پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی

پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها,دانلود کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها,کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي,کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها زاهدی
دانلود پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي،در قالب ppt و در 272 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: سيستم و نگرش سيستميسيستم چيست؟نمونه هايي از سيستم ترکيب سيستمدرونداد Inputفرآيند تبديل (ميانداد) Processبرونداد (ستاده ها) Out putبازخور (بازداد) Feedback محيط سيستم طبقه بندي سيستم ها الف: سيستم هاي اصلي و فرعي ب: تقسيم سيستم ها به باز و بسته خواص سيستم هاي باز1- کليت و جامعيت وجودی   2- سلسله مراتبطبقه بندي سلسله مراتبي بولدينگ به صورت زير است:سطح بافت ها سطح سيستم هاي ديناميک ساده يا ساعت گونه ها سطح سيستم هاي سايبرنتيکسطح سيستم هاي باز سطح نباتات سطح حيوانسطح انسان سطح سيستم هاي اجتماعي سطح سيستم هاي نمادين 3- همبستگی بين اجزاء         4- تناسب بين اجزاء                  5- گردش دايره وار 6- خاصيت توليدمثل 7- همپايانی 8- گرايش به فنا 9- گرايش به تکامل10- گرايش به تعادل يا خودنگهداری نظريه عمومي سيستم ها و نگرش سيستمي فصل دوم: تجزيه و تحليل سيستم چيست و تحليل کننده سيستم کيست؟تعريف تجزيه و تحليل سيستمروشprocedureشيوه Methodارتباط بين سيستم، روش و شيوهارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستمها اهم وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها فوايد تجزيه و تحليل سيستم هاتحليل کننده سيستم کيست؟از آناليست انتظار مي رودفصل سوم: مراحل تجزيه و تحليل سيستم هاتعريف روش علمیمراحل تجزيه و تحليل سيستم ها (به روش علمی)توضيح و توجيه مشکلايجاد فرضيه هايي درباره مشکل و علل ايجاد آن انتخاب فرضيه اهم جمع آوري اطلاعات درباره فرضيه اهم1- استفاده از کتابخانه 2- کسب اطلاعات از اسناد و مدارک و بایگانی ها و آرشیوها 3- مراجعه به جداول و نمودارهای سازمانی 4- مشاهدهالف) مشاهده مستقیم ب) مشاهده غیرمستقیم ملاحظاتی که بایستی در مشاهده رعایت کردالف) آنالیست بایستی از دخالت دادن نظرات شخصی در مشاهده بکاهد.ب) آنالیست باید مشاهدات خود را بطور منظم ثبت و ضبط کند. ج) برای جبران محدودیت حوزه دید توصیه می شود از چند آنالیست استفاده شود.د) در صورت امکان از وسایلی هم چون فیلم و ضبط صوت هم کمک گرفته می شود.5- تهیه و تنظیم پرسشنامهانواع پرسشنامهالف- پرسشنامه آزاد (چند پرسش که در آن محدودیتی برای پاسخ در نظر گرفته نمی شود) ب- پرسشنامه ثابت (در آن برای سوالات پاسخهای ثابت در نظر گرفته می شود)ملاحظاتی که بایستی در تنظیم پرسشنامه رعایت نمودالف- در مقدمه پرسشنامه آنالیست خود را معرفی و هدف آن راشرح دهد .ب- تمهیدات کافی برای پاسخ دادن در نظر گرفته شود. (مثلاً تمبر و پاکت و …)ج- چون تعدادی به پرسشنامه ها پاسخ نمی دهند، به تعداد بیشتری پرسشنامه تحویل گردد. د- از طرح سوالات گنگ و کلی بپرهیزد.ه- سوالات با درجه درک و فهم پاسخگو همخوانی داشته باشد 6- انجام مصاحبهانواع مصاحبه1- مصاحبه آزاد 2- مصاحبه منظم مهم ترین نکاتی که در مصاحبه بایستی رعایت شود:1- مصاحبه کننده بایستی از هر نوع پیش داوری و اعمال نظر شخصی در طول مصاحبه بپرهیزد. 2- مصاحبه کردن هنری است که مصاحبه گر بایستی ویژگی های لازم آن را داشته باشد.3- مصاحبه گر سعی کند نقطه نظرات و نگرش هایش را در طی مصاحبه ابراز نکند.4- چنانچه مطلبی خلاف میل مصاحبه گر گفته شد، مخالفت خود را ابراز ندارد.5- شرایط مصاحبه برای همه مصاحبه شوندگان یکسان باشد.طبقه بندي اطلاعات مکتسبهروش های طبقه بندی اطلاعات1- استفاده از جدول 2- استفاده از نمودارها محاسن نمودارها1- مقایسه اطلاعات را آسان می کنند.2- چون از علائم در آن ها استفاده می شود، از طولانی شدن کلام جلوگیری می کنند.3- با کمک آن ها بهتر می توان روند تغییرات و تفاوت بین دو یا چند روند را مشاهده کرد.برخی از مهم ترین انواع نمودارهاالف) نمودار خطیب) نمودار میله ای یا ستونی ج) نمودار دایره ای چ) نمودار فضایی ح) نمودار سازمانی تجزيه و تحليل اطلاعات طرق اثبات منطقی در تجزیه و تحلیل اطلاعات :الف) قانون توافق مثبت ب) قانون توافق منفی ج) متد ترکیبی با تغییرات ملازمروش همبستگی در تجزیه و تحلیل اطلاعات انواع همبستگی:1- همبستگی خطی و مستقیم 2- همبستگی خطی و معکوس 3- همبستگی غیرخطی و منحنی اخذ نتيجه نحوه ارائه راه حل نکاتی که در زمینه ارائه راه حل باید رعایت گردند:1- همخوانی راه حل با برنامه های سازمان 2- ارائه چند راه حل بجای یک راه حل 3- مطابقت با قوانین و مقررات 4- قابلیت اعمال 5- تناسب بین هزینه اجرا و منافع حاصل از اجرای طرح 6- مسئولیت اجرا مرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش مرحله هشتم: اجرا مرحله نهم: آزمایش طرح جدیدمرحله دهم: استقرار طرح جدید روش های استقرار طرح:الف) روش های موازی یا همزمان ب) روش تدریجی یا مرحله ای ج) روش یکباره د) روش آزمایشی مرحله یازدهم: ارزیابی عملکرد فصل چهارم: اصول و مفاهيم کلي سازماندهيسازمان عبارت است ازسازماندهي عبارت است ازمباني سازماندهي  سازمان بر مبناي تعدادسازمان بر مبناي وظيفه (هدف)سازمان بر مبناي نوع عمليات (تخصص) سازمان بر مبناي مشتري (ارباب رجوع)سازمان بر مبناي قلمرو عملياتي (محل جغرافيايي)سازمان بر مبناي قلمرو عملياتيسازمان بر مبناي محصول ( نوع توليد ) سازمان بر مبناي پروژه سازمان ماتريسي سازمان بر مبناي ماتريسسازمان با ساخت آزاد يا ادوهکراسي سازمان يا گروه هاي متداخل يا سازمان حلقوي ساخت سازماني مدولار (ماجولار) ساخت هاي ترکيبي  فصل پنجم: فنون تجزيه و تحليل سيستم هامتداول ترين فنون و تکنيک هايي که آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند، عبارت اند از بررسي تقسيم کارتعريف جدول تقسيم کار مزاياي تهيه جدول تقسيم کارکسب آگاهي از بار واقعي کار و نحوه توزيع آن در عمل شناخت محلهاي تراکم کار از يک طرف و تراکم نيروي انساني از طرف ديگر آگاهي از تکرارها و تداخل هاي وظيفه اي آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف و فعاليت ها آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص کارکنان کسب اطلاع از اوقات اضافي کارکنانآگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز ارزشيابي کار کارکنان به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد کارکنان مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم کارانتخاب واحد بررسي تهيه ليست وظايف کارکنان تهيه ليست فعاليت هاي واحد تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار در وضع موجود و کشف نقايص و ايرادات آن تهيه جدول تقسيم کار پيشنهادي بررسي جريان کار بررسي جا و مکان کنترل فرم ها کنترل اسناد و سيستم هاي بايگاني اندازه گيري کار برنامه ريزي شبکه اي (پرت، سي پي ام و پي دي ام)فصل ششم: بررسي جريان کارتعريف نمودار جريان کار استفاده از علايم در نمودارهاي جريان کارعمل يا اقدام بازرسي و کنترلتصميم گيري بايگاني، انبار و نگهداري تاخير يا انتظار غير موجه حرکت يا ارسال (جابجايي)انواع نمودار جريان کارالف- نمودار عمودي يا يک ستونه ب- نمودار افقي يا چند ستونه مراحل بررسي نمودار جريان کارمرحله اول: تعيين کار مورد نظر مرحله دوم: تعيين مراحل کارمرحله سوم: ترسيم نمودار جريان کار در وضع موجود مرحله چهارم: تجزيه و تحليل نمودار مرحله پنجم- تنظيم نمودار پيشنهادي فصل هفتم: بررسي و کنترل فرم هاتعريف فرم انواع فرمالف- طبقه بندي بر حسب قلمرو استفاده ب- طبقه بندي بر حسب کار و وظيفه فرم1- فرم هاي پرسنلي، مثل حکم استخدام 2- فرم هاي مالي، مثل دفتر روزنامه 3- فرم هاي آموزشي، مثل کارنامه دانشجو 4- فرم هاي تدارکي، مثل فرم خريد 5- فرم هاي تعميراتي و نگهداري وسايل ساختمان، مثل برگ بازديد از وسايل موتوري و شناسنامه وسايل ساختمان6- فرم هاي متفرقه مراحل بررسي و کنترل فرممرحله اول- بررسي فرم هاي موجود مرحله دوم- تجزيه و تحليل فرم هاي موجود مرحله سوم- تهيه طرح پيشنهادي براي فرم هاي مورد نياز1-تعيين هدف فرم 2- تعيين عنوان فرم 3- تعيين شماره يا کد فرم 4- نظر خواهي از تکميل کنندگان و استفاده کنندگان فرم 5- تعيين اطلاعاتي که بايد در فرم درج شوند 6- تهيه طرح فرم 7- استفاده آزمايشي از فرم در يک واحد نمونه 8- جرح و تعديل فرم با استفاده موثر از باز خور 9- تهيه فرم نهايي فصل هشتم: بررسي جا و مکان کارتعريف بررسي جا و مکان هدف از بررسي اصول و معيارهاي بررسي و تخصيص جا و مکانمراحل بررسي جا و مکان کارمرحله اول: بررسي جا و مکان کار در وضع موجود مرحله دوم: تجزيه و تحليل طرح جا و مکان کار مرحله سوم: تهيه طرح پيشنهادي جا و مکان کار فصل نهم: سيستم ها و روش هاي بايگانياهميت بايگاني بايگاني چيست؟سند چيست؟پرونده چيست؟آرشيو چيست؟انواع سيستم هاي بايگانيسيستم متمرکز سيستم غيرمتمرکز سيستم نيمه متمرکز (کنترل مرکزي)اصول بايگانيآسان بودن قابليت اجرا قابليت انعطاف دقت و سرعت افراد با صلاحيت نظم اصولي و منطقي روش هاي تنظيم اسنادروش الفبايي روش موضوعي روش شماره اي روش جغرافيايي روش تاريخي روش تلفيقي بررسي سيستم بايگاني فصل دهم: بررسي تکنيک هاي کميروش هاي برنامه ريزي شبکه ايروش ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت)علائم مورد استفادهرويداد يا واقعه فعاليت فعاليت عاريه يا فعاليت زمان صفر مراحل روش پرتتعيين هدف مورد نظر تهيه ليست فعاليت ها تعيين رويداد هاي مربوط به شروع و پايان هر فعاليت شماره گذاري رويدادهاترسيم شبکه تحليل زماني شبکهتخمين زمان هر فعاليت  (ta, tm, tb)الف- برآورد خوش بينانه (کمترين زمان حداقل)ب- برآورد بدبينانه (بيشترين زمان يا زمان حداکثر)برآورد زمان محتمل (با احتمال بيشتر)تعيين زمان انتظار براي هر فعاليت تعيين زمان مورد انتظار براي هر فعاليت (TE)تعيين کمترين زمان مورد انتظار براي هر رويداد (TE)تعيين بيشترين زمان مجاز براي هر رويداد (TL)تعيين فرجه يا زمان آزاد (S)تعيين مسير بحراني (CP)تعيين واريانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه (a)روش مسير بحراني (سي پي ام) مراحل روش CPMتعيين هدف مورد نظر تهيه ليست فعاليت ها تعيين رويدادهاي قبل , بعد و همزمان با هر فعاليت برآورد زمان انجام هر فعاليت برآورد هزينه عادي و طبيعي براي هر فعاليت برآورد زمان فشرده براي هر فعاليت برآورد هزينه فشرده براي هر فعاليت ترسيم شبکه تعيين مسير بحراني روش ترسيم شبکه بر مبناي فعاليت هاي مورد نياز قبلي يا روش ترسيمي پيش نيازها (پي دي ام)ارتباط بين فعاليت ها فصل يازدهم: کارسنجيمقدمهتعريف کارسنجيفوائد کارسنجيکمک به برنامه ريزي نيروي انساني براي سازمانايجاد امکان کنترل و ارزيابي کار کارکنانکاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده کالاارائه سرويس بهتر به مشتريان و ارباب رجوعکمک به برآورد قيمت کالاها يا خدمات و برآورد بودجهبهبود روابط کارافزايش کاراييتسهيل زمانبندي عمليات و برنامه ريزي توليدايجاد مبنايي براي پرداختهاي تشويقي به کارکنانتعيين زمان استاندارد براي انجام کارهاکمک به برنامه ريزي جهت وسايل و تجهيزات مورد نيازاصول کارسنجيپيش نيازهاي کارسنجيفن بررسي حرکاتمراحل بررسي حرکات:انتخاب کار مورد نظرانتخاب فردي که در نظر است کارش مورد بررسي قرار گيرد.بررسي حرکات فرد در حين انجام کار, به دفعات و ثبت آن هاتعيين زمان حرکت هر يک از حرکاتتجزيه و تحليل حرکات انجام شده با طرح سوالاتي درباره چرايي، چگونگي و توالي حرکت هاحذف، ترکيب و تغيير حرکات در صورت لزومتعيين حرکات مورد نيازروش هاي کارسنجي:روش استفاده از سوابق گذشتهروش گزارش گيريروش نمونه گيريروش زمان سنجيروش عناصر از پيش تعيين شدهروش هاي اندازه گيري کار:الف) روش استفاده از سوابق گذشته مراحل روش استفاده از سوابق گذشتهب) روش گزارش گيريمراحل روش گزارش گيري:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيريتوجيه کارکنان در مورد روش گزارش گيري و جلب همکاران آنانتهيه فرم هاي مربوط به جمع آوري اطلاعات (ليست وظايف)توزيع فرم ها و جمع آوري آن ها پس از تکميلاستخراج اطلاعات از فرم هاتعيين واحد زمان انجام کار با توجه به نوع و ماهيت کارتعيين حجم کار انجام شده در واحد زماني منتخبمحاسبه واحد زمان کار، تعديل و تصحيح آن و انتخاب استاندارد نهاييج) روش نمونه گيريمراحل روش نمونه گيري عبارت اند از:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري آماده سازي وسايل کارمشاهده کار به طور تصادفي و به دفعات مکرر ثبت نتايج مشاهداتتقسيم نتايج حاصل شده, بر تعداد دفعات مشاهدهتعديل و تصحيح رقم بدست آمده به منظور نزديک کردن آن به واقعيت (با توجه به درصدهاي مربوط به اضافات مجاز)تعيين استاندارد نهاييد) روش عناصر از پيش تعيين شدهمراحل روش عناصر از پيش تعيين شده:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري مشاهده عمليات و حرکات اصلي لازم براي انجام کار حذف حرکات زائد و ساده سازي روشتعيين زمان انجام حرکات مورد نياز از جداول مربوطهتعديل زمان با در نظر گرفتن اضافات مجازتعيين استاندارد نهايي انجام کاره) روش زمان سنجيمراحل روش زمان سنجي:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري تقسيم کار به اجزاساده سازي و بهتر سازي روش انجام کار هر يک از اجزاء کارآموزش روش کار به افرادي که قرار است کارشان اندازه گيري شودجلب اعتماد و همکاري افراد براي کارسنجياندازه گيري زمان انجام هر يک از اجزا و ثبت آن هاتعيين زمان نرمال انجام کار (NT)محاسبه اضافات مجاز (A) تعديل زمان به دست آمده و تعيين استاندارد نهايي انجام کار با استفاده از فرمول زير

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها زاهدی کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر زاهدی دانلود کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها

 • تحقیق رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

  حمایت اجتماعی,دانشجویان,سلامت روانی,کیفیت روابط تحقیق رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابهر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیقبا موضوع رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابهر،در قالب word و…

 • پاورپوینت آشنایی با شهر الکترونیکی

  آشنایی با شهر الکترونیک,الزامات شهر الکترونیکی,اهداف شهر الکترونیکی,پاورپوینت شهر الکترونیک,پاورپوینت شهروند ال,پایان نامه شهر الکترونیک,تحقیق شهر الکترونیک,شهر الکترونیک,شهر الکترونیکی چیست؟,مقاله شهر الکترونیک,ویژگی های شهر الکترونیکی خوب دانلود پاورپوینت آشنایی با شهر الکترونیکی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با شهر الکترونیکی،در…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (دارايي هاي ثابت مشهود)

  پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (دارايي هاي ثابت مشهود) استاندارد حسابداري شماره 11 رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 11 (دارايي هاي ثابت مشهود)، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:هدف استاندارددامنه…

 • تحقیق الکترونیکی راز

  تحقیق الکترونیکی راز رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق الکترونیکی راز،در قالب pdf و در 39 صفحه.توضیحات:آیا برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان، دچار مشکل شده اید؟ آیا دوست دارید هر چی که آرزو کردین، سریع به اون آرزو برسید؟…

 • پروژه شبكه هاي نظير به نظير (peer to peer network)

  peer to peer network,پروژه رشته کامپیوتر,پروژه شبکه,پروژه شبکه peer to peer,پروژه شبکه نظیر به نظیر,پروژه کامپیوتر,دانلود پروژه,شبکه peer to peer,شبکه نظیر به نظیر,شبکه همتا به همتا دانلود پروژه شبكه هاي نظير به نظير (peer to peer network) دانلود فایل دانلود پروژه…

 • تحقیق مفهوم صادرات و بازاریابی و مفاهیم بازرگانی

  بازاریابی,پاورپوینت بازاریابی,پروژه در مورد مفهوم صادرات,تحقیق آماده در مورد بازاریابی,تحقیق در مورد مفهوم صادرات,تحقیق مفاهیم بازرگانی,دانلود تحقیق در مورد مفاهیم بازرگانی,مفاهیم بازرگانی,مفهوم صادرات,مقاله در مورد مفهوم صادرات تحقیق مفهوم صادرات و بازاریابی و مفاهیم بازرگانی رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • تحقیق تاریخچه نفت

  تحقیق تاریخچه نفت نفت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه نفت،در قالبword و در 113 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:روغن معدنی یا نفت که به انگلیسی آن را پترولیوم (Petroleum) و به فرانسه پترول (Petrol) می گویند.…

 • پاورپوینت لایه اتصال امن (SSL)

  آشنایی با پروتکل SSL,آشنایی با پروتکل امنیتی SSL,امنیت لایه انتقال,پروتکل SSL,پروتکل اس اس ال,پروتکل اس اس ال چیست,پروتکل امنیتی SSL,پروتکل امنیتی SSL چیست,پروتکل امنیتی اس اس ال,لایه اتصال امن دانلود پاورپوینت لایه اتصال امن (SSL) دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد لایه…

 • پاورپوینت سمينار در تربيت بدني

  پاورپوینت سمينار در تربيت بدني همایش بین المللی تربیت بدنی 97 رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سمينار در تربيت بدني،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:اهداف:-آشنايي نظري و عملي با مراحل پژوهش…

 • پاورپوینت توییتر

  آشنایی با توییتر,پاورپوینت توییتر,پایان نامه توییتر,تاریخچه توییتر,تحقیق توییتر,توییتر,توییتر چیست,توییتر دانلود,توییتر فارسی,خصوصیات توییتر,دانلود تحقیق توییتر,کارکردهای توییتر,مقاله توییتر,منابع مالی توییتر,ویژگی های توییتر پاورپوینت توییتر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع توییتر،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاریخچه…

 • تحقیق مدیریت پیمان و جایگاه آن در نظام مبتنی بر عملکرد

  پاورپوینت مدیریت پیمان,پروژه,تحقیق آماده در مورد مدیریت پیمان,تحقیق در موردمدیریت پیمان,تحقیق مدیریت پیمان,دانلود تحقیق در مورد مدیریت پیمان,دانلود تحقیق مدیریت پیمان,دانلود مقاله مدیریت پیمان,مدیریت پیمان تحقیق مدیریت پیمان و جایگاه آن در نظام مبتنی بر عملکرد رفتن به سایت اصلی…

 • طرح توجیهی مجتمع توليد محصولات پلاستيكی

  توليد محصولات پلاستيكی,دانلود طرح توجیهی مجتمع توليد محصولات پلاستيكی,طرح توجیهی مجتمع توليد محصولات پلاستيكی,طرح کارآفرینی مجتمع توليد محصولات پلاستيكی,طرح کسب و کار مجتمع توليد محصولات پلاستيكی,کارآفرینی مجتمع توليد محصولات پلاستيكی دانلود طرح توجیهی مجتمع توليد محصولات پلاستيكی دانلود فایل دانلود طرح…

 • پاورپوینت سقف تیرچه بلوک

  پاورپوینت سقف تیرچه بلوک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع سقف تیرچه بلوک،در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتیرچه بتنیبلوکطریقه حمل تیرچه و بلوک و انبار نمودن آن هاکلاف میانینصب تکیه گاه موقت یا شمع…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارسنجان (واقع در استان فارس)

  استان فارس,شهرستان ارسنجان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارسنجان (واقع در استان فارس) دانلود فایل 1. این…

 • جزوه آموزشی هنرهاي دستی و سیر تحول آن مربوط به رشته هنر

  جزوه رایگان هنرهاي دستی و سیر تحول آن,جزوه کنکور ارشد هنر,جزوه کنکور ارشد هنرهاي دستی و سیر تحول آن,جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن,دانلود جزوه کنکور ارشد رشته هنر,دانلود جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن,هنرهاي دستی و سیر…

 • تحقیق مجمع عمومی سازمان ملل

  آشنایی با مجمع عمومی سازمان ملل متحد,تحقیق مجمع عمومی سازمان ملل,مجمع عمومی سازمان ملل,مجمع عمومی سازمان ملل 2012,مجمع عمومی سازمان ملل 2013,مجمع عمومی سازمان ملل چیست,مجمع عمومی سازمان ملل متحد,مقاله مجمع عمومی سازمان ملل دانلود تحقیق مجمع عمومی سازمان ملل…

 • تحقیق شناخت رشته بسکتبال

  بررسی بسکتبال,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون بسکتبال,پروژه بسکتبال,تحقیق بسکتبال,تحقیق تربیت بدنی بسکتبال,تحقیق در مورد بسکتبال,دانلود تحقیق بسکتبال,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد بسکتبال,مقاله بسکتبال تحقیق شناخت رشته بسکتبال رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:بسکتبالبَسکِتبال یک ورزش گروهی و…

 • تحقيق راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها

  Meta Analysis,بررسی علل فرار مغزها,پيشگيري از فرار مغزها,جلوگيري از فرار نخبگان,راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه,روش فرا تحليل,روش های نخبه پروری,فرار مغزها از كشور,نخبگان كشور,نيروي انساني نخبه دانلود تحقيق راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها دانلود فایل…

 • راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی لیفان x60

  راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی لیفان x60 آموزش تعمیر و سرویس لیفان x60 رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی لیفان x60قالب بندی: فایل PDF و قابل ویرایشتعداد صفحات: 250بخشی از متن تحقیق:در این فایل به سیستم…

 • تحقیق معرفی JIT

  پایان نامه درباره JIT,پایان نامه رایگان درباره JIT,پایان نامه رایگان معرفی JIT,پایان نامه معرفی JIT,دانلود پایان نامه درباره JIT,دانلود پایان نامه رایگان درباره JIT,دانلود پایان نامه رایگان معرفی JIT,دانلود پایان نامه معرفی JIT,معرفی JIT دانلود تحقیق معرفی JIT دانلود فایل…

 • تحقیق زلزله و آتشفشان

  آتشفشان,زلزله,وضع موجود کره زمین تحقیق زلزله و آتشفشان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  زلزله و آتشفشان،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:ايران كشوري است زلزله خيز، زلزله هاي مختلف قرن اخير گواه اين…

 • تحقیق روابط خارجي ايران در زمان نادرشاه

  تحقیق روابط خارجي ايران در زمان نادرشاه رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع روابط خارجي ايران در زمان نادرشاه،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهروابط ايران و عثماني روابط ايران و روسيهروابط ايران و هندروابط…

 • پاورپوینت کرونا ویروس و عفونت های آن

  پاورپوینت کرونا ویروس و عفونت های آن رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع کرونا ویروس و عفونت های آن،در قالب ppt و در 24 صفحه، قابل ویرایش.  بخشی از متن پاورپوینت:کروناویروس «جدید» چیست؟کرونا ویروس جدید (CoV) نوعی جدید از…

 • پکیج کامل جزوه و ویدئوهای درس سوم زبان یازدهم (هنر و فرهنگ: Art and Culture)

  جزوه زبان انگلیسی 11,جزوه زبان انگلیسی یازدهم,جزوه زبان کنکور,جزوه کامل زبان 10 دبیرستان,جزوه کامل زبان انگلیسی11,دانلود جزوه زبان انگلیسی 11,دانلود جزوه زبان انگلیسی یازدهم,زبان انگلیسی 11 دبیرستان برای کنکور,گرامر زبان انگلیسی11 برای کنکور دانلود پکیج کامل جزوه و ویدئوهای درس…

 • تحقيق نظام های سیاسی

  انواع نظام هاي سياسي,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,دمكراسي,دمكراسي اجتماعي,سياست,كار تحقيقي علوم سياسي,نظامها,نظامهاي سياسي دانلود تحقيق نظام های سیاسی دانلود فایل طبقه بندی نظام های سیاسی نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع…

 • تحقیق تاريخ مغول

  wor,پایان نامه تاريخ مغول,پروژه تاريخ مغول,پروژه در مورد تاريخ مغول,تاريخ مغول,تحقیق آماده در مورد تاريخ مغول,تحقیق در مورد تاريخ مغول,دانلود تحقیق تاريخ مغول,دانلود رایگان تحقیق تاريخ مغول,رایگان,مقاله تاريخ مغول,مقاله در مورد تاريخ مغول تحقیق تاريخ مغول رفتن به سایت اصلی…

 • تحقيق چگونه مي توان اقدام به خودكشي را در بين دانش آموزان كاهش داد

  تحقيق,خودكشي,خودكشي دانش آموزان,دانلود تحقيق,راههاي جلوگيري از خودكشي,علوم اجتماعي,كار تحقيقي دانلود تحقيق چگونه مي توان اقدام به خودكشي را در بين دانش آموزان كاهش داد دانلود فایل مقدمه :مرگ كودكان يا نوجوان از طريق خودكشي واقعه اي تكان دهنده است .…

 • تحقیق تقوا

  پژوهش تقوا,تحقیق تقوا,تقوا,دانلود پژوهش تقوا,دانلود تحقیق تقوا,مقاله تقوا دانلود تحقیق تقوا دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تقوا،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تقوا مصونيت است نه محدوديتتقوا مصونيت استتعهد متقابلزهد و پارسائي    من می خواهم این فایل…

 • پاورپوینت مسجد مدرسه سپهسالار

  پاورپوینت آماده مسجد مدرسه سپهسالار,پاورپوینت مسجد مدرسه سپهسالار,تحقیق مسجد مدرسه سپهسالار,دانلو,دانلود پاورپوینت در مورد مسجد مدرسه سپهسالار,دانلود پاورپوینت مسجد مدرسه سپهسالار,دانلود رایگان پاورپوینت مسجد مدرسه سپهسالار,مسجد مدرسه سپهسالار پاورپوینت مسجد مدرسه سپهسالار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مسجد مدرسه…

 • بررسی معیارهای انتخاب روش برداشت اطلاعات ابزار دقیق در سدها با استفاده از تکنیک AHP

  ابزار دقیق سد,انتخاب روش برداشت داده های ابزار دقیق در,برداشت اطلاعات ابزار دقیق,برداشت اطلاعات ابزار دقیق در سدها,تحقیق ابزار دقیق,تحقیق ابزار دقیق سد,تکنیک AHP در ابزار دقیق,روش های برداشت داده های ابزار دقیق در سدها,کاربرد ابزار دقیق در سد دانلود…

 • پاورپوینت جراحی های چشم و بیماری های چشم

  پاورپوینت جراحی های چشم و بیماری های چشم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع جراحی های چشم و بیماری های چشم،در قالب pptx و در 318 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Conductive Keratoplasty (CK)برش قرنيه (RK)بلفاروپلاستي (جراحي زيبايي پلك- Blepharoplasty)پيوند…

 • پاورپوینت كاربرد اصول مديريت

  پاورپوینت كاربرد اصول مديريت پاورپوینت كاربرد اصول مديريت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع كاربرد اصول مديريت، در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بخش اول: برنامه ریزی برنامه ريزي جامع ضرورت و اهميت برنامه ريزي…

 • تحقیق امكانات شركت صنايع شيشه آذر

  تحقیق امكانات شركت صنايع شيشه آذر رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : صنايع شيشه آذر،قالبندی : wordتعداد صفحات : 15بخشی از متن تحقیق : شركت صنايع شيشه فلوت آذر يكي از بزرگترين پروژه هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي…

 • تحقیق نقش بسته بندی در توزیع و فروش محصول

  پایان نامه نقش بسته بندی در توزیع محصول,تحقیق نقش بسته بندی در توزیع محصول,تحقیق نقش بسته بندی در فروش محصول,مقاله نقش بسته بندی در توزیع محصول,مقاله نقش بسته بندی در فروش محصول,نقش بسته بندی در توزیع محصول,نقش بسته بندی در…

 • پاورپوینت مدل­ های همدلی از دیدگاه روان شناسی

  پاورپوینت مدل­ های همدلی از دیدگاه روان شناسی مدل­ های همدلی از دیدگاه روانشناسی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدل­ های همدلی از دیدگاه روان شناسی،در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمدل کردارشناسی بالبیمدل…