پاورپوینت کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی

پاورپوینت کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی,خلاصه کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی,دانلود کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی,کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی,نکات کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی
دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی،در قالب ppt و در 257 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: جامعه صنعتي چيست؟ تعريف جامعه شناسي صنعتي صنعتي شدن روابط صنعتي ستيز صنعتي نظريه هاي مربوط به ستيز صنعتي:نظريه هاي تخصص و همكارينظريه بهر كشي و ستيزنظريه هاي مشروعيت و بازارانواع تبيين ها در نظريه بهره کشيتقسيم كار ارزش اضافي از خود بيگانگي نظريه هاي مشروعيت و بازار صنعت گرايي چند بعديفصل دوم: مقايسه جوامع از لحاظ ميزان صنعتي بودنجامعه پيش صنعتي تعريف جامعه صنعتي آبر کرومبي: ويژگي هاي جامعه هاي صنعتي:پيدايي دولت هاي يكپارچه بر اساس زبان و فرهنگي مشترك توليد براي داد و ستد توليد ماشيني كاهش جمعيت بخش كشاورزي شهر نشيني بالا رفتن سواد همگاني صاحب حق راي شدن جمعيت كاربرد علوم در همه حوزه هاي زندگي دو نوع نظام اقتصادي جامعه صنعتي:سرمايه داري انهدام سرمايه داري تعريف انحصار و انحصار ناقص مشکلات نظام سرمايه داري از ديدگاه برونر:مشکلات کوتاه مدت:1- گرايش به ايجاد هرج و مرج همگاني : تورم و رکود2- گرايش به ايجاد هرج و مرج همگاني: شهرها , راه آهن و بانک ها3- محدود شدن منابع طبيعي مشکلات ميان مدت:1- پيدايي برگزيدگان جديدي که مدعي مقام فرماندهي اقتصاد هستند.2- مبارزه بر سر کسب قدرت در حوزه سياسي سرمايه داري3- ضرورت نظارت بر فن آوري هايي که ممکن است آثار اجتماعي مخرب داشته باشند.مشکلات بلندمدت:1- رشد تصاعدي و گلوله برفي احتياج به شتاب منابع دارد.2- آلودگي طبيعت و گرم شدن زمين3- بروز جنگ گريزناپذير بين کشورهاي غني و فقيرسرمايه داري: ديکتاتوري كارتل ها انواع شركت هاي سرمايه داري از ديدگاه گيدنز:1- سرمايه داري خانوادگي 2- سرمايه داري مديريتي  3- سرمايه داري نهادي سوسياليسم جامعه فرا صنعتي تعريف جامعه فرا مدرنارزيابي انتقادي جامعه فراصنعتيفصل سوم: قرون وسطي و ويژگي هاي آنويژگي قرون وسطي ويژگي هاي نظام زمين داري بزرگ:اقتصاد پاياپاي و مبتني بر مبادله جنسيتوليد در مقياس كوچك و غيرانبوه وابستگي طبقات فرودست به زمين.روش هاي توليد در سطح پايين و ابتدايي است تاريخ قرون وسطي در اروپا، به سه مرحله مهم تقسيم مي شود: قرن 5 تا 11 تشكيل زمينداري بزرگ قرن 11 تا 15 از اردوكشي صليبي تا كشفيات بزرگ جغرافيايي را شامل مي شود. قرن 16 تا نيمه اول هفدهم  انباشت اوليه سرمايه آغاز مي گردد  مقايسه شرق و غرب از لحاظ درجه پيشرفت در علم و صنعت در قرون وسطي اروپا با استفاده از فنون آسيايي، بر آسيا پيشي گرفت فصل چهارم: عصر انقلاباتي كبير (اقتصادي شدن نظام هاي اروپا)انقلاب صنعتيسازماندهي جديد توليد تحليل افزايش توليد اقتصادي شكفتگي سرمايه داري در انگلستان انقلاب كشاورزي جمعيت و انقلاب صنعتي تاثيرات انقلاب صنعتي:1- حكومت پارلماني را مستقر كرد.2- كار ماشيني را جانشين كار دستي كرد. 3- اقتصاد بسياري از جوامع راب ه اقتصاد صنعتي تبديل كرد. 4- خودبسندگي فرد و خانواده را از لحاظ توليد محصول از ميان برد.5- كار در كارخانه ها را جانشين توليد خانگي كرد. 6- تقسيم كار پيچيده تر كرد. 7- كاركردها و شكل خانواده را دگرگون كرد. 8- روند شهر نشيني را افزايش داد. 9- مفهوم مليت گرايي را تشديد كرد. 10- نياز به تخصص را افزايش داد. 11- نياز به افزايش دانش تخصصي جدا از خانواده 12- در جمعيت و حركات جمعيت تاثير گذاشت. 13- باعث پيدايي نهادها و سازمانهاي صنعتي شد.سير انقلاب صنعتي از لحاظ تاريخي فصل پنجم: كندي رشد، موانع اجتماعي رشد سرمايه داري و صنعت در ايرانموانع تبديل شدن ايران به جامعه سرمايه داري:1- داخلي 2- خارجي موانع داخلي رشد سرمايه داري در ايرانشيوه توليد شهري شيوه توليد عشايري پيامدهاي آن موانع رشد سرمايه داري در دوران قاجاريه موانع خارجي:1- رونق توليد مواد خام 2- رونق كالاهاي فرهنگي و زوال صنايع نساجي 3- سياست هاي اقتصادي حكومت در برابر خارجي ها 4- وابستگي تجار به خارج 5- تاسيس بانك هاي خارجي در ايران 6- سرمايه گذاري خارجي ها در صنايع كشور فصل ششم: مديريت صنعتي و رفتار سازمانيديدگاه هاي ساختاريانقلاب مديريت: مديريت علمي تيلور  نظريه مديريت همگاني: مكتب كلاسيك چهار ويژگي سازمان از ديدگاه نظريه كلاسيك:1ـ سازمان بايد  تخصصي باشد.2ـ وجود وحدت فرماندهي ايجاب مي کند هر عضو زير نظر يک سرپرست باشد.3ـ سلسله مراتب فرماندهي.4ـ مديران بايد فعاليت ها را هماهنگ كنند. ديوان سالاري نظريه تصميم گيري ديدگاه هاي انساني:مكتب روابط انساني پويايي گروهيرهبريپويايي گروهي رهبري ديدگاه هاي وحدت گرا مكتب فن آوري اجتماعي نظريه نظامها نظريه پيشامدي رهيافت وظايف مديران:رياسترهبريارتباطبازبيني   ترويجسخن گويي   ابتكارچاره انديشيتخصيص اعتبار مذاكرهانواع مديريت و سرمايه داري شركتي مراحل توسعه شرکت هاي بزرگ صنعتي از نظر گيدنز:1- سرمايه داري خانوادگي (قرن 19 و اوايل قرن20) 2- سرمايه داري مديريتي 3- سرمايه داري نهاديفصل هفتم: كار و شغل و قشربندي در جامعه صنعتيتعريف كار شغل چيست؟ كاركنان چه كساني هستند؟ معيار قشربندي در جامعه صنعتي طبقات در جوامع سرمايه داري صنعتي:طبقه بالا طبقه متوسط:بخش هاي طبقه متوسط:طبقه متوسط قديم (كشاورزان مالكان فروشندگان محلي و صاحبان سرمايه كوچك) طبقه متوسط بالا (داراي مشاغل مديريت و حرفه اي هستند) طبقه متوسط پايين (شامل افرادي مي شود كه در مقام كاركنان دفتري، معلمان، پرستاران و مانند اين ها به كار اشتغال دارند)طبقه کارگربخش هاي طبقه گارگري:اشراف كارگري (قشر بالاي طبقه كارگر) که داراي مهارت ها و موقعيت راهبردي هستند. طبقه پايين کارگري که داراي مشاغل غيرتخصصي هستند.كار زنان جنسيت و طبقه و بازتاب آن در كار نابرابري در كار بيكاري تعريف بيكاري توزيع بيکاريپيامد هاي بيكاري:فقر گريزناپذير است و وابستگي به رفاه دولتي به گسترش بيشتر فقر مي انجامد. از هم پاشيدگي خانواده محتمل تر است. آثار
فقر تا حدي به علت وجود اقتصادي غيررسمي كه بيكاران به وسيله آن به يكديگر
كمك مي رسانند جبران مي شود. اما اين اقتصاد خود بر مشكلات اجتماعي مي
افزايد اقتصاد غيررسمي بازار كار عوارض اقتصاد غيررسمي اتحاديه هاي كارگري پيدايي اتحاديه ها اتحاديه ها و سازمان هاي كارگري در انگلستان هدف هاي اصلي نهضت كارگري در انگلستان:1ـ بهتر كردن كميت و كيفيت مزد و شرايط كار 2ـ افزودن بر درآمد ملي و تأمين اشتغال كامل 3ـ گسترش نفوذ طبقه كارگر و اتخاذ سياست صنعتيكنگره اتحاديه هاي كارگري انگلستان سازمان هاتي كارگري فرانسه سازمان هاتي كارگري امريکاسازمان هاتي كارگري شوروي فصل هشتم: اعتصاب در کشورهاي صنعتياعتصاب و تعطيلي کارگاهتعريف اعتصابتعطيلي کارگاهرسميت يافتن حق اعتصابانواع اعتصاب از نظر محتوا:اقتصادياجتماعي سياسيانواع اعتصاب از نظر شکل:1- تحريم2- کم کاري3- خودداري از اضافه کار4- تحصن5- تهديدکننده6- نوبتي7- خرابکاري در محل کار8- غيررسمي9- گروگان گيري10- جلوگيري اژ اشتخدام11- اشغال محل کار12- اعتصاب همدرديعلت هاي اعتصاباعتصاب و نظريه همکاري اعتصاب و نظريه ستيزاعتصاب و نظريه مشروعيت و بازاراعتصاب در فرانسهدوره هاي اعتصاب در فرانسه:سال 1800، مرحله پيشه وريسال هاي 1945 -1800، مرحله توليد انبوهسال هاي 1945 به بعد، مرحله بخشهاي علمياعتصاب در سوئداعتصاب در امريکااعتصاب در بريتانيافصل نهم: نهادهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه صنعتي خانواده در جامعه صنعتيديدگاه توني بيلتون در باره کارکردهاي خانواده خويشاوندي در جوامع معاصرازدواج و طلاق در بريتانيا دلايل طلاق در بريتانياخانواده معاصر و فرزند پروري آموزش و پرورش در جهان صنعتي مدارس و سرمايه داري صنعتيشهر صنعتينظريه پل ويريليو درباره شهر ارتباطيمشکلات اجتماعي شهرها:1- جرايم   2- آلودگي هوا   3- سر و صدا 4- بيکاري 5- شلوغي مدارس6- ناکافي بودن وسايل حمل و نقل انبوه مالکيت صنعتي و انواع آن:مالکيت همگاني مالکيت همگاني خود سه شکل دارد:1- مالکيت دولتي:اين صنايع زير نظر مستقيم وزارتخانه اداره مي شود.2- مالکيت شهرداري: صنايعي که کاربرد همگاني داشت و براي تامين رفاه شهروندان زير نظر مقامات محلي اداره مي شود.3- شرکت دولتي: بدون درگير کردن حکومت در نظارت روزانه بر فعاليت هاي شرکتمالکيت تعاوني مالکيت خصوصيشرکت سهامي عاممشکلات شرکت هاي همگانيمذهب در جهان صنعتیسیر تحول تفکر دینی در مغرب زمین علت های گرایش به سوي طيف مذهبي عصر جديد فصل دهم: ويژگي هاي رواني جامعه صنعتيمقايسه ويژگي هاي رواني جامعه قرون وسطي با جامعه صنعتي جديد علت ويراني سريع اجتماع قرون وسطايي در ايتالياويژگي هاي رواني دوره رنسانس تفاوت آموزه هاي لوتر با آموزه هاي کليساي کاتوليکويژگي هاي رواني دوره سرمايه داري انحصاريطرح مسئله گريز از آزادي راههاي گريز از آزادي:قدرت گراييتخريبهمرنگي ماشينيآگاهي طبقاتي و گرايشهاي سياسي طبقات مختلف1- طبقه بالا 2- طبقه متوسط 3- طبقه کارگرروش هاي بررسي آگاهي طبقاتي:روش آوازه اي روش ذهني روش ذهني ساخت طبقه اي فصل يازدهم: نهادهاي سياسي جامعه صنعتيدموکراسي صنعتي ساز و کارهاي تحقق دموکراسيمزد و اهميت ان در دموکراسيتعريف مزدتاثير مزد در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي:1- هزينه توليد و در نتيجه تعيين قيمت کالاها و خدمات2- ميزان تقاضاي کالا هاي مصرفي3- ميزان وجوه تامين اجتماعي، حق بيمه هاو خسارت ناشي از کار4- ميزان تورم در کشور5- سطح اشتغال نيروي انساني6- رشد تورم در کشور7- توزيع درامد وتعديل نابرابري ها8- موازنه پرداخت کشور9- سطح زندگي افراد10- ميزان اختلافات حرفه اي11- صلح و ارامش صنعتيانواع مزد:مزد پوليمزد واقعيحداقل مزدمزد زندگيمزد منصفانهمزد و بازده روش هاي پرداخت مزد ملي کردن صنايع الگوي سوئد و اشتياق دوباره به دموکراسي صنعتيويژگي دوره اي دموکراسي صنعتي ليبرالسيم، سوسيالسيم و دموکراسي نظريات زادنتسکي نمونه رشد: سوئد، پايان مهمانيسه اصل رشد مداوم سطح تمدن جامعه:فعاليتبرتري جوييتعادل نظام اجتماعي نقد نظر زادنتسکي دموکراسي مستقيم (دموکراسي تنهايي) آينده دموکراسي فصل دوازدهم: صنعت و امپرياليسم: ويژگي هاي جديد استعمار اقتصادي و فرهنگينظم جديد جهاني: صداي پاي امپرياليسم جديددلايل بدبيني درباره نظم جديد جهاني نمونه جهش صنعتي ژاپنآنتي تز سياست نظم جديد جهانيصنعت و امپرياليسم فرهنگي امپريالسيم فرهنگي در پايان قرن سلطه فرهنگي و استثمار جهاني ويژگي هاي جديد استعمار فرهنگي رسانه ها، تبليغات و انباشتي سرمايه امپريالسيم و سياست زبان تروريسم فرهنگي، ستم ليبراسيم تاثير امپريالسيم فرهنگيحدود امپريالسيم فرهنگي

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی دانلود کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی نکات کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی خلاصه کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی پاورپوینت کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی

 • تحقیق كليات طراحي جيگ و بدنه سازي

  تحقیق كليات طراحي جيگ و بدنه سازي تحقیق كليات طراحي جيگ و بدنه سازي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  كليات طراحي جيگ و بدنه سازي،در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش، شامل:- مقدمه ومعرفی ایران خودرو…

 • تحقیق روش های حفاری در خاک نرم با مطالعه متروی تهران

  انواع روش های حفاری در خاک,انواع روش های حفاری در خاک نرم,پاورپوینت روش های حفاری در خاک نرم,تحقیق روش های حفاری در خاک نرم,حفاری در متروی تهران,روش های حفاری در خاک,روش های حفاری در خاک نرم,مقاله روش های حفاری در…

 • شیپ فایل روستاهای استان قزوین

  دانلود نقشه روستاهای استان قزوین,شیپ فایل روستاهای استان قزوین,شیپ فایل مناطق روستایی استان قزوین,لایه جی آی اس مناطق روستایی استان قزوین,لایه جی آی اسی روستاهای استان قزوین,نقشه روستاهای ایران,نقشه نقاط روستایی استان قزوین,نقشه ی روستاهای است دانلود شیپ فایل روستاهای…

 • تحقیق سیستم ایمنی وبیش تمرینی

  تحقیق سیستم ایمنی وبیش تمرینی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع سیستم ایمنی وبیش تمرینی،در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:بدن انسان مجموعه اي از سيستم هاي مختلف است.اين سيستمها هر كدام وظيفه مشخصي…

 • پاورپوینت SSL Protocol

  SSL Protocol,تحقیق SSL Protocol,دانلود SSL Protocol,مقاله SSL Protocol پاورپوینت SSL Protocol رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  SSL Protocol،در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه ای بر رمزنگاریتاریخچه ومعماریعملکرد   SSL Protocol تحقیق SSL Protocol مقاله…

 • تحقیق بررسی عنوان مجرمانه تجاوز به عنف از ديدگاه حقوق كيفري ايران

  انواع تجاوز به عنف,پاورپوینت تجاوز به عنف,پایان نامه تجاوز به عنف,پروژه تحقیقی تجاوز,تجاوز به عنف,تجاوز به عنف توسط آشنايان,تحقیق تجاوز به عنف,تعريف لغوي تجاوز,تعريف لغوي عنف,تعریف تجاوز به عنف,دانلود تحقیق تجاوز به عنف,مقاله تجاوز به عنف دانلود تحقیق بررسی عنوان…

 • تحقیق حسابداري اجتماعي (طرح های برتر)

  تحقیق حسابداري اجتماعي (طرح های برتر) حسابداري اجتماعي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حسابداري اجتماعي (طرح های برتر)،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیدهمقدمهايجاد برتري- موضوع حسابداري اجتماعيتئوري سهام دار: نقطه مرجع خاليتئوري قانوني…

 • طرح توجیهی قایق فایبرگلس

  امکان سنجی قایق فایبرگلس,برآورد هزینه قایق فایبر گلسطرح توجیهی پیرامون قایق فایبرگلس,دانلود طرح توجیهی قایق فایبرگلس,ساخت قایق فایبرگلس,طرح توجیهی قایق فایبرگلس,طرح کارآفرینی قایق فایبرگلس,طرح کسب و کار قایق فایبرگلس,کارآفرینی قایق فایبرگلس دانلود طرح توجیهی قایق فایبرگلس دانلود فایل دانلود طرح…

 • تحقیق اوقات فراغت جوانان در ايران و امكانات موجود

  تحقیق اوقات فراغت جوانان در ايران و امكانات موجود تحقیق اوقات فراغت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ايران و امكانات موجود،در قالب word و در 80 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:مقدمه   بيان مسئله   …

 • تحقيق خصوصیات Atmega8L,Atmega8

  Atmega8,انواع ميكروكنترلر,تحقيق برق و الكترونيك,تحقيق خصوصیات Atmega8L,تحقیق خصوصیات Atmega8,تعريف ميكروكنترلر,خصوصيات ميكروكنترلر Atmega8L,معرفي ميكروكنترلر,میکروكنترلر Atmega8L,میکروکنترلر دانلود تحقيق خصوصیات Atmega8L,Atmega8 دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد خصوصیات Atmega8L, Atmega8،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:* ازمعماری AVR RISC…

 • پاورپوینت پارادوکس و تضاد

  پارادوكس ترس و امنيت,پارادوکس چیست,پارادوکس سازمانی,پارادوکس و تضاد,پاورپوینت پارادوکس و تضاد,تحقیق پارادوکس و تضاد,تفاوت پارادوکس و تضاد,شناخت پارادوکس,شیوه درک زبان پارادوکس,متناقض‌ نما,معنی لغت پارادوکس,مقاله پارادوکس و تضاد,ناسازنما دانلود پاورپوینت پارادوکس و تضاد دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع پارادوکس و…

 • تحقیق خانواده از ديدگاه پيامبر

  تحقیق خانواده از ديدگاه پيامبر رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : خانواده از ديدگاه پيامبر،قالبندی : Wordتعداد صفحات : 53بخشی از متن تحقیق : مقدمهتعلیم و تربیت اسلامی در بین مسلمان به دست فراموشی سپرده شده و دستورهای…

 • گزارش کارآموزی در شرکت بسته بندی مواد غذایی ستاره

  بسته بندی,کارآموزی,مواد غذایی گزارش کارآموزی در شرکت بسته بندی مواد غذایی ستاره رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در شرکت بسته بندی مواد غذایی ستاره،در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در سالهای دور در کشور…

 • تحقیق پورتال های سازمانی، رویکردی نوین در مدیریت شبکه محور

  پایان نامه پورتال های سازمانی,پروژه پورتال های سازمانی,پورتال های سازمانی,پورتال های سازمانی چیست,تحقیق,تحقیق پورتال های سازمانی,طراحی پورتال های سازمانی,مدیریت شبکه م,مدیریت شبکه محور,مقاله پورتال های سازمانی,نحوه طراحی پورتال های سازمانی دانلود تحقیق پورتال های سازمانی، رویکردی نوین در مدیریت شبکه…

 • پاورپوینت معماری در دوران رنسانس

  پاورپوینت آماده معماری د,پاورپوینت معماری در دوران رنسانس,تحقیق معماری در دوران رنسانس,دانلود پاورپوینت در مورد معماری در دوران رنسانس,دانلود پاورپوینت معماری در دوران رنسانس,دانلود رایگان پاورپوینت معماری در دوران رنسانس,معماری در دوران رنسانس پاورپوینت معماری در دوران رنسانس رفتن به…

 • كولينگ تاور

  تاور,كولينگ دانلود كولينگ تاور دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كولينگ تاور

 • تحقیق چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي

  بهبود,بهره وری,چرخه,سازمان,مدیریت تحقیق چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:آنچه در…

 • مودم

  انواع مودم,تاریخچه مودم,کاربرد مودم دانلود مودم دانلود فایل فهرست مطالب : مودم مودم‌های آنالوگ تاریخچه مودم مودم‌ های دیجیتال مودمهای با سرعت ۳۰۰ بیت در ثانیه مودم های سریعتر مودم های کابلی اجزای یک مودم کابلی کامل ترین مرجع خطاهای…

 • متن قانون صدور چك

  دانلود رایگان قانون صدور چک,دانلود قانون صدور چک,دانلود ورد قانون صدور چک,قانون صدور چک,قانون صدور چک doc,قانون صدور چک pdf,قانون صدور چک word,قانون صدور چک رایگان,قانون صدور چک مصوب 1382,متن قانون صدور چک دانلود متن قانون صدور چك دانلود فایل…

 • تحقیق هزینه یابی وکنترل هزینه های سربار

  تحقیق هزینه یابی وکنترل هزینه های سربار تحقیق هزینه یابی وکنترل هزینه های سربار رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع هزینه یابی وکنترل هزینه های سربار،در قالب word و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل:توضیح مختصری از هزینه یابی…

 • گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی

  گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی،در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل:معرفی مکان کارآموزیوظایف من در کارآموزیمقدمات…

 • تحقیق تاريخچه آموزش

  پایان نامه تاريخچه آموزش,پروژه تاريخچه آموزش,پروژه در مورد تاريخچه آموزش,تاريخچه آموزش,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد تاريخچه آموزش,دانلود تحقیق تاريخچه آموزش,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه آموزش,مقاله تاريخچه آموزش,مقاله در مورد تاريخچه آموزش تحقیق تاريخچه آموزش رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • پاورپوینت جزوه درس اصول حسابداری 3

  پاورپوینت جزوه درس اصول حسابداری 3 جزوه اصول حسابداری 1 جمشید اسکندری رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع  جزوه درس اصول حسابداری 3،در قالب ppt و در 482 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:فصل اول: حسابداری شعبشرکتها جهت…

 • پاورپوینت اورژانس هاي روان پزشكي

  پاورپوینت اورژانس هاي روان پزشكي رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس هاي روان پزشكي،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اورژانس روان‌پزشكيعلل اورژانس‌هاي روان‌پزشكياپيدميولوژياصول اساسي روان‌پزشكي اورژانسارزيابي و پيش‌بيني رفتار خشنتشخيص افتراقياختلال رواني درمانروان‌درمانيخودكشي يا…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت

  پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت مبانی سازمان و مدیریت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریتقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 330 قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:مبانی سازمان و مدیریتتعریف سازمان:گروهی متشکل از دو یا چند…

 • تحقیق كتابخانه ملي

  تحقیق كتابخانه ملي رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : كتابخانه ملي،قالبندی : wordتعداد صفحات : 25بخشی از متن تحقیق : در هر يك از اين سه طرح كه مقر آنها در بستري طبيعي گسترده است؛ شكافي در دل…

 • پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی

  اختلالات در بازار ارز,پاورپوینت نرخ ارز تعادلی,پایان نامه نرخ ارز تعادلی,تحقیق نرخ ارز تعادلی,تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی,تعیین نرخ ارز تعادلی,تقاضای ارز,روش,عرضه ارز,مداخله در بازار ارز,مقاله نرخ ارز تعادلی,نرخ ارز تعادل,نرخ ارز موثر دانلود پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ…

 • تحقیق ولادت حضرت محمد (ص)

  تحقیق ولادت حضرت محمد (ص) رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع ولادت حضرت محمد،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در عام الفیل (سالى که سپاه ابرهه به قصد تخریب خانه خدا به مکه…

 • نمونه سوال شیمی پیش دانشگاهی

  نمونه سوال شیمی پیش دانشگاهی شیمی پیش دانشگاهی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:نمونه سوال شیمی پیش دانشگاهیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 4بخشی از متن تحقیق:دانلود نمونه سوال شیمی پیش دانشگاهیموضوع :در زیر به بخش های از…

 • پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین

  پرسش نامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین,پرسشنامه استرس حرفه ای,پرسشنامه استرس حرفه ای در معلمین,پرسشنامه عوامل استرس حرفه ای در معلمین,دانلود پرسش نامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین,دانلود پرسشنامه استرس حرفه ای دانلود پرسشنامه عوامل ایجاد…

 • جدیدترین نمونه سوالات شیمی دهم

  جدیدترین نمونه سوالات شیمی دهم نمونه سوالات شیمی دهم رفتن به سایت اصلی دانلود جدیدترین نمونه سوالات شیمی دهم،در قالب pdf و در 72 صفحه.   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: نمونه سوالات شیمی دهم…

 • تحقیق مدیریت تعارض

  تحقیق,تعارض,مدیریت تحقیق مدیریت تعارض رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مدیریت تعارض،در قالب word و در 20صفحه، قابل ویرایش، شامل:مفهوم تعارض جايگاه تعارض در مديريت نظريه سنتي نظريه روابط انساني نظريه تعامل تقسيم بندي تعارضات سازماني ارزيابي منشأ تعارضات سازماني مديريت تعارض تعارض در فرد ، گروه…

 • پاورپوینت مخاطرات زمين (GeoHazards)

  پاورپوینت مخاطرات زمين (GeoHazards) مخاطرات زمين رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مخاطرات زمين (GeoHazards)،در قالب ppt و در 75 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانواع مخاطرات زمين و بلايابلاياي طبيعي رايجزمین لرزه چیست؟زمین لرزه در بمانواع زمین لرزهنمایی از…

 • تحقیق بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران

  پایان نامه تجارت الکترونیک,پایان نامه تجارت الکترونیک در ایران,تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک چیست,تجارت الکترونیک در ایران,تحقیق تجارت الکترونیک,تحقیق تجارت الکترونیک pdf,تحقیق تجارت الکترونیکی,مقاله تجارت الکترونیک دانلود تحقیق بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران دانلود فایل دانلود تحقيق با موضوع بررسی…

 • تحقیق دستگاه تراش و دستگاه فرز و CNC

  تحقیق دستگاه تراش و دستگاه فرز و CNC دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع دستگاه تراش و دستگاه فرز و CNC،در قالب  word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:1-مقدمه شامل تاريخچه مختصر…