تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت

تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت
سرمايه گذاريهاي بلند مدت

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 109بخشی از متن تحقیق:واحدهاي
تجاري به منظور توليد وفروش كالا خدمات ، در انواع مختلف دارائيها پولي
(وجوه نقد، حسابها واسناد دريافتي)، دارائيهاي مولد مشهود (ماشين آلات و
تجهيزات زمين ) ودارائيهاي نامشهود (حق اختراع، حق امتياز، علائم تجاري
وسرقفلي‌) سرمايه گذاري مي كنند. علاوه بر اين، واحدهاي تجاري ممكن است
وجوهي را صرف خريد سهام واوراق بهادار ساير واحدهاي تجاري نمايند كه حسب
مورد به سرمايه گذاريهاي بلند مدت يا كوتاه مدت طبقه بندي شود. موضوع بحث
اين نشريه، سرمايه گذاري بلند مدت در سهام واوراق بهادار واحداي تجاري است .
مبناي تفكيك و تمايز بين سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت وبلند مدت كه هر
دو به عنوان دارائي در تراز نامه طبقه بندي مي شوند ، در واقع ماهيت وهدف
سرمايه گذاري است . آن گروه ازسرمايه گذاريها كه به سهولت قابل فروش است
ومي توان آن را بدون اين كه خللي در روابط تجاري پديدار شود يا لطمه اي به
كار آئي عملياتي واحد تجاري وارد آيد به فروش رساند ، به عنوان دارئيهاي
جاري طبقه بندي مي شود . سرمايه گذاريهائي كه به منظور ايجاد ارتباط
ومناسبات عملياتي وتجاري با ساير واحدها انجام مي گيرد به عنوان سرمايه
گذاريهائي بلند مدت طبقه بندي مي شود . علاوه بر اين ، آن گروه از سرمايه
گذاريها كه قابليت فروش سريع ندارد ، هر چند موجب ايجاد وبسط روابط عملياتي
وتجاري با ساير واحدهاي تجاري نمي شود ، نيز مي تواند به عنوان سرمايه
گذاري بلند مدت معمولا در ترازنامه بعد از دارئيهاي جاري اما قبل از اموال ،
ماشين آلات ، وتجهيزات وتحت سر فصل جداگانه اي به همين نام (سرمايه
گذاريهاي بلند مدت) ارائه مي شود .اگر چه براي سرمايه گذاري در سهام
واوراق قرضه دلايل بسياري وجود دارد اما انگيزه اصلي ، افزايش درآمد خود را
(1) مستقيما از طريق دريافت سود سهام يا سود تضمين شده سرمايه گذاري يا از
طريق افزايش قيمت بازار سهام واوراق قرضه يا (2) به طور غير مستقيم از
طريق ايجاد وتحكيم روابط مناسب عملياتي با ساير واحدهاي تجاري به منظور
بهبود نتايج عمليات خود ، افزايش دهد . معمولا سرمايه گذاريهاي بلند مدت به
منظور دستيابي به هدف دوم ، يعني بهبود نتايج عمليات از طريق برقراري
روابط مناسب تجاري وعملياتي با واحد هاي تجاري ديگر صورت مي گيرد . زيرا ،
واحد سرمايه گذار از طريق اعمال نفوذ وكنترل بر خط مشي هاي مالي وعملياتي
واحدهاي سرمايه پذيري كه تامين كننده عمده مواد اوليه مورد نياز واحد
سرمايه گذار مي باشد ، خريداران محصولات واحد سرمايه گذار يا ساير واحدهاي
تجاري كه با واحد سرمايه گذار ارتباط و مناسبات تجاري دارند ، مي تواند
نتايج عمليات خود را به طور مستمر بهبود بخشد. هدفهاي سرمايه گذاريهاي بلند مدت‌ :همان
گونه كه اشاره شد واحدهاي تجاري ممكن است به دلايل مختلف اقدام به سرمايه
گذاري در سهام و اوراق قرضه ساير واحد هاي تجاري نمايند . براي مثال،اين
گونه سرمايه گذاريها ممكن است به منظور برقراري مناسبات وايجاد روابط نزديك
با توليد كنندگان عمده مواد وكالاهاي مورد نياز يا فروشندگان محصولات واحد
سرمايه گذار صورت گيرد . حقوق ناشي از مالكيت سهام عادي واحد هاي تجاري
ديگر موجب مي شود كه واحد سرمايه گذار در نحوه مديريت و تصميم گيريهاي واحد
سرمايه پذير اعمال نفوذ كند . بنابراين ، بسياري از واحد هاي تجاري از
سرمايه گذاري در سهام عادي به عنوان وسليه اي براي كنترل فعاليت هاي واحد
هاي ديگر وهمچنين تحصيل مالكيت واحدهاي كه نقدينگي مناسبي دارند ، استفاده
مي كنند .قسمت ا لف : سرمايه گذاري در سها م عا دي :ثبت سرمايه
گذاريهاي بلند مدت در تاريخ خريد طبق اصل بهاي تمام شده ، سرمايه گذاريهاي
بلند مدت در تاريخ خريد بايد به بهاي تمام شده ثبت شود . بهاي تمام شده
سرمايه گذاري شامل خريد ، حق الزحمه كارگزار ، ماليات انتقال وساير مخارجي
است كه براي تحصيل سرمايه گذاري مزبور مي شود . اگر در ازاي ازرش سرمايه
گذاري تحصيل شده دارائيهاي غير از وجه نقد واگذار شود وارزش متعارف
دارائيهاي مزبور نيز مشخص نباشد ، در اين صورت ارزش جاري بازار (قيمت بورس)
سهام مورد سرمايه گذاري را مي توان مبناي بهاي تمام شده سرمايه گذاري
وارزش دارائي غير نقدي واگذار شده در مبادله ، قرار دارد . در اين گونه
موارد چنانچه ارزش جاري بازار سهام مورد سرمايه گذاري وارزش متعارف دارائي
غير نقدي واگذار شده در مبادله ، مشخص نباشد بايد از نظر كارشناسان
وارزيابان مستقل براي تعيين بهاي تمام شده استفاده كرد .چنانچه دو يا
چند گروه مختلف سهام به طور يكجا خريداري شود ، كل مبلغ پرداختي بايد بين
گروههاي مختلف سهام سرشكن گردد . اگر سهام خريداري شده در بورس اوراق
بهادار مورد معامله باشد از قيمتهاي بازار (بورس) آنها مي توان به عنوان
مبنا براي سرشكن كردن بهاي تمام شده استفاده كرد . اين روش تخصيص بهاي تمام
شده اصطلاحا روش ارزش نيبس بازار ناميده مي شود .سرمايه گذاري غالبا در بين فواصل زماني پرداخت سود صورت مي گيرد .در
مورد اوراق قرضه ، طبق اصول پذيرفته شده حسابداري ، بهره (سود تضمين
شده)تحقق يافته به عنوان بخشي از بهاي خريد محسوب مگردد زير پرداخت آن تعهد
شده است . در مورد سهام ، سود سهام بخشي از بهاي خريد تلقي نمي شود زيرا
فرايند كسب سود تا زماني كه توزيع سود سهام اعلام نگردد تكميل نشده است.
حال نحوه ثبت سرمايه كذاريهاي بلند مدت در سهام با استفاده از مثال زير
بيان كنيم . مثال : شركت خراسان در تاريخ 1/10/1*13 تعداد 500 سهم 500
ريالي شركت تهران را به مبلغ 000/000/1 ريال خريداري مي كند . سود سهام
معمولا دراول مهر ماه هر سال پرداخت مي گردد . آخرين سود سهام پرداختي براي
سهم 50 ريالي بوده است . ثبت سرمايه گذاري به شرح زير خواهد بود:سرمايه گذاريهاي بلند مدت – سرمايه گذاري در سهام شركت تهران 000/000/1 بانك 000/000/1 در
صورتي كه روش يكنواختي بر مبناي شناسايي ويژه بهاي تمام شده هر گروه از
سرمايه گذاريها بطور مشخص بكار گرفته شود‌،حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند
مدت آسان مي گردد . هر يك از سرمايه گذاريها بايد بطور جداگانه ثبت شود.ثبت
مزبور بايد بيانگر (تعداد) ، تاريخ وبهاي تمام شده يك واحد سرمايه گذاري
باشد. جزئيات مزبور هنگامي كه بخشي از سرمايه گذاري در آينده به فروش مي
رسد حائز اهميت است زيرا بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي فروش رفته بايد بر
مبناي سيستماتيك تعيين گردد در غير اين صورت ممكن است در محاسبه سود (زيان)
اشتباه يا دستكاريهاي رخ دهد .معمولا شناسايي دقيق سرمايه گذاري (
سهام ) فروش رفته مشكل نيست . اما در مواردي كه به دليل تعدد ويا حجم
معاملات انجام يافته نسبت به سرمايه گذاريها ، شناسائي ويژه سرمايه گذاري (
سهام ) فروش رفته مشكل باشد ارجح است كه از مبناي اولين صادره از اولين
وارده استفاده شود استفاده شود . ازنظر صورتهاي مالي ، استفاده از روشهاي
شناسائي ويژه ، اولين صادره از اولين وارده يا ميانگين ( به استثناي اولين
صادره از آخرين وارده ) براي تعين بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي فروش رفته
شده مي باشد .تاثير ميزان سرمايه گذاري :نحوه حسابداري سرمايه
گذاري بلند مدت غالبا به ميزان سرمايه گذار در سهام عادي واحد سرمايه پذير
بستگي دارد . سرمايه گذاري بلند مدت يك واحد تجاري در سهام عادي واحد تجاري
ديگر را مي توان بر حسب درصدي از سهام واحد سرمايه پذير به شرح زير طبقه
بندي كرد :1- سرمايه گذاري بيش از50 درصد سهام 2- سرمايه گذاري بين 20 درصد تا 50 درصد سهام3- سرمايه گذاري كمتر از 20 درصد سهام در
مواردي كه يك واحد تجاري بيش از 50 درصد سهام عادي واحد تجاري ديگر را در
مالكيت خود دارد ، سرمايه گذار اصطلا حا واحد اصلي وسرمايه گذار ، واحد
فرعي ناميده مي شود . سرمايه گذاري در سهام عادي فرعي ، در صورتهاي مالي
واحد اصلي به عنوان سرمايه گذاري بلند مدت گزارش مي شود . در اين گونه فرض
بر اين است كه واحد اصلي بر واحد فرعي كنترل دارد ، از اين رو واحد اصلي
ملزم به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي مي شود . صورتهاي مالي تلفيقي با صورتهاي
مالي جداگانه هر يك از واحد هاي اصلي وفرعي تفاوت دارد . در تهيه صورتهاي
مالي تلفيقي شخصيتهاي حقوقي مستقل واحد اصلي و واحد يا واحدهاي فرعي ناديده
گرفته مي شود وهمگي از لحاظ مقاصد گزارشگري مالي به عنوان يك شخصيت
اقتصادي يگانه در نظر گرفته مي شوند . در برخي موارد هرچند واحد سرمايه
گذار ممكن است كمتر از50 درصد سهام عادي واحد سرمايه پذير را در مالكيت خود
داشته باشد اما شواهد موجود ممكن است حاكي از اين باشد كه واحد سرمايه
گذار خط مشي هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير را تحت كنترل دارد . در
چنين مواردي نيز واحد سرمايه گذار ( واحد اصلي ) بايد صورتهاي مالي تلفيقي
تهيه كند . به حر حال ، معيار اهميت در مورد وجود كنترل ودر نتيجه تهيه
صورتهاي مالي وتلفيقي ، مالكيت در بيش از 50 سهام عادي داراي حق راي واحد
سرمايه پذير است.اگر چه واحد سرمايه گذار با اختيار داشتن كمتراز 50
درصد سهام عادي واحد سرمايه پذير ممكن است نتواند بر خط مشي هاي مالي و
عملياتي واحد سرمايه پذير كنترل داشته باشد اما با دارا بودن كمتر از 50
درصد وبيشتر از 20 درصد سهام ، امكان اعمال نفوذ قابل ملاحظه بر خط مشي هاي
مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير را خواهد داشت . طبق استانداردهاي
حسابداري ،‌در صورتي كه درصد سرمايه كذاري درسهام عادي داراي حق راي واحد
سرمايه پذير بين 20 تا 50 درصد باشد عموما واحد سرمايه گذاري مي بايست از
روش ارزش ويژه استفاده كند . اگر درصد سرمايه گذاري كمتر از 20 درصد باشد ،
احتمالا واحد سرمايه گذار بر خط مشي هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير
نفوذ قابل نخواهد داشت ودر نتيجه براي حسابداري سرمايه گذاري در سهام بايد
از ( 1) روش بهاي تمام شده يا ( 2 ) قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار
استفاده شود . حسابدا ري سرمايه گذاري در سهام بعد از تاريخ خريد :در
حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام بعد از تاريخ خريد دو عامل
بسيار مهم وجود دارد كه عبارت است از (الف) نوع سهام از لحاظ داشتن حق راي
(ب) ميزان ودرصد سرمايه گذاري از كل سهام منتشره . در حسابداري سرمايه
گذاري در سهام ، به مفهوم بازده سرمايه گذاري نيز بايد توجه شود . برخي
معتقدند كه بازده سرمايه گذاري يك واحد تجاري در سهام عادي واحد يا واحد
هاي تجاري ديگر صرفا شامل سود سهام دريافتي است . برخي ديگر معتقدند كه
بازده سرمايه گذاري صرف نظر از پرداخت سود سهام ، عبارت از سهم مناسبي از
سود خالص (پس از كسر سود سهام ممتاز در صورت وجود) واحد سرمايه پذير است .
دليل طرفداران نظريه دوم اين است كه اگر سود دوره واحد سرمايه پذير به شكل
سود سهام پرداخت نشود انباشته خواهد شد وباعث افزايش حقوق صاحبان سهام واحد
سرمايه پذير خواهد گرديد . علاوه بر دو نظريه مزبوز ، برخي نيز معتقدند كه
بازده سرمايه گذاري در سهام عادي شامل سهام دريافتي به اضافه يا منهاي
هرگونه تغييرات در قيمت بازار سرمايه گذاري است. بر اساس نظريه بالا ، سه روش مختلف حسابداري براي سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام ساير واحدهاي تجاري مطرح شده است :1- روش بهاي تمام شده . در اين روش درآمد سرمايهگذاري صرفا سود سهام دريافتي است.2- روش ارزش ويژه. در اين روش درآمد سرمايه گذاري شامل سهم مناسبي از سود خالص واحد سرمايه است.3- روش قيمت بازار . در اين روش درآمد سرمايه گذاري شامل سود سهام دريافتي وتغيرات در قيمت بازار سرمايه گذاري است .بكار
گيري هريك از روش هاي مزبور نياز به شرايطي خاص دارد وبه دون توجه به اين
شرايط نمي توان يكي از روشهاي مزبور را به جاي ديگري بكار گرفت . همانطور
كه قبلا اشاره شد واحد سرمايه گذار با داشتن بيش از 50 درصد سهام با حق
راي واحد سرمايه پذير معمولا بايد صورتهاي مالي تلفيقي را تهيه كند .
مالكيت واحد سرمايه گذار در نوع واحد سرمايه پذير واجد اهميت است مثلا ،
مالكيت سهام با حق راي زمينه كنترل يا نفوذ سرمايه گذار بر خط مشي هاي مالي
و عملياتي سرمايه پذير را فراهم مي كند . حدود كنترل ونفوذ به ميزان
سرمايه گذاري بستگي دارد . طبق استانداردهاي حسابداري ، در حسابداري سرمايه
گذاريهاي بلند مدت بايد دو مفهوم اساسي نفوذ قابل ملاحضه و كنترل مد نظر
قرار مي گيرد . تعاريف اين مفاهيم به شرح زير است :1- نفوذ قابل ملاحضه
. نفوذ قابل ملاحضه به مفهوم توانايي قابل ملاحضه واحد سرمايه گذار در
تاثير گذاردن بر خط مشي هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير از طريق تحصيل
ميزان كافي از سهام عادي واحد سرمايه پذير است . تواناي در اعمال نفوذ
قابل ملا حضه همچنين ممكن است به شكل هاي ديگري از قبيل داشتن نمايندگاني
در هيات مديره واحد سرمايه پذير، مبادلات با اهميت با واحدهاي مزبور ،
وابستگي تكنولوژيك وجود داشته باشد . طبق استاندارد هاي حسابداري ، به
منظور دستيابي به يكنواختي قابل قبولي در اين زمينه ، سرمايه گذاري به
ميزان 20 درصد امكان اعمال نفوذ قابل ملاحضه را در واحد سرمايه گذاري فراهم
مي آورد .2- كنترل ، كنترل در مواردي وجود دارد كه واحد سرمايه گذار
تعداد كافي از سهام واحد تجاري ديگر را داراست به گونه اي كه قادر است
سياستهاي مالي وعملياتي آنرا به نحوي موثر كنترل كند . معمولا مالكيت بيش
از 50 درصد سهام عادي يك واحد سرمايه پذير اعمال كنترل مزبور را امكان پذير
مي سازد. در برخي موارد واحد سرمايه گذار با داشتن كمتر از 50 درصد سهام
واحد سرمايه پذير نيز مي تواند خط مشي هاي مالي و عملياتي واحد واحد سرمايه
پذير را تحت كنترل خود در آورد . عواملي از قبيل تعداد سهام داران و ميزان
مشاركت آنها در اداره واحد تجاري در اعمال كنترل موثر ااست . اما عموما
فرض مي شود كه با مالكيت بيش از 50 درصد سهام عادي يك واحد تجاري مي توان
كنترل موثر را اعمال كرد .حسابداري سرمايه گذاريهاي بلند مدت در سهام را مي توان به شرح زير خلاصه كرد : ويژگي سرمايه گذاري ميزان مالكيت سهام روش حسابداري وگزارشگريالف- هيچگونه كنترل يا نفوذ قابل ملاحضه وجود ندارد :1- سهام بدون حق راي به هر ميزان بهاي تمام شده2- سهام با حق راي تا ميزان 20 درصد بهاي تمام شدهب- نفوذ قابل ملاحضه وجود دارد اما كنترل وجود ندارد :3- سهام با حق راي از 20 درصد تا 50 درصد ارزش ويژه ج- كنترل وجود دارد :4-سهام با حق راي است اما به دلايلي خاصيصورتهاي مالي تلفيقي تهيه نمي شود بيش از 50 درصد ارزش ويژه5-سهام با حق راي است اما به وصورتهاي مالي تلفيقي تهيه مي شود بيش از 50 درصد تلفيقيروش هاي بهاي تمام شده :در
اين روش ، حساب سرمايه گذاري به بهاي تمام شده سهام خريداري شده ثبت ونگه
داري ودر آمد سرمايه گذاري صرفا به ميزان سود سهام دريافتي شناسائي مي شود .
مبلغ ثبت شده در حسابها به عنوان سود سهام دريافتي نبايد از سودهاي
انباشته وتوزيع نشده كه از خريد سهام عادي ايجاد شده است تجاوز كند .
هرگونه تغيير درخالص ارزش دفتري دارائيهاي واحد سرمايه پذير ناديده گرفته
مي شود مگر آن كه كاهش دائمي وبا اهميتي در ارزش سرمايه گذاري رخ دهد كه در
اين صورت حساب سرمايه گذاري در دفاتر واحد سرمايه گذار تعديل مي گردد .
سرمايه گذاري در سهام را طبق استانداردهاي حسابداري مي توان به اقل بهاي
تمام شده يا قيمت بازار حسابها ثبت كرد . رويدادهائي كه ممكن است موجب
انحراف از اصل بهاي تمام شده گردد به شرح زير مورد بحث قرار مي گيرد … 

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
سرمايه گذاريهاي بلند مدت تحقیق حسابداری در مورد سرمايه گذاريهاي بلند مدت دانلود تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت دانلود رایگان تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت پروژه سرمايه گذاريهاي بلند مدت مقاله سرمايه گذاريهاي بلند مدت تحقیق حسابداری در مورد سرم

 • تحقیق ورشکستگى (مرگ اقتصادى)

  پاورپوینت مرگ اقتصادی,پاورپوینت ورشکستگی,پایان نامه ورشکستگی,تحقیق مرگ اقتصادی,تحقیق ورشکستگی,مرگ اقتصادی,مرگ اقتصادی ایران,مفهوم مرگ اقتصادی,مقاله مرگ اقتصادی,مقاله ورشکستگی,ورشکستگی یا مرگ اقتصادی,وضعیت ورشکستگی تحقیق ورشکستگى (مرگ اقتصادى) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ورشکستگى (مرگ اقتصادى)،در قالب word و در…

 • تحقیق بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر

  پایان نامه پیرامون افسردگي امدادگران,پروژه افسردگي امدادگران,تحقیق افسردگي امدادگران,تحقیق در مورد افسردگي امدادگران,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی افسردگي امدادگران,دانلود تحقیق افسردگي امدادگران,مقاله افسردگي امدادگران تحقیق بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر رفتن به سایت اصلی فهرست مطالبچكيده فصل اول    1مقدمه   …

 • تحقیق قدرت انتقاد سازنده

  انتقاد,سازنده,قدرت تحقیق قدرت انتقاد سازنده رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع قدرت انتقاد سازنده،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:انتقاد؛ پیچیده، مهم و ضروری است. باید به یاد داشت که هیچ شغلی، از انتقاد…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان محلات

  استان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان محلات,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان میناب,شیپ فایل سازندهای شهرستان محلات,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان محلات,نقشه زمین شناسی شهرستان محلات,نقشه لیتولوژی شهرستان محلات,نقشه ی سازند های شهرستان محلات دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان محلات دانلود فایل…

 • فایل اکسل تبدیل اعداد به حروف فارسی

  تبدیل اعداد به حروف فارسی,تبدیل اعداد به حروف فارسی در اکسل,تبدیل عدد به حروف فارسی,تبدیل عدد به حروف فارسی در اکسل,روش تبدیل اعداد به حروف فارسی,روش تبدیل اعداد به حروف فارسی در اکسل دانلود فایل اکسل تبدیل اعداد به حروف…

 • تحقیق هماهنگي دو دست

  پایان نامه پیرامون هماهنگي دو دست,پروژه هماهنگي دو دست,تحقیق در مورد هماهنگي دو دست,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی هماهنگي دو دست,تحقیق هماهنگي دو دست,دانلود تحقیق هماهنگي دو دست,مقاله هماهنگي دو دست تحقیق هماهنگي دو دست رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • تحقیق جلوگيري از توليد و تكثير سلاح هاي كشتار جمعي

  تحقیق جلوگيري از توليد و تكثير سلاح هاي كشتار جمعي جلوگيري از توليد و تكثير سلاحهاي كشتار جمعي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق جلوگيري از توليد و تكثير سلاح هاي كشتار جمعيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات:…

 • تحقیق موانع توسعه بهره وري در ايران

  پاورپوینت توسعه بهره وري,تحقیق آماده در مورد توسعه بهره وري,تحقیق توسعه بهره وري,تحقیق در موردتوسعه بهره وري,توسعه بهره وري,دانلود تحقیق توسعه بهره وري,دانلود تحقیق در مورد توسعه بهره وري,دانلود مقا,دانلود مقاله توسعه بهره وري تحقیق موانع توسعه بهره وري در…

 • پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)

  پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ) رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)،در قالب doc و در 2 صفحه، قابل ویرایش. (منابع دارد)معرفی پرسشنامه:روش نمره گذاری و تفسیراین ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻠﻜﺎت و ﻫﻤﻜﺎران…

 • تحقیق بررسی جامع خط نسخ

  تحقیق بررسی جامع خط نسخ رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : خط نسخ،قالبندی : wordتعداد صفحات : 80بخشی از متن تحقیق : یکی از مهمترین وقایع قرن سوم هجری ابداع خط نسخ بوسیله ابن مقله( یا مقلد )…

 • پاورپوینت حمام های سنتی ایران

  تاریخچه حمام در ایران,تهویه حمام,جایگاه اجتماعی حمام ها در ایران,چگونگی تامین گرمای حمام,حمام سنتی,حمام سنتی ایران,حمام های سنتی,حمام های سنتی ایران,خصوصیات عملکردی حمام ها,عوامل اقلیمی در ساخت حمام دانلود پاورپوینت حمام های سنتی ایران دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تحقیق تحلیل مكاتب غير الهي و علل پیدایش آنها

  تحقیق تحلیل مكاتب غير الهي و علل پیدایش آنها رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : تحلیل مكاتب غير الهي و علل پیدایش آنها،فرمت فایل : wordتعداد صفحات : 15بخشی از متن تحقیق : هميشه مكاتبي غير الهي وجود…

 • تحقیق خلاصه کتاب تاریخ سینما

  تحقیق خلاصه کتاب تاریخ سینما رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : خلاصه کتاب تاریخ سینما،قالبندی : wordتعداد صفحات : 46بخشی از متن تحقیق : ابتدا مثال مادی و مجسم نقاشی را در نظر بگیریم که فرضا کلبه ای…

 • تحقیق تکنیک های طراحی کاراکتر انیمیشن

  تحقیق تکنیک های طراحی کاراکتر انیمیشن رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : طراحی کاراکتر انیمیشن،قالبندی : wordتعداد صفحات : 19بخشی از متن تحقیق : اول از همه اینکه برین بازار چند تا مداد b با سایز های مختلف…

 • تحقیق مهدی موعود (ع)

  تحقیق مهدی موعود (ع) مهدی موعود رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق مهدی موعود (ع) قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 54بخشی از متن تحقیق:مقدمه :از مطالعه سرگذشت فرهنگ بشریت و بررسی تاریخ تفکر در طول حیات انسان…

 • تحقیق آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت

  تحقیق آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت حسابداری مدیریت هزینه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 17…

 • تحقیق چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي

  بهبود,بهره وری,چرخه,سازمان,مدیریت تحقیق چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:آنچه در…

 • پاورپوینت محیط کالبدی

  پاورپوینت محیط کالبدی,پایان نامه با موضوع محیط کالبدی,پایان نامه محیط کالبدی,تحقیق در مورد محیط کالبدی,تحقیق محیط کالبدی,محیط کالبدی,محیط کالبدی چیست,محیط کالبدی روستا,محیط کالبدی و بزهکاری,مقاله محیط کالبدی دانلود پاورپوینت محیط کالبدی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد محیط کالبدی،در قالب ppt و…

 • پاورپوینت بررسی کاهش از انگ و تبعیض نسبت به افرادی که با ویروس ایدز زندگی می کنند؟

  پاورپوینت بررسی کاهش از انگ و تبعیض نسبت به افرادی که با ویروس ایدز زندگی می کنند؟ مصاحبه با افراد ایدزی رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی کاهش از انگ و تبعیض نسبت به افرادی که با…

 • تحقیق آناتومی و فیزیولوژی

  آناتومی,آناتومی بدن,آناتومی بدن انسان,آناتومی دستگاه تناسلی زنان,تحقیق آناتومی,تحقیق آناتومی بدن,تحقیق آناتومی بدن انسان,تحقیق درباره آناتومی بدن,تحقیق درباره فیزیولوژی,تحقیق فیزیولوژی,فیزیولوژی,فیزیولوژی پزشکی,فیزیولوژی ورزشی دانلود تحقیق آناتومی و فیزیولوژی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد آناتومی و فیزیولوژی،در قالب word و در 20…

 • پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد

  پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد با…

 • پلان تك طبقه مسكوني حدود 300 متري

  300,پلان,حدود,طبقه,متري,مسكوني دانلود پلان تك طبقه مسكوني حدود 300 متري دانلود فایل پلان تك طبقه مسكوني حدود 300 متري   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان طبقه مسكوني حدود 300 متري

 • نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

  پاسخنامه سوالات آزمون استخدامی,دانلود سوالات آزمون استخدامی,سوالات آزمون استخدامی,سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش,سوالات آزمون استخدامی پرستاری,سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 94,نمونه سوالات آزمون استخدامی دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی دانلود فایل دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های…

 • كمروئي

  خجالت کشیدن,علل کمرویی,گوشه گیری دانلود كمروئي دانلود فایل فهرست مطالب : کمروئی نظرات ارائه شده از دیدگاه دانشمندان انواع حالات انزواطلبی ملاک های تشخیصی مشکل اختلال کمروئی و گوشه گیری شیوه کمروئی عوارض کمروئی از دیدگاه زیمیادرو میزان کمروئی علل…

 • تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي

  پاورپوینت پولشويي,پروژه آماده در مورد پولشويي,پولشويي,تحقیق آماده در مورد پولشويي,تحقیق پولشويي,تحقیق در موردپولشويي,دانلود تحقیق پولشويي,دانلود تحقیق در مورد پولشويي,دانلود مقاله پولشويي تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:پول خاكستري – پول ملتهبگفته…

 • تحقیق مدیریت و اقتصاد گاوداری

  اقتصاد گاوداری,تحقیق اقتصاد گاوداری,تحقیق مدیریت گاوداری,تحقیق مدیریت گاوداری شیری,تحقیق مدیریت گاوداری صنعتی,مدیریت گاو شیری,مدیریت گاوداری,مدیریت گاوداری شیری,مدیریت گاوداری صنعتی,مدیریت و اقتصاد گاوداری,مقاله اقتصاد گاوداری,مقاله مدیریت گاوداری دانلود تحقیق مدیریت و اقتصاد گاوداری دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع مدیریت و اقتصاد…

 • تحقیق بررسي وضعيت اجاره بدون مدت در حقوق مدني ايران

  پایان,پروژه بررسي وضعيت اجاره بدون مدت,تحقیق بررسي وضعيت اجاره بدون مدت,تحقیق در مورد بررسي وضعيت اجاره بدون مدت,حقوق تطبیقی,دانلود تحقیق بررسي وضعيت اجاره بدون مدت,کار تحقیقی بررسي وضعيت اجاره بدون مدت,مقاله بررسي وضعيت اجاره بدون مدت تحقیق بررسي وضعيت اجاره…

 • تحقیق خشم و کنترل خشم

  تحقیق خشم و کنترل خشم رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع خشم و کنترل خشم،در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:خشم و عصبانیت احساسی است که میزان آن را تحریک خفیف و احساس رنجش…

 • پاورپوینت سازمان دهی

  رهبری,ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ,سازماندهی,سازماندهی چیست,سازماندهی و ساختار سازمانی,و اقدام پاورپوینت سازمان دهی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت سازمان دهیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 36فهرست مطالب:سازمان دهیمراحل فرآیند سازمان دهینمودار سازمانینمودار سازمانی کادر پرستاریسلسله مراتبحیطه ی مدیریت یا حیطه ی کنترلمتغیرهای…

 • برنامه جامع تحلیل قاب دو بعدی خمشی یا مهاربندی شده

  برنامه جامع تحلیل قاب دو بعدی خمشی یا مهاربندی شده رفتن به سايت اصلي دانلود برنامه جامع تحلیل قاب دو بعدی خمشی یا مهاربندی شده،توضیحات:از این کد می توان برای تحلیل هر قاب دو بعدی خمشی یا مهاربندی شده و…

 • پلان معماري ساختمان مسكوني 365 متري

  اتوكد,پلان اتوكد,پلان اتوکد ساختمان مسکونی,پلان معماري,معماري,نقشه آماده ساختمان,نقشه آماده معماری,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه ساختمان مسکونی دانلود پلان معماري ساختمان مسكوني 365 متري دانلود فایل اين فايل شامل پلان معماري ساختمان مسكوني 365 متري فايل اتوكد مي باشد.   من می…

 • گزارشكار آزمايشگاه ماشين الكتريكي 2

  آزمايشگاه ماشين الكتريكي,انواع ماشين هاي الكتريكي,ترانسفورماتورهاي 3 فاز,گزارشكار آزمايشگاه برق,گزارشكار آزمايشگاه ماشين الكتريكي 2 دانلود گزارشكار آزمايشگاه ماشين الكتريكي 2 دانلود فایل فهرست آزمايشات :آزمايش اول : ترانسفورماتورهاي 3 فازآزمايش دوم : گروه هاي برداري ترانسفورماتور 3 فازآزمايش سوم :…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسیر

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسیر,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بردسیر,کاربری ا,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بردسیر,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسیر دانلود نقشه کاربری اراضی…

 • پاورپوینت مطالعات موزه

  اصول مطالعات موزه,پاورپوینت مطالعات موزه,پایان نامه مطالعات موزه,پروژه مطالعات موزه,تحقیق مطالعات موزه,گزارش مطالعات موزه,مطالعات موزه,مطالعات موزه صنایع دستی,مطالعات موزه مردم شناسی,مطالعات موزهموزه هنرهای معاصر,مقاله مطالعات موزه دانلود پاورپوینت مطالعات موزه دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات موزه،در قالب ppt…

 • پاورپوینت زیست شناسی سلولی و مولکولی

  پاورپوینت زیست شناسی سلولی و مولکولی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع زیست شناسی سلولی و مولکولی، در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:واکوئول هاآلورون  Aeuloroneراه های به دام انداختن مواد در واکوئولسیستم انتقال در…