پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,خرید کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی
دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا،در قالب ppt و در 306 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: کلياتشناختديدگاه هاي شناختيانواع ديدگاه هاي شناختي:الف- ديدگاه تجربه گرايي و پوزيتيوسمب- ديدگاه عقل گراييج- ديدگاه استنباطيد- ديدگاه ساختاريه- ديدگاه هرمنوتيکنظريه توماس کوهن تحقيق علمي چيست؟فلسفه تحقيق علميهدف از آموزش روش تحقيق علميويژگي ها و قواعد تحقيق علمي:توسعه اي بودنقابليت بررسي داشتننظم داشتنتخصص طلبيقابليت تعميمدقت طلبيواقعي بودنقاعده تجاهلصبر طلبيجرات طلبينياز به مديريت واحدرعايت اصل بي طرفياجتهادي بودن تحقيقپيش نيازهاي تحقيق علميرابطه تحقيق علمي با آمار:مرحله اول: نمونه گيريمرحله دوم: گردآوري و طبقه بندي اطلاعاتمرحله سوم: تجزيه و تحليل اطلاعاتمرحله چهارم: تبيين و نمايش تحقيقجايگاه رايانه در تحقيقات علمي:مطالعه سوابق و ادبيات موضوع تحقيقطبقه بندي داده هاتجزيه و تحليل داده هاتنظيم و نگارش گزارش تحقيقعلمتقسيم بندي علوم از ديدگاه فلاسفهعلوم انسانينظريهقانون علميتعريف استدلال و انواع آنفرآيند تحقيق علمي و استدلال قياسي و استقراييمتغير و انواع آن:الف) متغير بر اساس ارزش:انواع متغيرها بر اساس ارزشب) متغير بر اساس رابطه:الف) متغيرهاي مستقل ب) متغيرهاي تابع يا وابسته ج) متغيرهاي ميانگر يا واسطهج) متغير بر اساس نقش:الف) متغيرهاي علي ب) متغيرهاي توصيفي د ) متغير هاي دو يا چند ارزشي:متغير دو ارزشي متغيرهاي چند ارزشي ه) متغيرهاي جانبي:متغيرهاي تعديل کننده متغيرهاي کنترل متغيرهاي مزاحمفرآيند تحقيق علميفصل دوم: انواع تحقيقات علميتحقيقات علمي بر اساس ماهيت و روش:الف) تحقيقات تاريخيب) تحقيات توصيفيج) همبستگيد) تجربي و عليّتحقيقات تجربي (آزمايشي)شرايط ضروري يک تحقيق تجربي:الف) کنترلب) انتخاب تصادفي ج) تکرار آزمايش د) قابليت تعميم نکاتي که محقق بايد در خصوص قابليت تعميم رعايت کند:از اصل کنترل غفلت نکند.در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفي اقدام بکند.تاثير اشتباهات آماري را در انتخاب نمونه و طبقه بندي و تجزيه و تحليل داده ها به حداقل برساند.محيط آزمايش را به صورت طبيعي و عادي نگه دارد.در انجام دادن فعاليت هاي تحقيقاتي و مراحل کار و نتيجه گيري تعجيل نکند.آزمايش ها را در موقعيت ها و شرايط مشابه تکرار نمودهاز اعتبار دروني آزمايش و نيز اعتبار بيروني آن مطمئن شودانواع متغيرهاي مزاحم:رخدادهاي هم زمان با انجام دادن تحقيقاجراي پيش آزمونتغيير در روش ها و وسايل اندازه گيريتغييرات رواني و فيزيولوژيکافت آزمودني هاروش هاي حذف يا کاهش متغيرهاي مزاحم:الف)حذف متغيرها از طريق انتخاب آزمودني هايي که خصايص يکسان دارند.ب)همتا
کردن موارد: انتخاب جفت ها يا مجموعه هايي از افراد با خصايص همانند يا
تقريباً يکسان و قرار دادن يکي از آن ها در گروه گواه و ديگري در گروه
آزمايشج) معادل و هم تراز کردن موارد که عبارت است از قرار دادن آزمودني ها در گروه هاي گواه و آزمايشيد) تحليل واريانس ه) گزينش تصادفيروش ها و طرح هاي اجراي تحقيق تجربي:آزمايش با استفاده از يک گروه آزمودني:الف) پس آزمونب) پيش آزمون و پس آزمونآزمايش با استفاده از دو گروه (شاهد و آزمايش):الف) استفاده از پس آزمونب) استفاده از پس آزمون و پيش آزمونآزمايش با استفاده از چند گروه:استفاده از طرح چهار گروهي سولومونطرح پس آزمون چند گروهياستفاده از پيش آزمون و پس آزمون گروهيآزمايش با استفاده از روش تکرار آزمونفصل سوم: انتخاب، تعريف و بيان مسالهمرحله انتخاب تعريف و بيان مساله داراي اقدامات نظام يافته زير است:طرح مساله تحقيق و تعيين حدود آنمطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيقشناسايي و تحليل مساله تحقيقتعيين متغيرها و تدوين مدلهاي عليّ مربوط به چهارچوب نظري تحقيقتشريح مساله تحقيق و نگارش آنطرح مساله تحقيق:الف) کنجکاويب) تجارب شخصيج) مطالعه آثار مکتوبد ) منابع شفاهي ه ) متقاضيان تحقيقانتخاب و تعيين حدود مساله تحقيق مطالعه ادبيات و سوابق مساله تحقيق:الف) روش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آن هاب) مطالعه و فيش برداريروش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آن ها:استفاده از کتاب شناسي هااستفاده از فهرست مقالاتاستفاده از نمايه ها استفاده از کتابخانهاستفاده از فهرست تحقيقاتاستفاده از چکيده ها استفاده از مجموعه مقالاتاستفاده از روش مصاحبهاستفاده از آرشيو هااستفاده از سيستم هاي اطلاع رساني رايانه ايمطالعه و فيش برداري محققان برای ثبت و ضبط مطالب از روش هاي گوناگون استفاده مي کنند، از جملهعلامت گذاري روي متن و حاشيه اوراق کتاب خلاصه برداري از متن و نگارش آن استفاده از ماشين هاي حافظه دار الکترونيکيتهيه و تنظيم برگه ها يا کارت هاي منظم که اصطلاحاً فيش ناميده مي شودشناسايي و تحليل مساله تحقيقتعيين متغيّرها  و تدوين مدل هاي عليّنحوه بيان مساله تحقيق و نگارش آنروش نگارش و ارزيابي مساله تحقيقجدول کنترل و ارزيابي نگارش مساله تحقيقفصل چهارم: تدوين فرضيهمفهوم و تعريف فرضيه تفاوت فرضيه و نظريه چيست؟نقش فرضيه در تحقيق علميانواع فرضيه در تحقيقات همبستگي و تجربيمطالعه چگونگي روابط بين متغيرها ويژگي هاي يک تحقيق خوب:الف) فرضيه بايد قدرت تبيين حقايق را داشته باشد.ب) فرضيه بايد بتواند پاسخ مساله تحقيق را بدهدج) فرضيه بايد قابليت حذف حقايق نامرتبط با مساله تحقيق را داشته باشدد) فرضيه بايد شفاف ،ساده،و قابل فهم باشد.ه) فرضيه بايد قابليت آزمون را داشته باشد.و) فرضيه نبايد با حقايق و قوانين مسلم و اصول علمي تاييد شده مغايرت داشته باشد .ز) فرضيه نبايد از واژه ها و مفاهيم ارزشي استفاده کند .ح) فرضيه بايد به مطالعه و پژوهش جهت بدهد.ي)ب ايد به صورت جمله خبري باشد.ک) فرضيه ها بايد مختص مساله تحقيق باشندل) بايد بين فرضيه ها و سوالهاي ويژه تناظر صوري و محتوايي وجود داشته باشدشيوه تدوين، نگارش و ارزيابيفصل پنجم: نمونه گيريتحقيق علمي با چه هدفي انجام مي شود؟تعريف جامعه آماريمفهوم نمونهمحقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کندانواع نمونه احتمالي:الف) نمونه هاي احتمالي ساده:استفاده از قرعه کشياستفاده از جدول اعداد تصادفي استفاده از روش منظم يا سيستماتيکب) نمونه گيري احتمالي طبقه بندي شدهج) نمونه گيري گروهي يا خوشه اي د) نمونه گيري مکاني ه) ساير نمونه گيري ها:نمونه گيري هاي مادر يا پايه اينمونه برداري چند درجه اينمونه مختلطانواع نمونه هاي غير احتمالي يا تورش دار:الف) نمونه گيري سهميه ايب) نمونه گيري اتفاقيج) نمونه وضعي د) نمونه موردي روش هاي برآورد حجم نمونهعواملي که محقق در مورد تخمين حجم نمونه بايد مدنظر قرار دهد:حجم و اندازه جامعه ميزان تجانس جامعه يا پراکندگي صفت يا صفات جامعهامکانات ،مقدورات و زمانحدنصاب هاي نمونهملاحظات مربوط به بر آورد حجم نمونه ويژگي هاي يک نمونه خوب به شرح زير است:سودمندي و برخوردار بودن از جامعيتداشتن اعتبار و کفايت وصول به مقصودداشتن وضوح و برخورداري از طبقه بندي و تعاريف بديهيبرخورداري از سرعت در نمونه  گيرياقتصادي بودن عمليات نمونه گيريقابليت تعريف و تفسير صحيحفصل ششم: ابزار سنجش و گردآوري اطلاعاتطبقه بندي ابزار اندازه گيري و گردآوري اطلاعاتويژگي هاي ابزار سنجشانواع ابزارهاي گردآوري اطلاعات:الف) پرسشنامه                   ب) مصاحبهج) کارت مشاهده                د) نظرسنجه) فيش                            و ) فرمز) نقشه گنگ و کروکي           ح) آزمون استعدادط) آزمون هاي پيشرفت تحصيلي    ي) آزمون هوشک) رغبت سنج                     ل) آزمون فرافکنابزارها و مقياس هاي اندازه گيري:مقياس هاي اسمي يا عدديمقياس هاي ترتيبي مقياس هاي فاصله اي مقياس هاي نسبيطيف ها طيف بوگاردوسطيف ليکرتطيف گاتمن روايي و پايايي ابزار سنجشروايي ابزار سنجشپايايي ابزار سنجشعواملي که بر پايايي و روايي ابزار سنجش اثر منفي دارد:تعريف نشدن اصطلاحاتعدم توجيه پرسشگرانعدم تجانس و همگوني پاسخگويانتغيير شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگريوضعيت ظاهريعدم تناسب مراحل مختلف فرايند تحقيقفصل هفتم: روش هاي گردآوري اطلاعاتدر گردآوري اطلاعات محقق بايد به دو اصل اساسي توجه نمايد:الف) اصل صحت ب) اصل دقت روش هاي کتابخانه اي چند نکته در خصوص کتابخانه هاانواع سند:کتاب                                  مقاله ها و مجله ها ميکروفيلم و ميکرو فيش            سايت ها ديسک هاي رايانه اي                اسناد اصلاسناد دولتي                           نشريه هاي رسمي دولتياسناد شخصي و خصوصي         مطبوعاتآمار نامه ها                          اسناد صوتي و تصويريابزارهاي گردآوري اطلاعات در روش کتابخانه اي:فيش جدول فرم پرسشنامه استخراج اطلاعات نقشه و کروکيروش هاي ميدانيپرسشنامه ايبرنامه ريزي و اجراي پرسشنامه:الف) روش اجراي پرسشنامه ب) پيش بيني مرجع و مرکز هدايت کننده و ناظرج) پيش بيني نحوه ورود به ميدان و محيط پرسشگريد) پيش بيني اقدامات بعد از مرحله پرسشگري نحوه ورود به ميدان ومحيط پرسشگرياقدامات بعد از پرسشگري:1. گردآوري و تمرکز پرسشنامه ها در ستاد مرکزي2. بازنگري پرسشنامه هاي تکميل شده3. بسته بندي و انتقال پرسشنامه ها از شهرها به ستاد مرکزي4. ارسال پرسشنامه ها به گروه کدگذاري5. ارسال نامه هاي تشکر براي افراد همکاري کننده6. پرداخت حق الزحمه و هداياي مربوط به پرسشگران و عوامل اجرايي و تشکر از آن هانکات مورد توجه در مورد پاسخگويان:رعايت انتخاب درست پاسخگويان درک شرايط و ويژگيهاي پاسخگويانرعایت حال پاسخگوملاحظات مربوط به پرسشگري: الف) تمايل شديد پاسخگو به دادن پاسخ هاي مشابهب ) هاله افکني يک رفتار بر ساير رفتارهاج ) تمايل به استفاده از حد متوسط مقياس هاد ) بروز اشتباه در ثبت داده ها در پرسشنامهمحاسن پرسشنامهمعايب پرسشنامهروش مصاحبهابزار ثبت اطلاعات مصاحبهتفاوت پرسشنامه با کارتابزار مصاحبه:الف) ابزار استاندارد شدهب) ابزار محقق ساخته يا غير استانداردانواع روشهاي مصاحبهملاحظات اجرايي محقق در روش مصاحبه:اطمينان ازروايي و پايايي ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات 2. رعايت شرايط مساوي از هر حيث براي مصاحبه شوندگان3. تهيه راهنماي ويژه براي توجيه ابزار سنجش و نحوه تکميل آن تا مصاحبه گر از طريق مراجعه به آن پاسخ سوالات رابيابد4. استفاده از ابزارهاي کمکي نظير ضبط صوت و دوربين براي نگهداري اطلاعات5. شرکت در دوره هاي توجيهي6. تست ابزار سنجش و اطمينان از روايي و پايايي آن 7. هماهنگي براي تعيين وقت، موافقت مقامات مسئول، رعايت ادب 8.ايجاد سازمان اجرايي و هدايت کننده در صورتي که چند مصاحبه گر باشندزمينه هاي استفاده از روش مشاهدهانواع روش هاي مشاهده:الف) طرح هاي مشاهده کنترل نشدهب) طرح هاي مشاهده کنترل شدهج) طرح مشاهده مشارکتيد) طرح مشاهده غيرمشارکتيه) طرح مشاهده فرديو) طرح مشاهده گروهيز) طرح مشاهده علنيح) طرح مشاهده غير علنينکات قابل توجه مشاهده گرمحاسن روش مشاهدهروش هاي صوتي و تصويريروش هاي ترکيبيفصل هشتم: کدگذاري، استخراج و طبقه بندي داده هاکدگذاريمنظور از کدگذاري در تحقيقات ميدانيمواردي که محقق در زمان طراحي پرسشنامه و قبل از اجراي عمليات ميداني بايد کدگذاري نمايد:1. پرسشنامه2. منطقه و ناحيه3. صفحات4. سؤالات5. گزينه ها6. ستون کد پاسخ هابازبيني و کدگذاري اطلاعات گردآوري شدهانواع روشهاي استخراج داده:استخراج داده ها به شيوه دستينکات مورد توجه محقق در امر خلاصه سازي پاسخ هااستخراج داده ها به شيوه ماشينيفصل نهم: تجزيه و تحليل داده ها و استنتاجانواع شيوه هاي تجزيه و تحليل داده هاشيوه تجزيه وتحليل کيفيموارد کاربرد تحليل منطقي و عقلانيشيوه تجزيه و تحليل کمي:1. تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي:جدول توزيع فراواني و نسبت هاي توزيعنمايش هندسي و تصويري توزيعاندازه هاي گرايش به مرکز اندازه هاي پراکندگيروش هاي متداول براي نمايش تصويري نحوه توزيع صفت در جامعه: روش هيستوگرام يا نمودارهاي ستوني ساده و ترکيبيروش پلي گون يا نمودارهاي چندضلعي ساده و ترکيبيروش منحني براي داده هاي تراکمي و تجمعيروش قطاعي يا شعاعي و دايره اي ساده و ترکيبيروش نمودار مثلثيروش منحني نمايش سري هاي زمانيروش نمايش فضايي و پراکندگي پديده در فضا در شکل نقشه هاي جغرافيايي تراکمينمايش ترکيبي ستوني و نشانه اي پراکندگي پديده در فضا روي نقشه جغرافيانمايش هاي تخيلي و تصويرسازي متناسب با بزرگي و کوچکي پديده در فضانمايش سلسله مراتبي و روابط يک سويه و يا دو سويه پديده هانمودارهاي هرمي براي نمايش ساختمان جمعيتنمودارهاي تصويري براي نمايش شکلي پديده ها2. تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطياندازه هاي گرايشاندازه هاي پراکندگيانحراف استانداردواريانسمحاسن انحراف استانداردمنحني طبيعيخصوصيات منحني طبيعيتجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطيهمبستگي:همبستگي مثبت همبستگي منفي انواع همبستگي هاروش هاي محاسبه همبستگي:الف- آزمون همبستگي پيرسونب- آزمون رو يا ضريب همبستگي اسپيرمنج- آزمون يا ضريب همبستگي فيمحدوديت هاي آزمون خي 2:1. تنها در مورد اطلاعات مربوط به فراواني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و نه در مورد نمره ها.2. بايد رويدادها و اندازه گيريهاي فردي از يکديگر مستقل باشند، يعني اطلاعات پيوسته نباشند.3. به طور کلي هيچ فراواني موردانتظار نبايد از 5 کمتر باشد، مگرتحت شرايط خاص و آن اين که از تصحيح استفاده شودرگرسيونT آزمونداده هايي که رايانه با استفاده از برنامه SPSS، در اختيار محقق قرار مي دهد:1. فراواني مشاهده شده               2. فراواني مورد انتظار               3. درصدهاي سطري                  4. درصدهاي ستوني5. خي 2بدون تصحيح ييتس         6. خي 2 با تصحيح ييتس 7. درجه آزادي 8. سطح معني داري9. حداقل فراواني مورد انتظار  10. تعدادخانه هاي با مقادير موردانتظار کمتر از  5مورد فراواني     11. تعداد فراواني فاقد اطلاعات قابليت هاي برنامه SPSSتهيه جداول توزيع فراواني و تهيه ليست داده هاتهيه جداول تقاطعي و دوبعدي و چند بعديانجام بررسيهاي آمار توصيفيانجام بررسيهاي آمار استنباطي محاسبات رياضيتغيير، اصلاح، جابه جايي و مرتب کردن داده هافصل دهم: تنظيم و تدوين گزارش تحقيقعناصر و ساختار گزارش تحقيق:الف) عنصر مقدماتب) عنصر فهرست ها  ج) عنصر متن           د) عنصر کتاب نامه      ه) عنصر پيوست ها         محقق هنگام استفاده از موارد زير بايد مشخصات منبع را ذکر کندنقل قول ها، اعم از مستقيم يا غيرمستقيمجداول و آمارهاي بين متناشکال و پيکرها نظير نقشه، نمودار، طرح و تصويروقايع و رخدادهااظهارات شفاهي يا کتبي افرادتعريف مفاهيم و اصطلاحاتقضايا و گزاره هاي کلي نظير قوانين و حقايق علمي، مدل ها و نظريه هاعلت ذکر استفاده از تحقيق ديگرانروش هاي ارجاع دهيفصل يازدهم: تهيه و تنظيم طرح تحقيقطرح تحقيقدلايل اهميت طرح تحقيق:الف) تسهيل برنامه ريزي اجرايي تحقيقب) کسب حمايت ديگرانج) آگاه کردن کساني که در تصويب طرح مؤثرندانواع طرح هاي تحقيق:1. براساس ماهيت و اهميت تحقيق    2. براساس مراحل پيشرفت کار تحقيق     عناصر و اجزاء يک طرح تحقيق علمي:سوال اصلي تحقيق و بيان مسئلهسوابق و ادبيات مربوطفلسفه و اهداف تحقيقفرضيه هانوع تحقيقجامعه آماريحجم نمونه و روش نمونه گيريروش هاي گردآوري اطلاعاتابزار گردآوري اطلاعاتروش استخراج و طبقه بندي اطلاعاتروش تجزيه و تحليل اطلاعاتمدير و عوامل اجرايي تحقيق زمان و طول مدت اجرايي تحقيقهزينه هاي تحقيقابزارها ، وسايل و شرايط مورد نياز براي اجراي تحقيقمشکلات و تنگناهاي احتمالي تحقيقتعريف واژگان و اصطلاحات تخصصي و اختصاصي طرحفهرست منابع و مآخذ تحقيقضمايمشيوه تنظيم و نگارش طرح تحقيق:تهيه فهرستي از عناصر و اجزاء طرحتعريف هر عنصر و اجزاء مربوطارائه طرح و عناصر تعريف شده براي نظرخواهيلحاظ کردن نظرهاي اصلاحي در طرحفصل دوازدهم: تهيه و تنظيم مقاله علميانواع مقالات علمي:1. مقالات پژوهشي2. مقالات مطالعاتي و ترويجيساختار مقالات علمي:1. مشخصات مقاله2. چکيده3. مقدمه4. روش تحقيق5. اطلاعات و داده ها6. تجزيه و تحليل7. نتيجه گيري8. شناسايي و تصديق9. منابع 10. ضمايمملاحظات مربوط به تدوين مقاله علمي

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی خرید کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

 • پاورپوینت فصل اول کتاب اصول مديريت تالیف دكتر علي رضائيان

  پاورپوینت فصل اول کتاب اصول مديريت تالیف دكتر علي رضائيان اصول و مباني مديريت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اصول مديريت تالیف دكتر علي رضائيان،در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعريف مديريتپنج نكته‌ي…

 • تحقیق ساختار خانواده و قدرت زنان در خانواده، توزیع قدرت در خانواده

  تحقیق ساختار خانواده و قدرت زنان در خانواده، توزیع قدرت در خانواده رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع ساختار خانواده و قدرت زنان در خانواده، توزیع قدرت در خانواده،در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از…

 • تحقیق سبك ها و روش هاي مديريت در معدن

  پاورپوینت مديريت معدن,پروژه آماده در مورد مديريت معد,پروژهمديريت معدن,تحقیق آماده در مورد مديريت معدن,تحقیق مديريت معدن,دانلود تحقیق در مورد مديريت معدن,دانلود تحقیق مديريت معدن,مديريت معدن,مقاله در موردمديريت معدن,مقاله مديريت معدن تحقیق سبك ها و روش هاي مديريت در معدن رفتن…

 • تحقیق با موضوع پيشنهادي براي حل مشكل پيشنهادي براي حل مشكلات شهري از طريق فن آوري اطلاعات و ارتباطات

  پيشنهادي براي حل مشكلات شهري,پیشنهاد حل مشکلات شهری,فن آوري اطلاعات و ارتباطات,فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حل مشکلات شهری,مشکلات شهری دانلود تحقیق با موضوع پيشنهادي براي حل مشكل پيشنهادي براي حل مشكلات شهري از طريق فن آوري اطلاعات و…

 • مطالعه امکان سنجی طرح تولید محصولات لبنی مغذی

  امکانسنجی طرح تولید لبنیات,امکانسنجی طرح تولید محصولات لبنی,دانلود امکانسنجی طرح تولید محصولات لبنی,دانلود طرح توجیهی تولید محصولات لبنی,طرح توجیهی تولید لبنیات,طرح توجیهی تولید محصولات لبنی,طرح تولید لبنیات دانلود مطالعه امکان سنجی طرح تولید محصولات لبنی مغذی دانلود فایل دانلود مطالعه…

 • قالب بسیار شیک و کاربرپسند برای دانشگاه و ارائه مطالب

  دانلود قالب پاورپو,قالب پاورپوینت,قالب پاورپوینت 2013,قالب پاورپوینت آماده,قالب پاورپوینت برای پایان نامه,قالب پاورپوینت پایان نامه,قالب پاورپوینت حرفه ای,قالب پاورپوینت رایگان,قالب پاورپوینت زیبا,قالب پاورپوینت سه بعدی,قالب پاورپوینت متحرک دانلود قالب بسیار شیک و کاربرپسند برای دانشگاه و ارائه مطالب دانلود فایل…

 • پاورپوینت مفاهيم (تئوریهای) انقلاب

  تئوری های انقلاب اسلامی,خلاصه کتاب تئوری های انقلاب کوهن,دانلود کتاب تئوریهای انقلاب کوهن,دانلود کتاب سیری در نظریه های انقلابمصطفی ملکوتیان,کتاب نظریه های انقلاب,نظریه انقلاب مارکس,نظریه پردازان انقلاب,نظریه مارکس درباره انقلاب پاورپوینت مفاهيم (تئوریهای) انقلاب رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت…

 • نقشه هاي سازه اي ساختمان 1 طبقه

  اتوكد,پلان ساختمان 1 طبقه,پلان معماري,نقشه سازه,نقشه هاي اتوكد,نقشه هاي سازه اي ساختمان دانلود نقشه هاي سازه اي ساختمان 1 طبقه دانلود فایل پلان نقشه هاي سازه اي ساختمان 1 طبقه با كليه جزئيات مورد نياز   من می خواهم این…

 • تحقیق مطالعه و بررسي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي منطقة البرز مركزي

  پروژه ساختار زمين ساختي و تكتونيكي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي,تحقیق در مورد ساختار زمين ساختي و تكتونيكي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي,تحقیق ساختار زمين ساختي و تكتونيكي,دان,دانلود تحقیق ساختار زمين ساختي و تكتونيكي ساختار زمين ساختي و تكتونيكي تحقیق…

 • ترجمه مقاله اصول و اهداف عدالت ترميمي

  ترجمه مقاله اصول و اهداف عدالت ترميمي تحقیق اهداف عدالت ترميمي رفتن به سایت اصلی دانلود ترجمه مقاله با موضوع اصول و اهداف عدالت ترميمي،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقايسه اصول و ارزش‌هاي عدالت ترميمي با…

 • تحقیق عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش

  تحقیق عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش تحقیق عوامل موثر بر انگيزش رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش…

 • پاورپوینت آشنایی با نرم افزار SPSS

  پاورپوینت آشنایی با نرم افزار SPSS SPSS رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار SPSS،در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:روند Exploreتمرين از روند Exploreجدول گردان (Pivot Table)جداول توافقي و روند Cross…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی)

  استان خراسان رضوی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان قوچان,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قوچان دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی) دانلود فایل…

 • پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن (Ware & Sherbourne)

  پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع کیفیت زندگی ویر و شربورن،در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.معرفی آزمون:این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و…

 • مبانی نظری تحقیق باورهای خودکارآمدی

  باورهای خودکارآمدی,تحقیق باورهای خودکارآمدی,دانلود مبانی نظری باورهای خودکارآمدی,دانلود مبانی نظری تحقیق باورهای خودکارآمدی,مبانی نظری باورهای خودکارآمدی,مبانی نظری تحقیق باورهای خودکارآمدی,مقاله باورهای خودکارآمدی دانلود مبانی نظری تحقیق باورهای خودکارآمدی دانلود فایل دانلود مبانی نظری تحقیق باورهای خودکارآمدی،در قالب word و در…

 • دانلود گزارش کارآموزی در اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور

  دانلود کارآموزی اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور,دانلود گزارش کار اداره كل امور,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور,کارورزی,گزارش کارآموزی اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور دانلود دانلود گزارش…

 • پاورپوینت دوره آموزشي توسعه كارآفريني

  پاورپوینت دوره آموزشي توسعه كارآفريني,تحقیق دوره آموزشي توسعه كارآفريني,دانلود دوره آموزشي توسعه كارآفريني,دوره آموزشي توسعه كارآفريني,مقاله دوره آموزشي توسعه كارآفريني پاورپوینت دوره آموزشي توسعه كارآفريني رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع دوره آموزشي توسعه كارآفريني،در قالب ppt و در…

 • تحقیق اخلاق ورزشی و خصوصیات یک ورزشکار مسلمان

  اخلاق ورزشی,اخلاق ورزشی pdf,اخلاق ورزشی چیست,اخلاق ورزشی در اسلام,پایان نامه اخلاق ورزشی,پژوهش اخلاق ورزشی,تحقیق اخلاق ورزشی,تحقیق در مورد اخلاق ورزشی,خصوصیات یک ورزشکار مسلمان,مقاله اخلاق ورزشی,مقاله در مورد اخلاق ورزشی دانلود تحقیق اخلاق ورزشی و خصوصیات یک ورزشکار مسلمان دانلود فایل…

 • پاورپوینت کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني تالیف شهربانو ثمربخش تهراني

  پاورپوینت کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني,دانلود کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني,کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني شهربانو ثمربخش تهراني پاورپوینت کتاب زبان تخصصي2 رشته مديريت دولتي و بازرگاني تالیف شهربانو ثمربخش تهراني…

 • پاورپوینت تحلیل مديريت شهري در جهان

  بررسی مديريت شهري در جهان,پاورپوینت تحلیل مديريت شهري در جهان,تحقیق مديريت شهري در جهان,تحلیل مديريت شهري در جهان,روند شهرنشيني در جهان,شاخصهای ارزيابي کيفيت زندگي در شهرها,شهرداران دنيا,مديريت شهري در جهان,مهمترين دغدغه شهرداري هاي جهان پاورپوینت تحلیل مديريت شهري در جهان…

 • تحقیق خودرو سمند

  تحقیق خودرو سمند خودرو سمند رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق خودرو سمند،در قالب word قابل ویرایش و در 23 صفحه.توضیحات:تاریخچه ی سمنداز اواسط دهه 70، چند سالى از واردات خودرو مى‏گذرد، خودروهاى كره‏اى به تعداد فراوان و با مدل‏هاى…

 • مجموعه قالب پاورپوینت داروسازی

  مجموعه قالب پاورپوینت داروسازی رفتن به سايت اصلي دانلود مجموعه قالب پاورپوينت داروسازی،در قالب ppt و قابل ويرايش، شامل:اسلايد بسم الله الرحمن الرحيم : دارداسلايد سپاسگزاري: دارداسلايد فهرست مطالب: داردتوضيحات:قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار…

 • بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی 2 دبیرستان (سکسکه: HIC,HIC,HIC)

  آموزش زبان انگلیسی,درس ششم زبان انگلیسی دوم دبیرستان,زبان انگلیسی 2 دبیرستان,زبان انگلیسی دوم دبیرستان,زبان انگلیسی دوم دبیرستان pdf,زبان انگلیسی دوم دبیرستان در کنکور,زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس ششم,گرامر انگلیسی کنکور دانلود بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی 2 دبیرستان…

 • پاورپوینت آشنایی با لباس های محلی ایرانی

  پاورپوینت آشنایی با لباس های محلی ایرانی لباس های محلی مردان ایران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با لباس های محلی ایرانی،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:لباس محلی ایران:پوشش زن…

 • تحقیق بررسی روستاي جره سر مازندران

  پایان نامه جره سر مازندران,پروژه جره سر مازندران,پروژه در مورد جره سر مازندران,تحقیق در مورد جره سر مازندران,جره سر مازندران,دانلود تحقیق جره سر مازندران,دانلود رایگان تحقیق جره سر مازندران,مقاله جره سر مازندران,مقاله در مورد جره سر مازندران تحقیق بررسی روستاي…

 • تحقیق تغییر سازمانی و مقاومت در برابر تغییر

  پاورپوینت تغییر سازمانی,پروژه آماده,پروژهتغییر سازمانی,تحقیق آماده در مورد تغییر سازمانی,تحقیق تغییر سازمانی,تغییر سازمانی,دانلود تحقیق تغییر سازمانی,دانلود تحقیق در مورد تغییر سازمانی,مقاله تغییر سازمانی,مقاله در موردتغییر سازمانی تحقیق تغییر سازمانی و مقاومت در برابر تغییر رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقیق اصول ایمنی در کارگاه ها

  اصول ایمنی در کارگاه ها,اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی,اصول ایمنی در کارگاه های صنعتی,ایمنی در کار,ایمنی کارگاه,ایمنی محیط کار,تحقیق اصول ایمنی در کارگاه ها,رعایت نکات ایمنی در کارگاه ها,مقاله اصول ایم,مهمترین وسائل ایمنی,وسایل ایمنی کار دانلود تحقیق اصول ایمنی…

 • تحقیق رابعه قزداری

  تحقیق رابعه قزداری رابعه قزداری رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق رابعه قزداریقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 23بخشی از متن تحقیق:رابعه قزدارّي ، دختر كعب ، يكي از درخشان ترين شاعره هاي عصر سامانيان است . خانواده…

 • جزوه پرستاري داخلی و جراحی

  جزوه پرستاري داخلی و جراحی پرستاري داخلی و جراحی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه پرستاري داخلی و جراحی،در قالب Pdf و در 261 صفحه.توضیحات:پاتوفیزیولوژي  «ویرشو» وضعیتهایی را که در زمینهي پیدایش ترومبوز وریدي را مساعد میکنند، به شرح زیر…

 • پاورپوینت کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق ه. سبحاني

  پاورپوینت کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق سبحاني,خلاصه کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق سبحاني,کتاب تاريخ ادبيات 3 توفيق سبحاني,کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق سبحاني,کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر سبحاني,کتاب تاريخ ادبيات 3 سبحاني دانلود پاورپوینت کتاب تاريخ ادبيات…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران

  پاورپوینت فصل دوم کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک دکتر علی احمدی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف…

 • پاورپوینت علف هرز تلخه

  پاورپوینت آماده کشاورزی علف هرز تلخه,پاورپوینت علف هرز تلخه,تحقیق علف هرز تلخه,دانلود power point,دانلود پاورپوینت در مورد علف هرز تلخه,دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه,دانلود تحقیق علف هرز تلخه,دانلود رایگان پاورپوینت علف هرز تلخه,علف هرز تلخه پاورپوینت علف هرز تلخه رفتن…

 • فیلم آموزش کامل درس دوم زبان انگلیسی هفتم (My classmates: همکلاسی های من)

  آموزش درس دوم زبان هفتم,آموزش زبان انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم,آموزش زبان انگلیسی دوم راهنمایی,جزوه زبان انگلیس,جزوه زبان انگلیسی پایه هفتم,درس دوم زبان هفتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هفتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فیلم آموزش کامل درس دوم…

 • پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی با موضوع کوشا و نوشا

  پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی با موضوع کوشا و نوشا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی با موضوع کوشا و نوشا،در قالب ppt و در 7 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:درس در یک نگاه:در این درس داستان…

 • پاورپوینت سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه (NIDS)

  تشخیص نفوذ در شبکه,تشخیص نفوذ در شبکه های بی سیم,تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم,تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری,روش های تشخیص نفوذ در شبکه,سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های سیار موردی,سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه دانلود…