پاورپوینت ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) از کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک

پاورپوینت کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,جزوه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,خلاصه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,دانلود کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,نکات کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک
دانلود پاورپوینت ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) از کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) از کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک،در قالب ppt و در 244 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: آشنایی با طراحی و مشخصات ساختار فایل هاعوامل موثر در طراحی ساختار فایلتاریخچه مختصری درباره طراحی ساختار فایلفصل دوم: عملیات مهم پردازش فایلفایل های فیزیکی و منطقیباز کردن فایل هابستن فایل هاخواندن و نوشتنپیگردپیگرد با جریان های Cبرنامه نمایش محتویات با استفاده از جریان برنامه نمایش محتویات با استفاده از کلاس های جریان ++Cساختار فهرست ها در یونیکسنمونه ای از فهرست ها در یونیکسدستگاه های فیزیکی و فایل های منطقیفصل سوم: حافظه جانبی و نرم افزار سیستمتعريف حافظهدیسک هاانواع حافظه هاي برون ماشيني از نظر تكنولوژي ساخت:تكنولوژي الكترومكانيك الكترومغناطيستكنولوژي الكترو اپتيكتكنولوژي الكترومغنااپتيكسازمان دیسک هاجایگاه سیلندر و هدهای خواندن و نوشتن برآورد نیازهای سرعت و ظرفیت هاروش های سازمان دهی داده ها بر روی دیسکسازمان دهی سکتور ها بر روی یک شیارکلاسترپراکندگیسازمان دهی شیار ها به کمک بلوکزمان دست یابی به دیسک:زمان پیگردتاخیر چرخشیزمان انتقالتنگنای دیسکسازمان دهی داده ها در نوار هابيت توازننوار گردان هابراورد طول نوار مورد نیاز:طول فیزیکی یک بلوک از داده ها=bطول شکاف بین بلا ک ها=g تعداد بلاک های داده ها=n تراکم ضبط موثربرآورد زمان انتقال داده هاعوامل موثر در سرعت انتقال داده ها:اندازه شکاف های بین بلاکیاندازه بلاک های دادهمقایسه دیسک و نوارCD_ROMکارایی در جستجوسرعت انتقال داده هاظرفیت ذخیره سازیدستیابی فقط خواندنی تکنیک CVA  دربرابر CAV نوشتن و خواندن نا متقارنDVD(Digital versatile Disk )انواع DVD از نظر ظرفيتدوتکنو لوژی لیزری برای dvdها آشنايي با بافر و بافرينگنحوه ايجاد بافرهابافر دهی چند گانهحالت تعیین محل در بافر دهیپراکنش ورودیتمر کز خروجیفصل چهارم: مفاهیم اساسی ساختار فایلسازمان دهی فیلد ها و رکورد هاساختارهای فیلد:روش 1: ثابت کردن طول هر فیلدروش 2: قرار دادن نشانگر طول فیلد در ابتدای هر فیلدروش 3: جدا کردن فیلد ها با فاصلروش 4: استفاده از عبارت کلیدی برای شناسایی فیلد هاساختارهای رکوردروش های سازمان دهی رکورد های فایل:روش 1: قابل پیش بینی کردن طول رکوردها بر حسب بایتروش 2: قابل پیش بینی کردن طول رکوردها بر حسب فیلدهاروش 3: شروع هر رکورد با یک نشانگر طول که تعداد بایت های رکورد را نشان می دهدروش 4: استفاده از فایل دیگری برای نگهداری آدرس شروع هر رکوردروش 5: قرار دادن فاصل در انتهای هر رکورد برای جدا کردن آن از رکورد بعدیسیستم raid سه سطحی درمقابل raid یک سطحیفصل پنجم: مدیریت فایل هایی از رکوردهاکلید های رکورد جستجوی ترتیبیارزیابی جستجوی ترتیبیبهبود کارایی جستجوی ترتیبی با بلوک بندی رکوردهاابزار های یونیکس برای پردازش ترتیبیدست یابی مستقیمرکوردهای سراینددست یابی به فایل و سازمان دهی فایلداده های انتزاعی برای دستیابی به فایلسرآیند ها و فایل های خود توصیف گراطلاعاتی که می توان در سرآیند نوشتعوامل موثر بر قابلیت حمل:اختلاف میان سیستم های عاملاختلاف میان زبان هااختلاف در معماری ماشینتوافق بر سر رمزگذاری دودویییونیکس و قابلیت حملمواردی که ابزار dd در اختیار قرار می دهد:تبدیل از یک اندازه بلوک به دیگریتبدیل رکوردهای طول ثابت به طول متغیر و بالعکستبدیل اسکی به ابسدیک و بالعکستبدیل همه کاراکترها به حروف کوچک یا حروف بزرگتبادل هر جفت دلخواه از بایت هافصل ششم: سازمان دهی فایل ها برای کاراییدلایل فشرده سازی فایل هاتکنیک های فشرده سازیاستفاده از یک نمادگذاری جدیدحذف دنباله های تکراریتخصیص کد های با طول متغییرروش های فشرده سازی بر گشت ناپذیرفشرده سازی در یونیکسباز یابی فضای داخل فایل هاانواع تغییرات در فایل:اضافه کردن رکوردبه هنگام سازی رکوردحذف رکوردحذف رکورد و متراکم کردن فایلحذف رکورد های با طول ثابت برای بازیابی پویای فضاراه حلپشته هاپراکندگی حافظهراهبردهای انتخاب جا:اولین جای مناسب (first fit)مناسب ترین جا (best fit)نامناسب ترین جا (worst fit)اشکال روش best fitزمان پردازش اضافیوجود پراکندگی خارجی اشکال روش worst fit جستجوی دو دویی در برابر جستجوی ترتیبیمحدودیت های جستجوی دودویی و مرتب سازی داخلیمرتب سازی کلیدی فصل هفتم: شاخص گذاریشاخص چیست؟شاخص چندسطحیمزیت شاخص هاکاتالوگ کارتی چیست؟مقایسه سرعت دسترسیعملیات موردنیاز برای نگهداری فایل شاخص بندی شده:ایجاد فایل داده ها و شاخص خالی اولیهباز کردن فایل شاخص در حافظه ,قبل از به کار گیری آننوشتن فایل شاخص بر روی دیسک , پس از به کار گیری آنافزودن رکورد هایی به فایل داده هاحذف رکورد ها از فایل داده هابه هنگام کردن رکورد ها در فایل داده هابه هنگام کردن شاخص برای انعکاس تغییرات به عمل آمده در فایل داده هابهینه سازیشاخص های بزرگمعایب دست یابی به شاخص روی دیسکافزودن رکوردحذف رکورد هابه هنگام سازی رکورد هادر بهنگام سازی سه وضعیت پیش می آید:به هنگام سازی باعث تغییر کلید ثانویه می شودبه هنگام سازی باعث تغییر کلید اولیه می شودبهنگام سازی محدود به فیلد های دیگرساختار های شاخص ثانویه دو مشکل دارندانقیاد فصل هشتم: پردازش کمک ترتیبی و مرتب سازی فایل های بزرگعملیاتترتیب روال همخوانی:آماده سازی دست یابی به عضو بعدی لیست همزمان سازی کنترل شرایط پایان فایلتشخیص خطاهاالگوریتمی برای ادغام k طرفهمراحل مرتب سازی در حافظه:خواندن فایل از روی دیسک به حافظهمرتب سازی رکوردها با استفاده از یک روال مرتب سازی استاندارد نوشتن دوباره فایل روی دیسکدرخت دودويي صفحه اي بازیابی ترتیبی کلید ها به صورت زیر انجام می شودبرنامه حذففايل با ساختار درخت K-Dمراحل مرتب سازیمراحل ادغامراهکارهای کاهش زمان:تخصیص سخت افزار بیشتر نظیر دیسک گردان و حافظهاجرای ادغام در بیش از یک مرحلهافزایش طول رانش های مرتب شده از لحاظ الگوریتمییافتن راه هایی برای همپوشانی عملیات i/oبه کمک سخت افزارابزارهایی برای بهبود کارایی مرتب سازی خارجی:برای مرتب سازی درون حافظه ای از مرتب سازی هرمی در یک رانش استفاده می کنیماستفاده از حداکثر حافظه ممکناگر تعداد رانش های اولیه بزرگ باشد از ادغام چند مرحله ای استفاده می کنیماستفاده از گزینش جایگزینی برای تشکیل رانش های اولیهاز بیش از یک دیسک گردان و کانال io استفاده کنیممراحل مرتب سازی روی نوار:تقسیم فایل مرتب نشده به رانش های مرتب شدهادغام رانش ها به یک فایل مرتب شدهراه کارهای کاهش زمان های تاخیر چرخشی و پیگرد:با اجرای ادغام در بیش از یک مر حلهافزایش اندازه رانش های مرتب شده اولیهفصل نهم: شاخص بندی چند سطحی و درخت های Bراه کار مشکل اولاستفاده از درخت های دودویی صفحه ایراهکار مشکل دوماستفاده از درخت موازنه شدهدو مزیت درخت های AVLتاریخچه درخت Bدرخت Bمتد جستجو در درخت Bمراحل درج کردنخواص یک در خت B از مرتبه mهر صفحه حد اکثر m فرزند دارد.هر صفحه به جز ریشه ها و برگ ها حداقل [m/2] فرزند دارد.ریشه حد اقل دو فرزند دارد.تمام برگها در یک سطح قرار دارند.سطح برگ ها، یک شاخص کامل و مرتب شده از داده های مر بوط به درخت را ایجاد می کندخواص درخت های B*هر صفحه حد اکثر m فرزند دارد.هر صفحه به جز ریشه حداقل [(2m-1)/3] فرزند دارد.ریشه حداقل دو فرزند دارد.تمام برگ ها در یک سطح قرار دارندروش LRUارزیابی سرعت درخت BPAGE FAULTفصل دهم :دستیابی به فایل های ترتیبی شاخص دار و درخت های B+فايل ترتيبي شاخص دار فايل چند شاخصي ساختار فايل مستقيم ساختار فايل چند حلقه اي فايل ترتيبي با ساختار مستقيمدست یابی شاخص دار دست یابی ترتیبیمجموعه ترتیبیاهمیت قرار دادن شاخص در حافظهدرخت B+ پیشوندی سادهدرخت B+بلوکساختار درونی بلوک های مجموعه ترتیبی: یک درخت B از مرتبه متغییرخصوصیات مشترک درخت های B و B+ و B+ پیشوندی سادهتفاوت میان درخت B و B+دو مزیت مهم ساختار درخت B+ نسبت به درخت B

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک دانلود کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک پاورپوینت کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک نکات کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک خلاصه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک جزوه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک

 • پاورپوینت انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق

  پاورپوینت انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق ماژول ارسال اطلاعات روی خط برق رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق،در قالب ppt و در 55 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:فناوري انتقال اطلاعات…

 • تحقیق عدالت در ایران باستان

  تحقیق عدالت در ایران باستان عدالت در ایران باستان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع عدالت در ایران باستان،در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پیش‌گفتاردرآمدتعریف قضاوت و مفهوم آنتشکیلات دولت ایران و وضعیت قضایی آناهمیت…

 • تحقيق حسابداري منطقي

  پروژه حسابداری,تحقيق حسابداري,تحقیق پیرامون حسابداری منطقی,تعريف حسابداري,حسابداري,حسابداري منطقي,دانلود پروژه,دانلود تحقيق,كار تحقيقي حسابداري,مفاهيم حسابداري,هدف از حسابداري دانلود تحقيق حسابداري منطقي دانلود فایل هدف حسابداری چیست؟در زمان تمدن هاي قديمي كه تاريخچه آن ها به هزاران سال پيش از ميلاد مسيح بر…

 • تـحقیـق زندگينامه امام خميني رحمه الله عليه

  تـحقیـق زندگينامه امام خميني رحمه الله عليه رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : زندگينامه امام خميني رحمه الله عليه ،قالبندی : wordتعداد صفحات : 52 بخشی از متن تحقیق : ساده زيستن و واکنش امام مقابل اسرافيكي از…

 • پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید

  تحقیق تکوین و تولید کالای جدید,تحقیق تولید کالای جدید,تحقیق مراحل تولید کالای جدید,تکوین و تولید کالاهای جدید,تکوین و تولید کالای جدید,تولید کالاهای جدید,تولید کالای جدید,مراحل تولید کالاهای جدید,مراحل تولید کالای جدید دانلود پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید دانلود فایل…

 • پاورپوینت پولس

  پاورپوینت پولس تلفظ پولس رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع پولس،در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:با آنکه حضرت عیسی(ع) پطرس را به جانشینی خود برگزیده بود، شخص دیگری به نام «پولس» عملاً…

 • گزارش پیش امکان سنجی طرح تولید ورق استنلس استیل از بیلت

  طرح توجیهی تولید ورق استنلس استیل از بیلت,طرح تولید ورق استنلس استیل از بیلت,گزارش امکانسنجی طرح تولید ورق استنلس استیل از بیلت,گزارش طرح تولید ورق استنلس استیل از بیلت,مطالعات امکانسنجی طرح تولید ورق استنلس استیل از بیلت دانلود گزارش پیش…

 • پروژه بررسی مبدل های حرارتی، آشنایی با انواع، اصول و کاربرد های آن ها در تبرید و تهویه

  آشنایی با انواع مبدل های حرارتی,اصول مبدل های حرارتی,بررسی مبدل های حرارتی,پایان نامه انو,پایان نامه مبدل های حرارتی,تحقیق انواع مبدل های حرارتی,تحقیق مبدل های حرارتی,کاربرد مبدل حرارتی در تبرید,کاربرد مبدل حرارتی در تهویه,کاربردهای مبدل های حرارتی دانلود پروژه بررسی مبدل…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سنندج (واقع در استان کردستان)

  استان کردستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سنندج,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سنندج (واقع در استان کردستان)…

 • جزوه ژنتیک (قسمت اول)

  جزوه ژنتیک,جزوه ژنتیک جمعیت,جزوه ژنتیک دکتر سهرابی,جزوه ژنتیک کنکور,جزوه ژنتیک کنکور ارشد,جزوه ژنتیک کنکور دکتری,دانلود جزوه ژنتیک,دانلود جزوه ژنتیک کنکور,دانلود جزوه ژنتیک کنکور ارشد,دانلود جزوه ژنتیک کنکور دکتری دانلود جزوه ژنتیک (قسمت اول) دانلود فایل دانلود جزوه ژنتیک (قسمت اول)،در…

 • پاورپوینت تغذیه در زنان بیست الی شصت سال سالم

  پاورپوینت تغذیه در زنان بیست الی شصت سال سالم اهمیت تغذیه زنان رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تغذیه در زنان بیست الی شصت سال سالم،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت: گروه نان…

 • تحقیق ارزيابي كارآيي بازار رهن ايران

  تحقیق ارزيابي كارآيي بازار رهن ايران ارزيابي كارآيي بازار رهن ايران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ارزيابي كارآيي بازار رهن ايرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 18 بخشی از متن تحقیق:كارآيي بازارهاي مالي بازار هاي مالي بازارهايي…

 • پاورپوینت بررسی انواع ابرها به همراه فایل word و تصاویر

  بررسی انواع ابرها,پاورپوینت آماده جغرافیا بررسی انواع ابرها,پاورپوینت بررسی انواع ابرها,تحقیق بررسی انواع ابرها,دانلود پاورپوینت بررسی انواع ابرها,دانلود پاورپوینت در مورد بررسی انواع ابرها,دانلود تحقی,دانلود رایگان پاورپوینت بررسی انواع ابرها پاورپوینت بررسی انواع ابرها به همراه فایل word و تصاویر…

 • گزارش کارآموزی رشته عمران احداث مجموعه مسکونی 102 واحدی

  دانلود گزارش کارآموزی ساختمان مسکونی,گزارش کارآموزی ساختمان مسکونی,گزارش کارآموزی ساختمان مسکونی بتنی,گزارش کارآموزی ساختمان مسکونی رایگان,گزارش کارآموزی مجتمع مسکونی,گزارش کارآموزی مجتمع مسکونی بتنی,گزارش کارآموزی نازک کاری ساختمان مسکونی گزارش کارآموزی رشته عمران احداث مجموعه مسکونی 102 واحدی رفتن به سایت…

 • تحقیق افزایش بهره‌وری شخصی و مدیریت استرس

  پاورپوینت مدیریت استرس,پروژه آماده در مورد مدیریت است,پروژهمدیریت استرس,تحقیق آماده در مورد مدیریت استرس,تحقیق مدیریت استرس,دانلود تحقیق در مورد مدیریت استرس,دانلود تحقیق مدیریت استرس,مدیریت استرس,مقاله در موردمدیریت استرس,مقاله مدیریت استرس تحقیق افزایش بهره‌وری شخصی و مدیریت استرس رفتن به سایت…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات (واقع در استان تهران)

  استان تهران,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات (واقع در استان تهران)…

 • امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه مرداد 91

  آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان دانلود امتحان نهایی…

 • تحقیق توصیف پیامبر (ص) از نگاه قرآن

  تحقیق توصیف پیامبر (ص) از نگاه قرآن رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع توصیف پیامبر(ص) از نگاه قرآن،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:لقد كان لكم فی رسول الله اسوه حسنه»، بشر را…

 • تحقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام

  آشنایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام,پایان نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام,تحقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام,مجمع تشخیص مصلحت نظام,مجمع تشخیص مصلحت نظام انگلیسی,مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست,مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود تحقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • روان درمانی گروهی

  درمان گروهی,روان درمانی,مشاوره ی گروهی دانلود روان درمانی گروهی دانلود فایل فهرست مطالب : گروه درمانی تاریخچه گروه درمانی ویژیگی افرادی که تحت گروه درمانی قرار می‌ گیرند مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانی روان درمانی گروهی اطلاعاتی در مورد…

 • نقشه ی بخش های شهرستان سلماس

  استان آذربایجان غربی,بخش های شهرستان سلماس,شیپ فایل بخش های شهرستان سلماس,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان سلماس,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان سلماس,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان…

 • پلان معماري ساختمان 5 طبقه با كليه جزئيات

  پلان معماري ساختمان 5 طبقه با كليه جزئيات دانلود پلان معماري ساختمان 5 طبقه با كليه جزئيات دانلود فایل دانلود نقشه اتوكد ساختمان 5 طبقه با كليه جزئيات نقشه پلان ساختمان ، نما ، بام ، پاركينگ ، برشها  …

 • ارزیابی سلامت پروژه های ساخت

  ارزیابی سلامت پروژه های ساخت,ارزیابی سلامت پروژه های ساختمانی,تحقیق ارزیابی سلامت پروژه های ساخت,تحقیق ارزیابی سلامت پروژه های ساختمانی,تحقیق سلامت پروژه های ساخت,تحقیق سلامت پروژه های ساختمانی,سلامت پروژه های ساخت,سلامت پروژه های ساختمانی دانلود ارزیابی سلامت پروژه های ساخت دانلود…

 • پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

  پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت,مديريت اداري,مديريت علمي,معاني بروکراسي,مکتب روابط انساني,هنري ال گانت پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:35فهرست…

 • تحقیق شناخت انواع چوب و کاربرد آن

  تحقیق شناخت انواع چوب و کاربرد آن رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : شناخت انواع چوب و کاربرد آن،قالبندی : wordتعداد صفحات : 38بخشی از متن تحقیق : چوب يكي از اصلي ترين و قديمي ترني مصالح بوده…

 • پاورپوینت کتاب اصول اساسی برنامه نويسی به زبان اسمبلی تالیف Richard C.Detmer ترجمه هاشمی اصل و مشحون

  پاورپوینت کتاب اصول اساسی برنامه نويسی به زبان اسمبلی,کتاب اصول اساسی برنامه نويسی به زبان اسمبلی هاشمی اصل و مشحون پاورپوینت کتاب اصول اساسی برنامه نويسی به زبان اسمبلی تالیف Richard C.Detmer ترجمه هاشمی اصل و مشحون رفتن به سایت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی تالیف محمدرضا سرمدی و حمیدرضا حاتمی

  خلاصه کتاب روابط انسانی در سازمانهای آموزشی,دانشگاه ,دانلود خلاصه کتاب روابط انسانی در سازمانهای آموزشی,دانلود رایگان خلاصه کتاب روابط انسانی در سازمانها,دانلود کتاب روابط انسانی در سازمانهای آموزشی,روابط انسانی در سازمانهای آموزشی پاورپوینت خلاصه کتاب روابط انسانی در سازمان های…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رنگ ماشین

  امکانسنجی طرح تولید رنگ ماشین,تولید رنگ ماشین,دانلود امکانسنجی طرح تولید رنگ ماشین,دانلود رایگان امکانسنجی طرح تولید رنگ ماشین,دانلود طرح توجیهی تولید رنگ ماشین,طرح توجیهی تولید رنگ ماشین,طرح تولید رنگ ماشین دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رنگ ماشین دانلود…

 • پاورپوینت کامپیوترهای قابل پوشیدن

  آشنایی با کامپیوترهای قابل پوشیدن,پاورپوینت کامپیوترهای قابل پوشیدن,تحقیق کامپیوترهای قابل پوشیدن,جزوه کامپیوترهای قابل پوشیدن,کامپیوترهای قابل پوشیدن,معرفی کامپیوترهای قابل پوشیدن,مقاله کامپیوترهای قابل پوشیدن پاورپوینت کامپیوترهای قابل پوشیدن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت کامپیوترهای قابل پوشیدنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 83فهرست…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سلماس

  استان آذربایجان غربی,شهرستان سلماس,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سلماس دانلود فایل   1. این فایل در…

 • پاورپوینت و تحقیق ابرها

  پاورپوینت و تحقیق ابرها بررسی انواع ابرها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت و تحقیق با موضوع ابرها،در قالب ppt و در 30 اسلاید، در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ابرهاچگونگي تشكيل ابرهاانواع ابرهاانواع ديگر از ابرهاابرهاي…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان کوهرنگ

  استان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کوهرنگ,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان کلاله,شیپ فایل سازندهای شهرستان کوهرنگ,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان کوهرنگ,نقشه زمین شناسی شهرستان کوهرنگ,نقشه لیتولوژی شهرستان کوهرنگ,نقشه ی سازند های شهرستان کوهرنگ دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان کوهرنگ دانلود…

 • تحقیق طرح هاي بازاريابي

  تحقیق طرح هاي بازاريابي طرح هاي بازاريابي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع طرح هاي بازاريابي،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاستفاده اهرمي از راهبرد خرج بازاريابي براي نيرو بخشيدن به فرآيند فروشفروش با الگوي…

 • مدیریت پروژه های بزرگ

  تحقیق مدیریت پروژه های بزرگ,چالش ها و الزامات پروژه هاي بزرگ,راه كارهاي مديريت پروژه هاي بزرگ,راهبری پروژه بزرگ,رهبری پروژه بزرگ,مدیریت پروژه های بزرگ,وضعيت پروژه هاي بزرگ در ايران,ويژگي هاي پروژه هاي بزرگ دانلود مدیریت پروژه های بزرگ دانلود فایل دانلود…

 • جزوه انتقال حرارت رشته مهندسی پلیمر

  جزوه انتقال حرارت,جزوه انتقال حرارت ارشد,جزوه انتقال حرارت برای کنکور,جزوه انتقال حرارت کنکور,دانلود جزوه انتقال حرارت,دانلود جزوه انتقال حرارت ارشد,دانلود جزوه انتقال حرارت کنکور جزوه انتقال حرارت رشته مهندسی پلیمر رفتن به سایت اصلی دانلود انتقال حرارت رشته مهندسی پلیمر ،در…