پاورپوینت کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي

پاورپوینت کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي,خلاصه نکات کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي,دانلود کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي,کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي,نکات کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي
دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي،در قالب ppt و در 230 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بخش اول: مفهوم خانوادهفصل اول: مفاهيم اساسيتعريف خانواده مراحل مطالعات خانواده:1- مرحله نظريه هاي فلسفي و اخلاقي 2- مرحله تحقيقات مربوط به نظريه هاي بزرگ 3- مرحله تحقيقات تجربي4- مرحله نظريه هاي متوسطمهم ترين ملاك ها در تعريف خانواده: نهادي- ساختيساختي- كاركرديروان شناختيكنشي- كاركرديكنش و نقشرابطه و كاركردرابطهخانواده در مفهوم وسيع خانواده در مفهوم محدود تعريف نهايي خانواده علت هاي تشكيل خانواده:نيازهاي اقتصاديمراعات دستورات دينيطولاني بودن دوران كودكي نيازهاي عاطفي و رواني فطريكشش فطري انسان به جنس مخالفناتواني نوزاد انسان براي ادامه زندگي مستقلخانوارانواع خانوار:1- خانوار معمولي2- خانوار دسته جمعيكلان مهم ترين ويژگي هاي كلان، عبارت اند از:خودمصرف بودنبرون همسريخويشاوندي يكسويهخويشاوندي توتمي توتميسمفصل دوم: نظريه هاي تكوين و تحول خانوادهمكاتب تحول خانوادهمكتب تكامل گرايي مراحل تكامل آراء تكامل گرايان:1- تكامل گرايي كلاسيك كه همان نظريه تحول تك خطي را بيان مي كند.2- تكامل گرايي نو كه سعي مي كند چندخطي و چندبعدي باشد .تكامل گرايان در پژوهش ها و تحليل خود از دو روش استفاده مي كنند:1- روش تطبيقي 2- روش بقايا مكتب پراك گرايي شاخه هاي مكتب پراك گرايي:1- پراك گرايي افراطي 2- پراك گرايي اعتدالي مكتب كاركردگرايي مكتب ساخت گرايي ساخت اجتماعي مكتب فرهنگ گراييفصل سوم: معيارهاي طبقه بندي خانوادهبا توجه به ملاك هاي طبقه بندي خانواده، دو نوع مطالعه خانواده وجود دارد:مطالعه در زمان و پويامطالعه هم زمان و ايستابعد خانوادهمهم ترين عوامل مؤثر در كاهش بعد خانواده: رشد اقتصاد جديدمنع كار كودكان استقلال زنانعمومي و الزامي شدن تحصيل كودكانخودداري از فرزند آورينابودي تدريجي جوامع سنتينام خانوادگيمحل سكونت خانواده جديدشيوه معيشتويژگي هاي مهم خانواده هاي شهري:محدود بودن بعد خانوادههسته اي بودن خانوادهواگذاري كاركردها به مؤسسات اجتماعيرسمي و غيرصميمي بودن روابطتغيير ارزش هاي اجتماعياستقلال اقتصاديسرعت و عموميت كمتر ازدواجغلبه روح ابتكار و نوجوييويژگي هاي مهم خانواده هاي روستايي:واحد توليد و مصرف بودنواحد بسته و خودبسندهتقسيم كار سني و جنسيرواج نسبي خانواده هاي گستردهزياد بودن بعد خانوادهانجام كاركردهاي مختلف توسط خانوادهغلبه پدرسالاريارزش پيري و سنكار زنان و كودكانغلبه روابط صميمي و چهره به چهرهغلبه روحيه سنت گرايي و محدوديت ابتكار و نو آوريوابستگي اقتصادي خانواده به بستگان و خويشاوندانبالا بودن سرعت و عموميت ازدواجويژگي هاي مهم خانواده هاي عشايري:تبعيت ساخت و نوع خانواده از ساخت اجتماعي و شيوه زندگي عشيرتيبالا بودن بعد خانوار نسبت به شهر و روستااقتصاد خودبسنده و واحد توليد و مصرف بودنروابط نزديك و صميمي و مهمان نوازيشركت زنان و كودكان در كار توليد ايليعدم استقلال خانواده، حتي خانواده هسته اي آنعدم وجود تقسيم كار اجتماعي (فقط تا حدودي تقسيم سني و جنسي)بالا بودن ارزش مردمهم بودن نقش زن و كودك در امور خانوادهحفظ وظايف سنتي خانوادهانواع نظام ها بر اساس اقتدار درون خانوادهدلايل انتقال قدرت به مردان:نخستين تقسيم اجتماعي كار (جدايي دامپروري)دومين تقسيم اجتماعي كار (جدايي كشاورزي)اشتغال زنان در مراقبت از خانه و كودكانحصار كشاورزي و تجارت توسط مردانساخت خانواده انواع خانواده با توجه به ملاك ساختفصل چهارم: روابط درون خانواده:ويژگي ها و تفاوت هاي انواع جامعهويژگي هاي روابط خانوادگي در حوزه هاي مختلففصل پنجم: كاركردهاي خانوادهتغيير در وظايف خانواده كاركردهاي خانواده در جوامع سنتي از نظر مرداككاركردهاي خانواده سنتي:توليد مثلاجتماعي كردن كودكاندادن هويت اجتماعيكاركرد اقتصاديحمايت از اعضاي خانوادهوظيفه تفريحيكاركرد آموزشيحرفه آموزيكاركرد اخلاقي و مذهبيكاركرد جنسيكاركرد عاطفيكاركردهاي خانواده معاصر تحولات كشورهاي صنعتي از نظر كاركرد خانواده:تبديل خانواده به واحد مصرفواگذاري آموزشي به مدارس و دانشگاه هاانتقال وظايف تفريحي خانواده به سازمان هاي ورزشي و تفريحينگه داري كودكان به وسيله شيرخوارگاه ها و مهد كودك ها كاركردهاي خانواده جديد از نظر روز هام لي:كانون مهر و الفت زناشوييپرورش شخصيت كودكانانتقال مواريث فرهنگي جامعه به نسل هاي آيندهاجتماعي كردن كودكان وظايف خانواده معاصر، عبارت اند از:توليد نسل كانون مهر و الفت تعيين هويت اجتماعياجتماعي كردن كودكاناستحكام بخشيدن به شخصيت بزرگسالانفصل ششم: تنظيم خانواده و تحديد مواليدتنظيم خانواده سياست تنظيم خانواده اهداف و دلايل تنظيم خانواده در سطح جامعه:ايجاد تعادل لازم ميان جمعيت جامعه و توليد اجتماعي و ملي تنظيم نيروي انساني و نيروي فعال لازم براي گردانيدن امور اقتصادي و اجتماعي جامعهتحديد مواليدتعريف تحديد مواليدتفاوت كاربرد تحديد جمعيت و تنظيم جمعيت دلايل هواداران تحديد جمعيت:تفاوت تراكم نسبي جمعيت جهان در مناطق مختلف افزايش سريع تر جمعيت جهان نسبت به توليد مواد غذايي فقر طبيعي و كشاورزي برخي مناطق و كشورها رابطه معكوس ميان جمعيت و توسعه اقتصاديمحدوديت توسعه اقتصادي و اجتماعي به علت محدوديت منابع جهانبرخي علت هاي اصلي عقب افتادگي كشورهاي جهان سوم:استعمار كهنه و نو صنعتي يا غيرصنعتي بودن كشورها در نتيجه اعمال سياست هاي امپريالسيتيتقسيم غيرعادلانه مواد و كالاهاي اقتصادي و فرهنگي ميان كشورهاي جهان  مالتوزيانيسم اصول اساسي فرضيه مالتوس:غذا براي بشر لازم است توليد مثل براي بشر ضروري استافزايش جمعيت سريعتر از توليد مواد غذايي است افزايش جمعيت به شكل تساعد هندسي ولي مواد غذايي به شكل تصاعد عددي يا حسابي است باز دارنده هايي براي كنترل جمعيت وجود دارد هواداران مالتوزيانيسم نو با طرح كردن: آلودگي هوامحدوديت رشد پايان يافتن منابع انرژينابودي مناظر طبيعياتمام منابع طبيعي دليل مطرح شدن مالتوزيانيسم نو در قرن بيست:شرايط سياسي اجتماعي كشورهاي جهان سوم افزايش جنبش هاي رهايي بخش ملي پيدايي كشورهاي نوخاسته انحراف اذهان از علت اصلي فقر جهان سوم توسط كشورهاي غربيانتقادات وارد بر نظريه مالتوسعوامل مؤثر بر ناكامي برنامه هاي تنظيم خانواده:فقر و فشار اقتصادي و اشتغال ناكافي براي افراد فعال جامعهناآگاهي اجتماعي و فرهنگينبود تامين توليد اجتماعي و نياز به نيروي انساني فعالعدم تامين در دوره پيريعوامل فرهنگي مانند: بي سوادي به ويژه بيسوادي زنان عوامل اجتماعي مانند: عدم توسعه بهداشت و بالا بودن مرگ و مير كودكانفصل هفتم: تحول و آينده خانواده:اظهارنظرهاي مختلف در رابطه با تحول خانوادهنظريه هاي تحول خانوادهعوامل مؤثر در تحول خانواده و خويشاوندي  و ازدواج از نظر جامعه شناسان:مهاجرت روستاييان به شهرها و توسعه شهرنشيني و شهرگراييدگرگوني شيوه سنتي توليد و صنعتي شدن جامعهتحصيلات و آموزش و تاثير آن در انديشه جوانان و خانواده ها رشد و توسعه تكنولوژيتوسعه مشاغل و تخصصي شدن و نياز به آموزشافزايش درآمد اعضاي جامعه و خانواده و تاثير آن در ساخت و الگوي خانوادگيتوسعه شبكه رسانه هاي گروهي و گسترش ارتباط ميان افراد و خانواده هابيداري زنان در نتيجه شركت آنان در امور اجتماعي و سياسي و صنفيوقوع انقلاب هاي سياسي و جنبشهاي رهايي بخش ملي و دگرگوني ايدئولوژي مردم وقوع انقلابهاي اجتماعي و دگرگوني شيوه زندگي و توليد و محو ستم ابعاد خانوادهتحول نوع خانوادهكاركرد خانوادهآينده خانوادهپيش بيني آينده خانواده:كاهش كاركردهاي خانوادهافزايش استقلال اعضاافزايش عشق و تفاهم متقابل در خانوادهازدواج عقلايي ترنقش فعالتر زنان در خانوادهبخش دوم: خويشاونديفصل هشتم: خويشاوندي و ساختار اجتماعيتعريف خويشاوندياجتماعي يا زيستي بودن مفهوم خويشاوندي اهميت و نقش خويشاوندي در جامعهرابطه خويشاوندي و نوع جامعه جايگاه نظام خويشاوندي در جامعه عشايري:ارتباط مستقيم ميان سازمان خويشاوندي و سازمان توليدتعاون و همياري در عرصه جغرافيايي در چارچوب شبكه خويشاونديشبكه روابط خويشاوندي در بين عشايرفصل نهم: نظام هاي خويشاوندياهميت بررسي واژه هاي خويشاونديخطابارجاعطبقه بندي واژه هاي خويشاوندينظام خويشاوندي عام نظام خويشاوندي توصيفي تعريف تبار فرق تبار با كلان تفاوت گروه تباري با نسبت وظايفه انواع تبار تبار يكسويه مادر تباري انواع مادر تباري پدر تباري دو تباري تبار دوسويه انواع خويشاوندي با توجه به روابط اجتماعي زيستي:خويشاوندي خونيخويشاوندي نسبيخويشاوندي سببيخويشاوندي رضايي يا شيري انواع خويشاوندي اجتماعي فصل دهم: شبكه هاي خويشاونديشبكه خويشاوندي ويژگي هاي شبكه خويشاوندي:وجود رابطه خويشاوندي نسبي و سببي ميان اعضاي آننوعي وحدت محل سكونت براي اعضاوجود روابط اقتصادي ، اجتماعي و عاطفي ميان اعضاي گروه قبيله و عشايره در جوامع ابتداييطايفه يا سلسله نسب در جوامع ابتدايي ايل و قبيله عشايري ويژگي هاي ايل:وجود منطقه و سرزمين خاص زبان و لحجه مشتركفرهنگ هم گن و مشخصسازمان سياسي واحد و يكپارچههم بستگي در مقابل بيگانگانويژگي هاي شبكه هاي خويشاوندي در ميان عشاير:ارتباط بين وسعت شبكه خويشاوندي و كيفيت و كميت توليد عشايريتاثير وسعت شبكه خويشاوندي در نظام تقسيم كار ميان اعضاي شبكهحل مشكلات خانواده هاي ساكن در ييلاق و قشلاق بوسيله شبكه خويشاوندي امكان برداشت محصولات مناطق ييلاقي و قشلاقي بوسيله شبكه خويشاونديحفظ روابط و مناسبات خانواده هاي ساكن مناطق سردسيري و گرمسيري به وسيله شبكه خويشاونديتعصب و غيرت قبيله اي و حمايت از اعضا در مقابل تهديدهاي خارجي و قصاص خونيطايفه در روستاها ويژگي هاي طايفه در ايران:تعداد خانواده ها محدود تا بسيار زياد است.تعداد طايفه ها در ده از يك تا هفت و بيشتر تغيير مي كند.طايفه ممكن است شاخه هاي فرعي داشته باشد.هر طايفه در ده مكاني جداگانه دارد.رييس طايفه در موجوديت طايفه مهم است.افراد طايفه مالكان زمين يا صاحبان نسق هستند.بين واحد بهره برداري با خويشاوندي و طايفه رابطه وجود داردمنشأ طايفه در روستاهاي ايران:منشأ ايليمنشأ روستايي و شهريمنشأ مذهبيمنشأ قوميطايفه هاي بدون منشأ خاصخاندان در شهرهاي ايرانبخش سوم: ازدواج و طلاقفصل يازدهم: تعريف و هدف ازدواجتعاريف ازدواج علل اختلاف نظر در تعريف ازدواج معيارهاي بكاررفته در تعريف ازدواج معيار كاركرد معيار رابطه معيار نقش اجتماعي تعريف نهايي ازدواج هدف ازدواج ازدواج در اديان مختلف اهداف اساسي ازدواج در اسلام اهداف كلي و عمومي ازدواج فصل دوازدهم: نظام هاي زناشويينظريات مربوط به دگرگوني اشكال ازدواج:توسعه يك خطي توسعه چندخطي علي رغم وجود اشكال ازدواج، با توجه به شيوه معيشت و نظام موجود يك شيوه رايج تر است انواع ازدواج با توجه به تعداد همسر علل چند زني در در طول تاريخ جوامع بشري:سترون بودن زن يا زنان اول كاهش تعداد مردان به دليل جنگ و …مصلحت اجتماعي مانند افزايش قدرت و رفع اختلاف افزايش نيروي كار از طريق باروري زنان متعدد شرايط جسمي و زيستي زنان در مقايسه با مردان اقتضاي شغلي بعضي از مردان مانند بازرگانان اقتضاي نظام پدر سالاري مخصوصاً طبقات اشرافوجود سنت هاي خاص اجتماعي در ازدواج مبادله اي مانند لويرا و سورورا شيوه هاي مختلف تك همسري دايره همسرگزيني منشا برون همسري درون همسري و محارم انواع ازدواج با توجه به روابط زناشويي و طول آن شرايط عقد دائم در اسلام:رضاي طرفينكسب اجازه از پدر براي دختر با كره محرم نبودن دختر و پسر نسبت به هم جاري شدن صيغه عقد مسلمان بودن زن و مردبي عيب و سالم بودن زن و شوهر تعيين مهريه ازدواج موقتهدف هاي ازدواج موقت موارد اشتراك و تفاوت انواع ازدواج فصل سيزدهم: همسرگزيني و همسان گزينيانگيزه هاي همسرگزيني دايره همسرگزيني عوامل مؤثر در تنگ شدن دايره همسرگزينيتعريف همسان گزيني فصل چهاردهم: ويژگي هاي جمعيتي و اجتماعي ازدواجسرعت ازدواج عموميت ازدواج عوامل موثر در عموميت ازدواج:شيوه اقتصادي مبتني بر كشاورزي سنتي مذهب وضع خاص زنان در برخي جوامعسواد و آموزشبالا رفتن توقعات مردان و زنانپيشرسي ازدواج علل پيشرسي ازدواج ازدواج مجدد مشروعيت ازدواج شرايط عدم مشروعيت ازدواج و كودكان نامشروع از نظر ديويسفصل پانزدهم: طلاق و عوامل آنطلاق طلاق از نظر ويليام گود فسخ موارد اختلاف طلاق يا فسخ نظريه ها و برداشت هاي مختلف درباره طلاق انواع طلاق در اسلامعلت هاي طلاق:عوامل اجتماعي:توسعه شهر نشيني صنعتي شدن افزايش خانواده هاي هسته اي بيداري و اشتغال زنان بحران ها و انقلاب هاي اجتماعي بيكاري و فقر اقتصادي عوامل فردي:ستروني و نداشتن اولاد ذكور سن ازدواج اعتيادنبودن تفاهم خيانتعشق ظاهريپيامدهاي طلاق پيامدهاي طلاق با توجه به جنس پيامد طلاق با توجه به طول مدت ازدواج پيامد طلاق با توجه به شرايط جامعه پيامدهاي طلاق براي والدين و فرزندان

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي دانلود کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي پاورپوینت کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي خلاصه نکات کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي نکات کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي

 • صفات مؤمن واقعی

  صفات مؤمن واقعی رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : صفات مؤمن واقعی ،قالبندی : wordتعداد صفحات : 8بخشی از متن تحقیق : رُوِىَ انّ رسولَ الله(ص) قال: «لا يكمل المؤمن ايمانه حتى يحتوى على مائة و ثلاث خصال،…

 • تحقیق تحليل راهبردي هزينه پارادايم كليدی مديريت هزينه در زنجيره عرضه ايران

  تحقیق تحليل راهبردي هزينه پارادايم كليدی مديريت هزينه در زنجيره عرضه ايران تحليل راهبردي هزينه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تحليل راهبردي هزينه پارادايم كليدی مديريت هزينه در زنجيره عرضه ايرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 40بخشی…

 • تحقیق نظام آموزشی کره جنوبی

  تحقیق نظام آموزشی کره جنوبی تاريخچه آموزش در کره جنوبی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نظام آموزشی کره جنوبی،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاريخچه آموزشآموزش در كره باستانظهور مدارس مدرندوران پس از استقلالسياست‌هاي…

 • تحقیق سیستم مدیریت اطلاعات

  انواع سیستم های اطلاعاتی,سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی,سیستم مدیریت اطلاعات,سیستم مدیریت اطلاعات MIS,سیستم مدیریت اطلاعات پروژه,مقاله سیستم اطلاعات مدیریت,مقاله سیستم اطلاعاتی مدیریت,مقاله سیستم مدیریت اطلاعات,ویژگی های MIS دانلود تحقیق سیستم مدیریت اطلاعات دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد سیستم مدیریت اطلاعات،در قالب…

 • مجموعه قالب های پاورپوینت آماده ساده و شیک

  مجموعه قالب های پاورپوینت آماده ساده و شیک رفتن به سايت اصلي دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت آماده ساده و شیک،در قالب ppt و شامل 8 نوع قالب مختلف.توضیحات:این مجموعه قالب های پاورپوینت، جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان…

 • تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

  تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 11بخشی از متن تحقیق:بسمعه تعا لیحساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری

  پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری،در قالب ppt و در 442 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: رشد و توسعه اقتصادیمقدمهتعريف رشد اقتصاديتعريف توسعه اقتصادي معيارهاي اندازه گيري…

 • پاورپوینت قیمت گذای در بازارهای بین المللی

  پاورپوینت قیمت گذای در بازارهای بین المللی پاورپوینت قیمت گذای در بازارهای بین المللی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت قیمت گذای در بازارهای بین المللیتعداد اسلاید: 15 اسلایدقالب بندی: پاورپوینتفهرست مطالب:اصول قیمت گذاریتعریف قیمت‌گذاری اهداف قیمت گذاری قیمت…

 • پاورپوینت درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (لباس از تولید تا مصرف)

  دانلود رایگان کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم,درس مطالعات اجتماعی پایه ششم,درس مطالعات اجتماعی ششم,کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم,کتاب مطالعات اجتماعی ششم دانلود پاورپوینت درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (لباس…

 • پروژه بهره وري

  بهره وري,پایان نامه با موضوع بهره وري,تحقیق بهره وری,تحقیق مدیریت بهره وري,دانلود پایان نامه با موضوع بهره وري,دانلود پروژه بهره وري,دانلود تحقیق بهره وری,دانلود تحقیق مدیریت بهره وری,مدیریت بهره وری,مقاله با موضوع بهره وري دانلود پروژه بهره وري دانلود فایل…

 • دانلود طرح توجیهی توليد و نصب ايزوگام

  امکان سنجی توليد و نصب ايزوگام,برآورد هزینه توليد و نصب ايزوگام,دانلود طرح توجیهی توليد و نصب ايزوگام,طرح توجیهی پیرامو,طرح توجیهی توليد و نصب ايزوگام,طرح کارآفرینی توليد و نصب ايزوگام,طرح کسب و کار توليد و نصب ايزوگام,کارآفرینی توليد و نصب ايزوگام…

 • مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران

  مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران تعريف ديه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران،در قالب word و در 160 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخش اول:…

 • تحقیق استفاده از تابع موجك و پيش بيني كننده فازي در تشخيص خطاي روتور موتورهاي القائي

  پيش بيني كننده فازي,پیش بینی کننده ف,پیش بینی کننده فازی در تشخیص خطا,تابع موجك,تابع موجک در روتور,تشخيص خطاي روتور موتورهاي القائي,خطاي روتور موتورهاي القائي,روتور موتورهاي القائي,کاربرد پیش بینی کننده فازی,کاربرد تابع موجک,موتورهاي القائي دانلود تحقیق استفاده از تابع موجك و…

 • پاورپوینت رابطه ارزش افزوده اقتصادی با سود حسابداری و ارزش بازار

  پاورپوینت رابطه ارزش افزوده اقتصادی با سود حسابداری و ارزش بازار ارزش افزوده اقتصادی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع رابطه ارزش افزوده اقتصادی با سود حسابداری و ارزش بازار، در قالب pptx و در 21 اسلاید، قابل…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در کارخانه ايزوگام

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تولیدی,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی,گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت خصوصی گزارش کارآموزی حسابداری در کارخانه ايزوگام رفتن به سایت اصلی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده…

 • تحقیق توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش

  آموزش وپرورش,تغییرات اقتصادی,تکنولوژی,توسعه,فردی وسازمانی تحقیق توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش،در قالب word…

 • تحقیق همه آنچه که باید در مورد خمس بدانیم

  تحقیق همه آنچه که باید در مورد خمس بدانیم رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : همه آنچه که باید در مورد خمس بدانیم،قالبندی : Wordتعداد صفحات : 17بخشی از متن تحقیق : تعریف خمسخمس همان حقى است كه…

 • تحقیق درجات ایمان

  تحقیق درجات ایمان رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : درجات ایمان،قالبندی : wordتعداد صفحات : 22بخشی از متن تحقیق: مقدمه :سياس خداي عزوجل كه انسا را افريد و به اوعقل داد تا راه حق و باطل را از…

 • پاورپوینت رقابتی بودن

  پاورپوینت رقابتی بودن,تحقیق رقابتی بودن,تعاریف رقابتی بودن,رقابت جهانی,رقابتی بودن,رقابتی بودن بازار,رقابتی بودن بازار چیست,رقابتی بودن بازار محصول,رقابتی بودن بین الملل,شاخص های رقابتی بودن,مدیریت تکنولوژی,مقاله رقابتی بودن دانلود پاورپوینت رقابتی بودن دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع رقابتی بودن،در قالب ppt…

 • تحقیق مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سال های 1347 الی 1377

  تحقیق مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سال های 1347 الی 1377 تحولات آمایش سرزمین در ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سال های 1347 الی 1377،…

 • تحقیق بررسی انقلاب مشروطه

  بررسی انقلاب مشروطه,پروژه بررسی انقلاب مشروطه,پروژه در مورد بررسی انقلاب مشر,تحقیق در مورد بررسی انقلاب مشروطه,دانلود تحقیق بررسی انقلاب مشروطه,دانلود رایگان تحقیق بررسی انقلاب مشروطه,مقاله بررسی انقلاب مشروطه,مقاله در مورد بررسی انقلاب مشروطه تحقیق بررسی انقلاب مشروطه رفتن به سایت…

 • 21 جزوه آموزشی انگلیسی اصول تصفیه آب و فاضلاب گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  جزوه اصول تصفیه آب,جزوه اصول تصفیه آب و فاضلاب,جزوه اصول تصفیه فاضلاب,جزوه رایگان اصول تصفیه آب و فاضلاب,دانلود جزوه اصول تصفیه آب,دانلود جزوه اصول تصفیه آب و فاضلاب,دانلود جزوه اصول تصفیه فاضلاب,دانلود جزوه رایگان اصول تصفیه آب و فاضلاب دانلود…

 • تحقیق سيستم عامل

  انواع سیستم عامل,سیستم عامل,لینوکس,ویندوز تحقیق سيستم عامل رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع سيستم عامل،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل:سيستم عامل چيست ؟ سیستم عاملپالم (سیستم عامل)دلایل ایجاد سیستم عاملوظایف سیستم عاملسیستم عامل های فعلیانواع سیستم عاملسیستم…

 • پکیج طرحواره درمانی موتابی و فتی

  پکیج طرحواره درمانی موتابی و فتی رفتن به سايت اصلي   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: دانلود طرحواره درمانی طرحواره درمانی موتابی وفتی پکیج طرحواره درمانی طرحواره ي ناسازگار طرحواره های شرطی طرحواره های غیر…

 • گزارش کارآموزی كنترل كيفيت و توليد محصولات داروئي- بهداشتي

  دانلود گزارش کارآموزی توليد محصولات داروئي,دانلود گزارش کارآموزی تولید محصولات بهداشتي,دانلود گزارش کارآموزی كنترل كيفيت,گزارش کارآموزی توليد محصولات داروئي,گزارش کارآموزی تولید محصولات بهداشتي,گزارش کارآموزی كنترل كيفيت دانلود گزارش کارآموزی كنترل كيفيت و توليد محصولات داروئي- بهداشتي دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی…

 • نقشه ی بخش های شهرستان نجف آباد

  استان,بخش های شهرستان نجف آباد,شیپ فایل بخش های شهرستان نجف آباد,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان نجف آباد,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان نجف آباد,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش…

 • گزارش کارآموزی محیط زیست در پارك جنگلي تلار

  دانلود گزارش کارآموزی محیط زیست,گزارش کار کارآموزی محیط زیست,گزارش کارآموزی اداره محیط زیست,گزارش کارآموزی پارك جنگلي,گزارش کارآموزی در اداره محیط زیست,گزارش کارآموزی در پارك جنگلي,گزارش کارآموزی رشته محیط زیست,گزارش کارآموزی محیط زیست دانلود گزارش کارآموزی محیط زیست در پارك جنگلي…

 • پاورپوینت سیستم های هزینه یابی

  سیستم هزینه یابی,سیستم هزینه یابی استاندارد,سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف,سیستم هزینه یابی تاریخی,سیستم هزینه یابی سفارش کار,سیستم هزینه یابی سنتی,سیستم هزینه یابی صنعتی استاندارد,سیستم هزینه یابی مرحله ای پاورپوینت سیستم های هزینه یابی رفتن…

 • پاورپوینت اصول پروپوزال نویسی

  آموزش پروپوزال نویسی,اصول پروپوزال,پروپوزال,پروپوزال آماده,پروپوزال چیست,پروپوزال نویسی,پروپوزال نویسی pdf,پروپوزال نویسی ppt,پروپوزال نویسی چیست؟,روش پروپوزال نویسی,روشهای پروپوزال نویسی,یادگیری پروپوزال نویسی دانلود پاورپوینت اصول پروپوزال نویسی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع اصول پروپوزال نویسی،در قالب ppt و در 74 اسلاید، قابل…

 • تحقیق مديريت آموزشي اصول و کاربرد آن ها

  پاورپوینت مديريت آموزشي,تحقیق آماده در مورد مديريت آموزشي,تحقیق در موردمديريت آموزشي,تحقیق مديريت آموزشي,دانلود تحقیق در مورد مديريت آموزشي,دانلود تحقیق مديريت آموزشي,دانلود مقاله مديري,دانلود مقاله مديريت آموزشي,مديريت آموزشي تحقیق مديريت آموزشي اصول و کاربرد آن ها رفتن به سایت اصلی فهرست…

 • تحقیق لوله هاي گرمايي و ترموسيفون ها

  تحقیق لوله هاي گرمايي و ترموسيفون ها لوله هاي گرمايي و ترموسيفونها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع لوله هاي گرمايي و ترموسيفون ها،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی ازمتن تحقیق:لوله گرمايي وسيله اي است براي انتقال…

 • تحقیق بررسی جدایی افغانستان از ایران

  پروژه جدایی افغانستان از ایران,تحقیق در مورد جدایی افغانستان از ایران,جدایی افغانستان از ایران,دانلود تحقیق جدایی افغانستان از ایران,دانلود رایگان تحقیق جدایی افغانستان از ایران,مقاله جدایی افغانستان از ایران,مقاله در مورد جدایی افغانستان از ای تحقیق بررسی جدایی افغانستان از…

 • ترجمه مقاله ای در خصوص کانت به همراه اصل مقاله

  Kant,ارائه,پروژه,تحقیق,ترجمه,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,فروش,کانت,گزارش,مقاله,مهندسی دانلود ترجمه مقاله ای در خصوص کانت به همراه اصل مقاله دانلود فایل ترجمه مقاله ای در خصوص کانت به همراه اصل مقاله مقاله ترجمه شده با عنوان کانت به همراه اصل مقاله   عنوان انگلیسی مقاله: Kant  …

 • بسته کامل آموزش "کاربرد بردارها در فیزیک"

  آشنایی با کاربرد بردارها در فیزیک,تجزیه بردارها,تفریق بردارها,جزوه کاربرد بردارها در فیزیک,جمع بردارها,دانلود جزوه کاربرد بردارها در فیزیک,ضرب اسکالر,ضرب برداری,ضرب نقطه ای,کاربرد بردارها در فیزیک,کمیت های برداری,کمیت های نرده ای دانلود بسته کامل آموزش "کاربرد بردارها در فیزیک" دانلود فایل…

 • تحقیق جوان از ديدگاه قرآن و معصومان

  تحقیق جوان از ديدگاه قرآن و معصومان رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع جوان از ديدگاه قرآن و معصومان،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:جوانان سرزمينهاى آماده و حاصلخيز براى افشاندن بذر ايمان…