پاورپوینت کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل

پاورپوینت مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,خلاصه مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,خلاصه نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,دانلود کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل
دانلود پاورپوینت کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل،در قالب ppt و در 300 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:جلسه اول: طراحی نرم افزار بی درنگسیستم بی درنگ چیست؟مدل سیستم بی درنگ با سنسور و محرکدو دسته از تحریک ها در سیستم بی درنگتحریک های دوره ایتحریک های غیردوره ایمراحل فرآیند طراحیشناسایی تحریکی که سیستم باید پردازش کند و پاسخ مربوط محدودیت های زمانی مربوط به هر تحریک و پاسخ شناسایی شودیک کامپیوتر برای اجرای سیستم انتخاب شود، دارای اجزا بی درنگتحریک و پاسخ در تعدادی از فرآیندهای هم زمان، ترکیب شوند.برای هر تحریک و پاسخ، الگوریتم هایی طرح شود.طراحی سیستم زمانبندی برای به موقع شروع شدن فرآیندطراحی سیستم چیستتحریک وپردازش پاسخ درسیستمقطعات سیستم های عامل بی درنگسیستم عامل بی درنگ قطعاتRTOS برای تمام سیستم هاساعت بی درنگ اداره کننده وقفهزمان بندمدیر منابعتوزیع کنندهدو سطح اولویت که توسط RTOS مدیریت می شوددو راهبرد زمان بندی مؤثرسیستم های کنترلی و ناظرساختار سیستم کنترلی و ناظردو دسته از تحریک که در سیستم های کنترلی و ناظر، باید پردازش شوندسیستم های جمع آوری داده چیست؟طریقه جمع آوری داده از سنسورجلسه دوم: طراحی واسط کاربر (UI)اصول طراحی واسط کاربرآگاهی کاربر سازگاریحداقل تعجبقابلیت ترمیمراهنمای کاربرتنوع کاربرامکانات ترمیم خطا واسط های کاربرپنج سبک تعامل با سیستم های نرم افزاریدست کاری مستقیم سیستم منوپرکردن فرمزبان فرمانزبان طبیعیروش نمایش اطلاعات چندگاننمونه هایی از مجسم سازی دادهنکاتی برای استفاده مؤثر از رنگ در واسطعوامل طراحی در پیام های خطازمینه کاریتجربه کاریسطح مهارتسبک کاریفرهنگ کاریفرآیند طراحی واسط کاربرفرآیندطراحی سه فعالیتی UIسه فعالیت اصلی فرآیند طراحی کاربرتحلیل کاربرساخت نمونه اولیه UIفرآیند دو مرحله ای ساخت نمونه اولیهسه روش ساخت نمونه اولیه واسط کاربرارزیابی واسط چیست؟صفات قابلیت به کارگیریقابلیت یادگیریسرعت عملیاتتوانمندیقابلیت ترمیمقابلیت تطبیقجلسه سوم: توسعه سریع نرم افزارفایده توسعه سریع نرم افزارمشکلات اساسی توسعه تدریجیمشکلات مدیریتیمشکلات پیمانکاریمشکلات اعتبارسنجیمشکلات نگهداریتوسعه تدریجی که بر طراحی معماری تاکید داردپنج اصول روش های فعالحضور مشتریتحویل تدریجیعدم پردازش افرادپذیرش تغییرحفظ سادگیبرنامه نویسی کرانه ای چیست؟شکل کلی برنامه نویسی کرانه ایاعمال برنامه نویسی کرانه ایبرنامه ریزی گام ها، نسخه های کوچکطزاحی ساده، توسعه اول- تستسازمان دهی مجدد، برنامه نویسی جفتیمالکیت جمعی، جامعیت مداومسرعت قابل دوام، حضور مشتریتوسعه سریع کاربرد چیست؟ابزارهایی که در محیط RAD به کارمی رودفوایداستفاده از نمونه اولیهبهبود قابلیت استفاده سیستمتطبیق نزدیک سیستم ها با نیازهای کاربرانبهبود کیفیت طزاحیبهبود قابلیت نگهداریکاهش تلاش موردنیاز توسعهنمونه اولیه موقتی چیست؟مدل کلی توسعه نمونه اولیهدلایل معقول نبودن سیستم ناقصجلسه چهارم: استفاده مجدد نرم افزارفواید استفاده مجدد نرم افزارافزایش قابلیت اعتمادکاهش ریسک فرآینداستفاده موثرازمتخصصینپذیرش استانداردتوسعه سریعمشکلات استفاده مجددافزایش هزینه نگهداریعدم وجود پشتیبانی ابزارسندرم کشف نشدهنگهداری کتابخانه قطعییافتن ودرک تطبیق قطعات قابل استفاده مجددعوامل مهم برای برنامه ریزی استفاده مجددزمان بندی توسعه برای نرم افزارطول عمرمورد انتظار نرم افزار        زمینه، مهارت هاوتجارت تیم توسعهحیاتی بودن نرم افزاروخواسته های آندامنه کاربردمحیطی که سیستم در آن اجرا خواهد شد.روش هایی که از استفاده مجدد نرم افزار پشتیبانی می کنندالگوهای طراحیتوسعه براساس قطعهمحیط های کاری کاربردپوشش سیستم کهنهسیستم های سرویس گراخطوط تولید کاربردجامعیت COTSکاربردهای عمودی قابل پیکربندیکتابخانه های برنامهمولدهای برنامهتوسعه نرم افزار براساس جنبه های مختلف چهار عنصر اساسی الگوهای طراحی:نامی که به الگو مراجعه می کند.توصیف محلی که وقت استفاده الگو را مشخص می کند.راه حل های بخش های مختلف باید توصیف شود.بیان نتایج- نتایج و توازن اعمال الگو محیط های کاری کاربرداستفاده مجدد محصول COTSچهار مشکل جامعیت سیستم های COTSعدم وجود کنترل برروی عملکرد و کاراییمشکلات مربوط به کارمتقابل سیستمعدم کنترل تکامل سیستمپشتیبانی از فروشندگان سیستمانواع خصوصی سازی خط تولید نرم افزارخصوصی سازی سکوخصوصی سازی محیطخصوصی سازی تابعیخصوصی سازی فرآیندسیستم EPR چیست؟سازمان سیستم های EPRمراحل تطبیق یک خانواده نرم افزار برای ایجاد کاربرد جدیدجلسه پنجم: مهندسی نرم افزار براساس قطعهمهندسی نرم افزار براساس قطعه (CBSE)فرآیند CBSE چیستمدل کلی فرآیند CBSEمبانی مهندسی نرم افزاربراساس قطعه:فطعات مستقلاستانداردهای قطعهمیان افزارفرآیند توسعهمشکلات روش CBSEاعتمادبه قطعهتصدیق قطعهپیش بینی ویژگی های جدیدموازنه های خواسته هاویژگی های قطعهاستانداردمستقلقابل ترکیبقابل استقرارمستندسازیتفاوت های اشیاء با قطعهمدل قطعه چیستعناصر به کار رفته در مدل قطعهسرویس های مدل قطعهتغییراتی که باعث می شود قطعه، قابل استفاده مجدد باشدتغییراسامی برای کلی ترکردن آن هاافزودن متدهایی برای ارائه عملکردهای بیشترسازکاری اداره کردن استثنا برای تمام متدهاافزودن واسط پیکربندی برای تطبیق قطعه جامعیت قطعات موردنیاز برای استقلال بیشترحذف متدهای ویژه کاربردترکیب قطعه دارای انواع زیر استجلسه ششم: توسعه سیستم های حیاتیسه روش مکمل برای توسعه نرم افزارویژگی های فرآیندهای قابل اتکاقابل مستندسازیاستاندارد شده قابل حسابرسیتنوع توانمندیفعالیت های فرآیند برای اجتناب از عیببازرسی خواسته ها مدیریت خواسته ها بررسی مدل بازرسی طراحی و کد تحلیل ایستا برنامه ریزی و مدیریت تستتکنیک های مهندسی نرم افزار برای تولید نرم افزار عاری از عیبفرآیندهای نرم افزارقابل اتکامدیریت کیفیتمشخصات رسمیوارسی ایستاتعیین نوع قویبرنامه نویسی امناطلاعات محافظت شدهچهار جنبه از تحمل عیبدو نوع تشخیص عیبتکنیک تحمل عیب سخت افزاریبرنامه نویسی N نسخه ای چیست؟حداقل نسخه های یک مدل برنامه نویسی N نسخه ایمدل کلی بلوک های ترمیم عیبجلسه هفتم: تکامل نرم افزارپویایی تکامل برنامه چیست؟قوانین چندگانه لمانتغییرات مداوم، حفظ شناخترشد دائمی، کیفیت رو به کاهشسیستم بازخوردی، پیچیدگی فزایندهتکامل برنامه بزرگ، پایداری سازمانیسه نوع نگهداری نرم افزار عبارت اندعواملی که در نگهداری نرم افزار، منجر به هزینه بالا می شودپایداری تیممسئولیت قراردادیمهارت های کارکنانقدمت برنامه و ساختارتعریف پیش بینی نگهداریطرح جامع پیش بینی نگهداریبرای پی بردن روابط سیتم و محیط، باید سه مورد را برآورد کردتعدادخواسته های ناپایدارسیستمتعداد و پیچیدگی واسط های سیستممعیارهای برآورد قابلیت نگهداریتعداد درخواست ها برای نگهداری تصحیحیمیانگین زمان لازم برای تحلیل اثر تغییرمیانگین زمان لازم برای پیاده سازی تغییرتعداد درخواست تغییر معوق (به تأخیرافتاده)فرآیندهای شناسایی تغییرات و تکامل سیستم، دوره ای اند و درسراسر طول عمر سیستم ادامه دارند؟فرآیند تکامل چیستفرآیند تکامل ناشی از درخواست هایی برای تغییرپیاده سازی تغییر چیست؟پیاده سازی تغییر دارای درک برنامهدو امتیاز مهم مهندسی مجدد سیستمتعریف مهندسی مجدد نرم افزارساختار کلی مهندسی مجدد نرم افزارتمایز بین مهندسی پیش رو و مهندسی مجدد نرم افزارعوامل کلیدی مؤثردرمهندسی مجدد:کیفیت نرم افزاری برای مهندسی مجددوجود ابزار پشتیبانی برای مهندسی مجددگستره تغییر داده ها برای مهندسی مجددوجود کارکنان خبره برای مهندسی مجددسنجش ارزش سیستم دارای چهار نکته استاستفاده ازسیستمفرآیند تجاری که پشتیبانی می شودقابلیت اتکای سیستمخروجی سیستمعوامل مؤثر در برآورد محیطپایداری عرضه کننده، نرخ خرابیهزینه های نگهداری، کارایی و قدمتخواسته های پشتیبانی، عملکرد متقابلجلسه هشتم: وارسی و اعتبارسنجیهدف نهایی فرآیندوارسی واعتبارسنجیدو تکنیک بررسی و تحلیل سیستم در فرآیند v&vبازبینی نرم افزارتست نرم افزاربازرسی ها و تست های نرم افزارفرآیند اشکال زدایی که نقص های موجود در سیستم رای افته واصلاح می کندتعریف فعالیت وارسی و اعتبارسنجیمشخصات جامع مدلVبازبینی نرم افزار چیست؟فرآیند بازبینی برنامه برای کشف نقضنقش های موجود در فرآیند بازبینیمراحل تحلیل ایستای خودکارتحلیل جریان کنترلتحلیل استفاده از دادهتحلیل واسطتحلیل جریان اطلاعاتتحلیل مسیرتعریف توسعه نرم افزار اتاق تمیزویژگی های روش اتاق تمیز برای توسعهجلسه نهم: تست نرم افزارفرآیند تست نرم افزار، دو هدف داردمدل کلی فرآیند تستدو فاز جداگانه برای تست سیستمچهار نوع از واسط های بین قطعات برنامهواسط های پارامترواسط های حافظه مشترکواسط های ارسال پیامواسط های رویه ایسه روش برای طراحی موارد تستتست براساس ساختار و پیاده سازی نرم افزارمجموعه مجتمعی از ابزارها برای پشتیبانی از فرآیند تستجلسه دهم: اعتبارسنجی سیستم های حیاتیمراحل فرآینداندازه گیری قابل اعتمادتعریف سابقه عملیاتی نرم افزارنمونه ای از سابقه عملیاتی براساس احتمال ورودی هافواید پیش بینی قابلیت اعتماد سیستمبرنامه ریزی تستمذاکره با مشتریفعالیت های تضمین امنیت در فرآیند توسعهچهار روش مکمل برای بررسی حفاظتتیم های مخالفوارسی رسمیارزیابی براساس تجربهارزیابی براساس ابزارتعریف موارد امنیت سیستممثالی از موارد امنیتی در پمپ انسولینجلسه یازدهم: مدیریت بر افرادسه دسته از متخصصین در مطالعه روان شناختی انگیزشوظیفه گراخودمحورتعامل گراعوامل مؤثر در کارگروهیترکیب گروه انسجام گروهی ارتباطات در گروهسازمان گروهامتیازات گروه منسجمایجاد استاندارد کیفیت گروهاعضای گروه نزدیک به هم کار کنند.اعضای گروه از کار یکدیگر باخبر می شوند.برنامه نویسی تجمعی می تواند تمرین شودعوامل مؤثر بر اثربخشی ارتباطاتاندازه گروهساختارگروهترکیب گروه محیط کار فیزیکی گروهپنج سطح مدل بلوغ قابلیت افرادجلسه دوازدهم: برآورد هزینه نرم افزارعوامل مؤثر در تعیین قیمت نرم افزارفرصت بازاربرآورد هزینه نامطمئنواژه های پیمان کاریناپایداری خواسته هاسلامت مالیعوامل مؤثر در بهره وری مهندسی نرم افزارتجربه دامنه کاربرد کیفیت فرآینداندازه پروژهپشتیبانی فناوری محیط کاریتکنیک های برآورد هزینهمدل سازی هزینه با الگوریتمقضاوت کردن کارشناسبرآورد از طریق مقایسه کردنبکاربردن قانون پارکینسونقیمت گذاری برای برنده شدنتغییراتی که بر برآورد حاصل از تجربه، تأثیر می گذاردتوسعه شیء گرا به جای عملکردگراسیستم مشتری- کارگزار به جای سیستم مبتنی بر کامپیوتر بزرگاستفاده از قطعات نرم افزاری آماده، به جای ایجاد قطعاتمدل های الگوریتمی تعیین هزینه کوکومو2عوامل مقایسه در کوکومو2 برای محاسبه توانپیشینه سازمان در سیستمبرطرف کردن ریسکانسجام تیم درسیستمبلوغ فرآینددرسیستمقابلیت انعطاف توسعهگزینه هایی که درتعیین هزینه نقش دارندجلسه سیزدهم: مدیریت کیفیتکیفیت فرآیند توسعه چیست؟مدل کلی کیفیت فرآیند و محصولچگونگی محاسبه صفات برای نرم افزارروابط بین صفات برای محاسبه صفات کیفیتاستانداردهای محصول و استانداردهای فرآیندفرم مرور طراحی، راهنمای مرور طراحیساختار سند خواسته ها، تحویل سند به cmفرمت فرآیند رویه، فرآیند انتشار نسخهسبک برنامه نویسی جاوا، فرآیند پذیرش برنامه پروژهفرمت برنامه پروژه، فرآیند کنترل تغییرفرم درخواست تغییر، فرآیند ثبت تسترابطه بین ایزو9000، مرجع کیفیت و برنامه های کیفیت پروژهنمونه های ازاستانداردهای سنداستانداردهای شناسایی سنداستانداردهای ساختارسنداستانداردهای ارائه سنداستانداردهای به هنگام سازی سندویژگی های استاندارد های کیفیت سندساختار کلی فرآیند تولید سندصفات کیفیت نرم افزاردو روش اندازه گیری محصولانواع معیارهای نرم افزاریرابطه معیارهای کنترلی و پیشگوتعریف اندازه گیری نرم افزارمراحل اساسی فرآیند اندازه گیری محصولمعیارهای محصول نرم افزارتوان ورودی/ خروجیطول کد منبع برنامهپیچیدگی سیکلوماتیکطول شناسه های برنامه عمق تودرتویی شرطیشاخص فاگ درسندجلسه چهاردهم: بهبود فرآیندسه مرحله اصلی بهبود فرآیندچهار دسته فرآیند نرم افزاریموقعیت ابزارها در پشتیبانی از فرآیندفرآیند تست یک پیمانه در سیستمی که از یک فرآیند مدیریت پیکربندی کنترل شده، استفاده می کندتغییر فرآیند چیست؟پنج مرحله تغییر فرآیندمدلCMMI مرحله ای چیست؟ناحیه های فرآیند در CMMIقابلیت به کارگیری انواع مختلف فرآیندهاجلسه پانزدهم: مدیریت پیکربندیسیستم ها باپیکربندی مختلفسه تکنیک شناسایی قطعه نرم افزاریموارد نگارش سیستمفایل های پیکربندی سیستمفایل های داده سیستمبرنامه نصب سیستممستندسازی الکترونیکی و کاغذی بسته بندی و معرفی مربوطفرآیند کامپایل کردن و پیوند دادن قطعات نرم افزاریقابلیت های فراهم شده توسط سیستم مدیریت نسخهثبت سابقه تغییرنسخهتوسعه مستقل نسخهشناسایی نسخه و نگارشمدیریت حافظه نسخهتعریف سیستم های مدیریت نسخهتفاوت های بین نسخه هابه صورت دلتاامکاناتی که توسط ابزارهای کیس آماده می شوند

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل دانلود کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل خلاصه مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل خلاصه نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل پاورپوینت مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل

 • تحقیق انواع مواد مخدر و تاریخچه پیدایش آن ها

  انواع مواد مخدر,انواع مواد مخدر با عکس,انواع مواد مخدر جدید,انواع مواد مخدر صنعتی,انواع مواد مخدر صنعتی جدید,انواع مواد مخدر عکس,انواع مواد مخدر گل,انواع مواد مخدر و اثرات آن,انواع مواد مخدر و مضرات آن,پیدایش مواد مخدر,تاریخچه پیدایش مواد مخدر دانلود تحقیق…

 • تحقیق معاد

  تحقیق معاد,تحقیق معاد آدمی,تحقیق معاد انسان,تحقیق معاد بشر,خصوصیات معاد,دانلود تحقیق معاد,معاد,معاد آدمی,معاد انسان,معاد بشر دانلود تحقیق معاد دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع معاد، در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:     مقدمه خصوصيات معاد، ربطي…

 • تحقیق آستانه مطلق شنوايي

  پایان نامه پیرامون شنوايي,پروژه شنوايي,تحقیق در مورد شنوايي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی شنوايي,تحقیق شنوايي,دانلود تحقیق شنوايي,مقاله شنوايي تحقیق آستانه مطلق شنوايي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چکیده :هدف از اجراي اين آزمايش بدست آوردن آستانة‌ مطلق در حس شنوايي است.…

 • پاورپوینت نورپردازی در پارک ها و میادین

  اصول نورپردازی در فضای سبز,اهداف نورپردازی,جهت تابش نور در مکان های مختلف پارک,روشنایی پارک,روشنایی فضای سبز,ضوابط نورپردازی پارکها و فضای سبز,کاربرد نورپردازی در پارک ها و میادین,لامپ های مورد استفاده در فضای سبز پاورپوینت نورپردازی در پارک ها و میادین…

 • تحقیق وجود خدا در قرآن‏

  تحقیق وجود خدا در قرآن‏ رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : وجود خدا در قرآن‏،قالبندی : Wordتعداد صفحات : 14بخشی از متن تحقیق : براساس بيان و هدايت قرآن، خدا نه وجود است نه موجود، بلكه‏حقّ "قيوم" است.وجود…

 • تحقیق راهسازی

  اجرای راهسازی,اجرای راهسازی و روسازی,تحقیق در مورد راهسازی,تحقیق درباره راهسازی,تحقیق درس راهسازی,تحقیق راهسازی,راهسازی,راهسازی پروژه,راهسازی چیست,روش اجرای راهسازی,مراحل اجرای راهسازی,مقاله راهسازی,مقاله راهسازی pdf دانلود تحقیق راهسازی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع راهسازی،در قالب doc و در 69 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاریخچه راهسازیحمل و…

 • تحقیق نظریه امامت در ترازوی نقد

  پایان نامه نظریه امامت,تحقیق در مورد نظریه امامت,تحقیق نظریه امامت,دانلود پایان نامه نظریه امامت,دانلود تحقیق نظریه امامت,دانلود مقاله نظریه امامت,مقاله در مورد نظریه امامت,مقاله نظریه امامت,نظری امت و امامت,نظریه امامت,نظریه امامت شیعی دانلود تحقیق نظریه امامت در ترازوی نقد دانلود…

 • جزوه آشنایی با سازه های فضاکار

  اجرای سازه فضاکار,سازه فضاکار,سازه فضاکار dwg,سازه فضاکار به انگلیسی,سازه فضاکار تک لایه,سازه فضاکار چوبی,سازه فضاکار گنبدی,سازه فضاکار مشهد,سازه فضاکار نقش جهان,سازه فضایی,سازه فضایی چیست,کاربردهای سازه فضاکار,مزایای سازه فضاکار جزوه آشنایی با سازه های فضاکار رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه…

 • پاورپوینت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

  پاورپوینت,خونریزی,دهنده,کریمه,کنگو پاورپوینت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تب خونریزی دهنده  کریمه کنگو ،در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مـقدمهتـاریخچه بیـماریانتقال به دامانتقال به انسانمخزن بیماریگروههای در معرض خطردوره کمون بیماریعلائم…

 • تحقیق ورزش والیبال

  پاورپوینت والیبال,تحقیق والیبال,مقاله والیبال,والیبال,والیبال ایران,والیبال با پا,والیبال بانوان,والیبال به انگلیسی,والیبال چیست,والیبال زنان,والیبال زنان ایران,والیبال ساحلی,والیبال ساحلی زنان دانلود تحقیق ورزش والیبال دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع ورزش والیبال،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتغییرات چشمگیر در…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ ادبیات3 تالیف دكتر توفيق ه.سبحاني

  تاریخ ادبیات,تاریخ ادبیات3,خلاصه کتاب تاریخ ادبیات,دانلود تاریخ ادبیات پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ ادبیات3 تالیف دكتر توفيق ه.سبحاني رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ ادبیات3 تالیف دكتر توفيق ه.سبحاني،در قالب ppt و در 166 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:گفتار اول:ويژگي…

 • آموزش جی کوئری به زبان ساده

  آموزش jquery,آموزش جی کوئری,آموزش طراحی سایت جی کوئری,طراحی سایت,طراحی وب دانلود آموزش جی کوئری به زبان ساده دانلود فایل Jquery چیست ؟ Jquery یک کتابخانه بسیار مفید برای جاوااسکریپت است.Jquery بسیار ساده و کارآمد است و مشکل جاوااسکریپت را برای…

 • پاورپوینت تغيير در رويكردهاي سنتي بخش سلامت

  پاورپوینت تغيير در رويكردهاي سنتي بخش سلامت تغيير در رويكردهاي سنتي بخش سلامت رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تغيير در رويكردهاي سنتي بخش سلامت ،در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:6 رويكرد…

 • كليات انرژي بادي

  انرژي,بادي,كليات دانلود كليات انرژي بادي دانلود فایل بخشی از مقدمه:انرژی بادی بیش از 2000 سال است که مورد استفاده قرارگرفته است. اولین آسیابهای بادی در ایران مورد استفاده قرار گرفتند که از باد برای تولید انرژی مکانیکی استفاده می کردند.…

 • پاورپوینت نقش معلم در سلامت روان کودک

  پاورپوینت نقش معلم در سلامت روان کودک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع نقش معلم در سلامت روان کودک،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:برای سلامت روان دانش آموزان باید اقدامات در مدرسه انجام شودچرا…

 • تحقیق ورزش واليبال و بسكتبال

  بررسی واليبال و بسكتبال,پای,پروژه واليبال و بسكتبال,تحقیق تربیت بدنی واليبال و بسكتبال,تحقیق در مورد واليبال و بسكتبال,تحقیق واليبال و بسكتبال,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد واليبال و بسكتبال,دانلود تحقیق واليبال و بسكتبال,مقاله واليبال و بسكتبال تحقیق ورزش واليبال و بسكتبال…

 • تحقيق انواع صادرات

  انواع صادرات,تحقيق مديريت,دانلود تحقيق,صادرات,صادرات قطعي,صادرات قطعي در حجم تجاري,صادرات موقت,كار تحقيقي مديريت,مديريت دانلود تحقيق انواع صادرات دانلود فایل 1-صادرات قطعي : عبارتست از خارج كردن كالا از قلمرو گمركي كشور بمنظور فروش ، استفاده يا مصرف در خارج از قلمرو…

 • پاورپوینت I2C BUS

  I2C Bus چیست,آشنایی با I2C Bus,انواع استانداردهاي I2C,پاورپوینت I2C Bus,پایان نامه I2CBus,پروتکل ارتباطي,تحقیق I2C Bus,سخت افزار,کاربردهاي I2C,کاربردهای I2C Bus,مقاله I2C Bus,مقدمه اي بر I2C Bus I2C Bus پاورپوینت I2C BUS رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع I2C BUS،در…

 • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

  پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع سبک های یادگیری کلب (LSI)،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش. (منبع دارد)بخشی از متن:هدف: سنجش سبک های یادگیری در افراددر هر جمله به…

 • تحقیق زندگانى اميرالمومنين على (ع)

  تحقیق زندگانى اميرالمومنين على (ع) رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : زندگانى اميرالمومنين على (ع)،قالبندی : Word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 70بخشی از متن تحقیق : حضرت على (ع) در سيزده رجب سال 30 عام الفيل…

 • پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتری

  پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتری,پایان نامه شبیه سازی کامپیوتری,تحقیق شبیه سازی کامپیوتری,جزوه شبیه سازی کامپیوتری,شبیه سازی کامپیوتری,شبیه سازی کامپیوتری ,شبیه سازی کامپیوتری جزوه,شبیه سازی کامپیوتری چیست,مقاله شبیه سازی کامپیوتری دانلود پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع شبیه…

 • تحقیق اسلام و خاتميت

  تحقیق اسلام و خاتميت اسلام و خاتميت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اسلام و خاتميت،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در قسمت چهارم بحث مربوط به ختم نبوت وارد بوديم . بحثى كرديم…

 • پاورپوینت بررسی مسکن در دوره های مختلف

  پاورپوینت بررسی مسکن در دوره های مختلف بررسی مسکن در دوره های مختلف رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی مسکن در دوره های مختلف،در قالب ppt و در 55 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مساکن اولیه مصردهکده کارگرانموهنجوداروچینیونانجزئیات معماری دوریک (یوَنان)َمسکن…

 • تحقیق ITS چيست؟

  ITS,آشنایی با ITS,ادغام ITS در پروژه هاي حمل و نقل,پاورپوینت ITS,پاورپوینت سیستم ITS,پایان نامه ITS,تئوری ITS,تحقیق ITS,تحقیق سیستم ITS,سیستم ITS,شناخت ITS,مفاهیم ITS,مفهوم ITS,مقاله ITS,مقاله سیستم ITS تحقیق ITS چيست؟ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ITS چيست؟،در قالب…

 • تحقیق بررسی نگرش مدیران موفق

  پاورپوینت مدیران موفق,پروژه آماده در مورد مدیر,تحقیق آماده در مورد مدیران موفق,تحقیق در موردمدیران موفق,تحقیق مدیران موفق,دانلود تحقیق در مورد مدیران موفق,دانلود تحقیق مدیران موفق,دانلود مقاله مدیران موفق,مدیران موفق تحقیق بررسی نگرش مدیران موفق رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقیق شستشوی آهن از مسیر هوایی

  انتقال گرمای آنی,انتقال گرمای ثابت,شار چند فازی مایع,شستشوی آهن از مسیر هوایی,گازی در خط لوله,مایع افقی,مدل شار,مدل شاری حباب پراکنده شده,نفت,نقشه های نواحی شار گاز,ویسکوزیته امولوسیون آب دانلود تحقیق شستشوی آهن از مسیر هوایی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع شستشوی آهن…

 • طرح توجیهی کشت صیفی جات و سبزی جات

  دانلود طرح توجیهی کشت سبزی جات,دانلود طرح توجیهی کشت صیفی جات,طرح توجیهی کشت سبزی جات,طرح توجیهی کشت صیفی جات,طرح کسب و کار کشت سبزی جات,طرح کسب و کار کشت صیفی جات,کارآفرینی کشت سبزی جات,کارآفرینی کشت صیفی جات دانلود طرح توجیهی…

 • گزارش کارآموزی معدن سنگ آهن منگزدار

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی معدن,دانلود گزارش کارآموزی معدن,گزارش کارآموزی معدن,گزارش کارآموزی معدن تراورتن,گزارش کارآموزی معدن سنگ آهن,گزارش کارآموزی معدن شن و ماسه,گزارش کارآموزی معدن طرزه,نمونه گزارش کارآموزی معدن دانلود گزارش کارآموزی معدن سنگ آهن منگزدار دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی…

 • پاورپوینت بررسی استقلال در حسابرسی

  استقلال در حسابرسی,بررسی استقلال در حسابرسی,پاورپوینت بررسی استقلال در حسابرسی,پایان نامه بررسی استقلال در حسابرسی,تحقیق استقلال در حسابرسی,تحقیق بررسی استقلال در حسابرسی,مقاله استقلال در حسابرسی,مقاله بررسی استقلال در حسابرسی دانلود پاورپوینت بررسی استقلال در حسابرسی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت طراحی توربین های پلتن

  پاورپوینت طراحی توربین های پلتن طراحی توربین های پلتن رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع طراحی توربین های پلتن،در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش.فهرست مطالب:موارد استفاده توربین های پلتن بر اساس نمودار دبی-هدانرژی مبادله شده…

 • پاورپوینت درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف)

  آموزش درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی,دانلود درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی,درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی,کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی دانلود پاورپوینت درس ششم کتاب…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نمین (واقع در استان اردبیل)

  استان اردبیل,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان نمین,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان نمین دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نمین (واقع در استان اردبیل) دانلود فایل - نقشه…

 • پاورپوینت روش های برخورد با کارکنان

  ایجاد رابطه خوب با سایرین,تحقیق ایجاد رابطه خوب با سایرین,تحقیق روش های برخورد با کارکنان,تحقیق ویژگی های سرپرست موفق,تحقیق ویژگی های مدیر موفق,روش های برخورد با کارکنان,مقاله روش های برخورد با کارکنا,ویژگی های سرپرست موفق,ویژگی های مدیر موفق دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق مقایسه بین روش های تدریس سنتی و مشارکتی

  انواع روش های تدریس سنتی,انواع روش های تدریس مشارکتی,تعریف روش های تدریس سنتی,روش های تدریس سنتی و نوین,روش های تدریس مشارکتی,روش های نوین تدریس مشارکتی,معایب روش های تدریس سنتی,مقایسه روش های تدریس سنتی و نوین دانلود تحقیق مقایسه بین روش…

 • تحقیق اصول بازاريابي تلفني

  تحقیق اصول بازاريابي تلفني اصول بازاريابي تلفني رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اصول بازاريابي تلفنيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 28بخشی از متن تحقیق:مقدمه بازاريابي چيست؟بسياري از مردم در مورد اصطلاح بازاريابي اشتباه مي كنند و آن…