات…

 • پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

  بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی,پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات,تاریخچه آفت کش ها,ترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون سموم,سموم تدخینی,سموم تماسی,سموم سیست,سموم گوارشی,طبقه بندی سموم,فرمولاسیون آفت کشها,نامهای مختلف آفت کش ها پاورپوینت بررسی آفت کش ها و…

 • پاورپوینت فصل هفتم کتاب بازاريابي و مديريت بازار الوداری (برنامه ريزي بازاريابي عمومي)

  پاورپوینت فصل هفتم کتاب بازاريابي و مديريت بازار الوداری (برنامه ريزي بازاريابي عمومي) کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع برنامه…

 • تحقیق روش هاي مرمت و نگهداري راه هاي آسفالت شده، پل ها و وسايل كنترل ترافيك

  تحقیق روش هاي مرمت و نگهداري راه هاي آسفالت شده، پل ها و وسايل كنترل ترافيك روش هاي مرمت راه هاي آسفالت شده رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تحقیق روش هاي مرمت و نگهداري راه هاي آسفالت شده،…

 • پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری بلکویی ترجمه پارسائیان با موضوع رعایت انصاف، افشای اطلاعات

  پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری بلکویی ترجمه پارسائیان با موضوع رعایت انصاف، افشای اطلاعات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری بلکویی ترجمه پارسائیان با موضوع رعایت انصاف، افشای اطلاعات و روندهای آینده در حسابداری،…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری

  پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری،در قالب ppt و در 442 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: رشد و توسعه اقتصادیمقدمهتعريف رشد اقتصاديتعريف توسعه اقتصادي معيارهاي اندازه گيري…

 • تحقیق پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي

  تحقیق پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 40بخشی از متن تحقیق:فصل اول…

 • تحقیق فرامين آسماني قرآن

  تحقیق فرامين آسماني قرآن فرامين آسماني قرآن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق فرامين آسماني قرآنقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 43بخشی از متن تحقیق:فرامين آسماني قرآندرآيات 6تا10 سوره ضحي به زندگي رسول خدا در ايام كودكي اشاره…

 • پکیج کامل جزوه به همراه ویدئوهای قضایای حد توابع- شگردهای حد گیری از توابع گویا، کسری و مثلثاتی

  جزوه حسابان,جزوه ریاضی 3 تجربی,جزوه ریاضی 3 تجربی pdf,جزوه ریاضی 3 تجربی جابر عامری,جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه 2,جزوه ریاضی3 تجربی,جزوه کنکوری ریاضی 3 تجربی,جزوه مشتق گیری,دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی,دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه دو پکیج کامل جزوه…

 • تحقیق بررسی امنیت، نقاط ضعف و روش های پیش گیری در سیستم های مدیریت محتوا

  پروژه سیستم های مدیریت محتوا,تحقیق سیستم های مدیریت محتوا,سیستم های مدیریت محتوا,سیستم های مدیریت محتوا cms,سیستم های مدیریت محتوا چیست؟,سیستم های مدیریت محتوای فارسی,مقاله سیستم های مدیریت محتوا دانلود تحقیق بررسی امنیت، نقاط ضعف و روش های پیش گیری در…

 • تحقیق سازمان‌هاي يادگيرنده

  پاورپوینت سازمان‌هاي يادگيرنده,پروژهسازمان‌هاي يادگيرنده,تحقیق آماده در مورد سازمان‌ه,تحقیق سازمان‌هاي يادگيرنده,دانلود تحقیق در مورد سازمان‌هاي يادگيرنده,دانلود تحقیق سازمان‌هاي يادگيرنده,سازمان‌هاي يادگيرنده,مقاله در موردسازمان‌هاي يادگيرنده تحقیق سازمان‌هاي يادگيرنده رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چكيدهبه دليل ماهيت عصري كه در آن به…

 • پاورپوینت ماهیچه سازی به روش جعبه گرم

  Hot box,پاورپوینت,پروژه پیرامون ماهیچه سازی جعبه گرم,تحقیق پیرامون ماهیچه سازی جعبه گرم,تحقیق رشته متالورژی,تحقیق ماهیچه سازی,جعبه گرم,چسب,دانلود مقاله ماهیچه سازی جعبه گرم,ساخت ماهیچه,ماسه ماهیچه,متالورژی,مخلوط ماسه ماهیچه,موادماهیچه سازی دانلود پاورپوینت ماهیچه سازی به روش جعبه گرم دانلود فایل در این فایل …

 • پاورپوینت مقايسه روش های تحقيق کمی و کيفی

  پاورپوینت مقايسه روش های تحقيق کمی و کيفی مقايسه روش های تحقيق کمی و کيفی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مقايسه روش های تحقيق کمی و کيفی،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعریف روش…

 • پاورپوینت الکتریسیته

  الکتریسیته,پاورپوینت آماده الکتریسیته,پاورپوینت الکتریسیته,تحقیق الکتریسیته,دانلود power point الکتریسیته,دانلود پاورپوینت الکتریسیته,دانلود پاورپوینت در مورد الکتریسیته,دانلود تحقیق الکتریسیته,دانلود رایگان پاورپوینت الکتریسیته,رایگان پاورپوینت الکتریسیته رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت الکتریسیتهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 11 قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:الکتریسیته چگونه جریان پیدا می…

 • پاورپوینت انرژی خورشیدی

  انرژی خورشیدی,انرژی خورشیدی چیست,انرژی خورشیدی در ایران,انرژی خورشیدی در ساختمان,پاورپوینت انرژی خورشیدی,پایان نامه انرژی خورشیدی,پروژه انرژی خورشیدی,تحقیق انرژی خورشیدی,دانلود تحقیق انرژی خورشیدی,مقاله انرژی خورشیدی دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع انرژی خورشیدی،در قالب ppt و در…

 • پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

  پرسشنامه شیوه فرزند پروری,پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین,دانلود پرسشنامه شیوه فرزند پروری,دانلود پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین,دانلود رایگان پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین دانلود پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین دانلود فایل دانلود پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین،در قالب word و…

 • پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمان

  پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمان,تحقیق مدارهای ترتیبی همزمان,فلیپ فلاپها,مدارهای ترتیبی غیر همزمان,مدارهای ترتیبی همزمان,مدارهای ترتیبی همزمان با کلاک,مدارهای منطقی ترتیبی همزمان,معادلات فلیپ فلاپها,مقاله مدارهای ترتیبی همزمان پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمانقالب…

 • آزمون هوش وکسلر کودکان

  آزمون هوش وکسلر کودکان رفتن به سايت اصلي دانلود پرسشنامه با موضوع آزمون هوش وکسلر کودکان ، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فهرست مطالب : مقیاس تجدید نظر شده هوشیتعریف هوشتعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل تعیین نقاط قوت…

 • پاورپوینت سیستم پرداخت

  جایگاه سیستم دریافت و پرداخت,ساختار سیستمی دریافت و پرداخت,سیستم پرداخت,سیستم دریافت و پرداخت,گردش عملیات پرداخت,گردش عملیات سیستم صدور دستور پرداخت,هدف سیستم پرداخت,ورودی ها و خروجی های سیستم پرداخت دانلود پاورپوینت سیستم پرداخت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم پرداخت،در…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ایلام (واقع در استان ایلام)

  استان ایلام,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان ایلام,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ایلام دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ایلام (واقع در استان ایلام) دانلود فایل - نقشه…

 • تحقیق شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب windows Server 2003

  تحقیق شبکه های کامپیوتری,تحقیق مراحل نصب windows Server 2003,دانلود تحقیق شبکه های کامپیوتری,شبکه های کامپیوتری,مراحل نصب windows Server 2003,مقاله شبکه های کامپیوتری,مقاله مراحل نصب windows Server 2003 دانلود تحقیق شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب windows Server 2003 دانلود فایل…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بستان آباد (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان بستان آباد,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بستان…

 • تحقیق چدن سفيد و اثر سرعت سرد شدن

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد چدن سفيد,پاورپوینت چدن سفيد,تحقیق چدن سفيد,چدن سفيد,دانلود power point چدن سفيد,دانلود پاورپوینت چدن سفيد,دانلود پاورپوینت در مورد چدن سفيد,دانلود تحقیق چدن سفيد,دانلود رایگان پاورپوینت چدن سفيد,رایگان,علم مواد تحقیق چدن سفيد و اثر سرعت سرد شدن رفتن…

 • دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه گازي

  پروژه گزارش کارآموزی در نیروگاه گازی شهرستان دورود,خرید گزارش کارآموزی در نیروگاه گازی شهر,دانلود کارآموزی در نیروگاه گازی شهرستان دورود,کارآموزی در نیروگاه گازی شهرستان دورود,کارورزی در نیروگاه گازی شهرستان دورود,نیروگاه گازی شهرستان دورود دانلود دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه گازي دانلود…

 • پاورپوینت پروژه مرمت خانه مرعشی

  پایان نامه مرمت خانه,پایان نامه مرمت خانه مرعشی,پروژه مرمت خانه,پروژه مرمت خانه مرعشی,تحقیق مرمت خانه,تحقیق مرمت خانه مرعشی,روش مرمت خانه,مرمت خانه,مرمت خانه مرعشی,مرمت خانه های قدیمی,مقاله مرمت خانه,مقاله مرمت خانه مرعشی دانلود پاورپوینت پروژه مرمت خانه مرعشی دانلود فایل دانلود…

 • تحقيق مسئوليت پزشك از دو جنبه كيفري و مدني

  جنبه حقوقي و كيفري,حقوق پزشك و پزشكان,دانلود تحقيق,دانلود تحقيق حقوق,كار تحقيقي رشته حقوق,مسئوليت پزشك از نظر حقوقي و كيفري,مسئوليت پزشكان از نظر حقوق,مسئوليت حقوقی پزشك,مسئولیت کیفری پزشک,مسئولیت مدنی پزشک دانلود تحقيق مسئوليت پزشك از دو جنبه كيفري و مدني دانلود…

 • پاورپوینت رویکردهای دست یابی به اقتصاد دانش محور

  پاورپوینت رویکردهای دست یابی به اقتصاد دانش محور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع رویکردهای دست یابی به اقتصاد دانش محور، در قالب pptx و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه چشم انداز نقش چشم انداز در راستای…

 • GPS سیستم مکان یابی جهانی و GIS

  GPS و GIS,word,پایان نامه GPS و GIS,پروژه GPS و GIS,پروژه در مورد GPS و GIS,تحقیق آماده در مورد GPS و GIS,تحقیق در مورد GPS و GIS,دانلود تحقیق GPS و GIS,دانلود رایگان تحقیق GPS و GIS,رایگان,مقاله GPS و GIS,مقاله در مورد…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان خمینی شهر

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خمینی شهر,شیپ فایل سازندهای شهرستان خمینی شهر,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان خمینی شهر,نقشه زمین شناسی شهرستان خمینی شهر,نقشه سازند های شهرستان خمینی شهر,نقشه لیتولوژی شهرستان خمینی شهر دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان خمینی شهر دانلود…

 • پاورپوینت کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني تالیف شهربانو ثمربخش تهراني

  پاورپوینت کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني,دانلود کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني,کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني شهربانو ثمربخش تهراني پاورپوینت کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني تالیف شهربانو ثمربخش تهراني…

 • پرسشنامه کار تیمی

  پرسش نامه کار تیمی,پرسشنامه کار تیمی,پرسشنامه کار تیمی مادسیج,پرسشنامه کار گروهی,دانلود پرسش نامه کار تیمی,دانلود پرسشنامه کار تیمی مادسیج,دانلود پرسشنامه کار تیمی مادسیج رایگان,دانلود رایگان پرسشنامه کار تیمی,دانلود رایگان پرسشنامه کار گروهی دانلود پرسشنامه کار تیمی دانلود فایل دانلود پرسشنامه…

 • پروتکل روان درمانی مثبت نگر

  پروتکل روان درمانی مثبت نگر رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع پروتکل روان درمانی مثبت نگر ، در قالب pdf و در 14 صفحهفهرست مطالبجلسه اولجهت گیریجلسه دومتعهدجلسه سومتعهد/ لذتجلسه چهارملذتجلسه پنجملذت / تعهد جلسه ششملذت / تعهد جلسه هفتملذت / تعهد جلسه هشتممعنا / تعهد جلسه…